Следвайте ни

Трагедия! Водим в ЕС по ниво на детската смъртност

Средната продължителност на живота в България достигна 74.76 години

Въпреки отчетения спад на детската смъртност у нас през последните години България все още води сериозно по този показател на Европейския съюз. Това стана ясно на приетия вчера от правителството доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2017 г.

Достигнатото през 2017 г. равнище на детска смъртност от 6.4‰ е най-ниското в цялата история на демографската статистика на България. По отношение на този показател се наблюдава дълготрайна тенденция за намаляване - през 2000 г. детската смъртност е 13.3‰, 2010 г. - 9.4‰, а 2015 г. - 6.6‰, но все още нивото е по-високо, отколкото в ЕС (3.6‰). Въпреки изразената тенденция за намаление на смъртността и в останалите възрастови групи България все още е с по-висок коефициент за смъртност (15.5‰) в сравнение със страните от ЕС (10,2‰).

Продължават негативните промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване, но това е проблем, характерен и за другите страни членки на ЕС. През 2017 г. се наблюдава намаляване на раждаемостта (коефициентът на обща раждаемост е 9.0‰ при 9.1‰ за 2016 г.), като показателят се доближава до нивото в повечето европейски страни (10.0‰).

Средната продължителност на живота се увеличава и през 2017 г. достига 74.76 г.( 74.65 г. за 2016 г.), но все още е по-ниска от тази в ЕС - 80.9 г.

През 2017 г. намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза при жените и рак на женските полови органи. Запазва се структурата на умиранията по причини, като продължават да са водещи болестите на органите на кръвообращението и новообразуванията.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?