Подай сигнал

Вече не стига да научим децата как се правят грънци

Трябва да им дадем нов инструмент - да мислят и да намират решения, казва проф. Георги Иванов:

Интервю

от Елица Кандева 1479 прегледа 0

 Вече не стига да научим децата как се правят грънци

Проф. дпн Георги Иванов е преподавател в Тракийски университет - Стара Загора. Специализирал е "Теория на обучението и възпитанието" в СУ "Св. Климент Охридски". Научните му интереси и изследователската му дейност са областите: начална училищна педагогика, методика на техническото и технологичното обучение в детската градина и начален курс, методология и методика на педагогическите изследвания. Той е сред авторите на учебниците на издателство "Просвета" по "Технологии и предприемачество" за 1. и 2. клас.

- Проф. Иванов, на каква философия залагат учебниците Ви?

- На личностно ориентирания подход. За него е характерно, че той е антитеза на досегашния императивен подход.

Императивният подход дава отражение върху инженерната и знаниевата парадигма. Какво е характерно за тях? Заучаване на учебното съдържание, при което няма значение дали децата го разбират или не. Въпросът е да го запомнят и да могат да го възпроизведат. Но това е много ниско познавателно равнище.

Личностно ориентираният подход се основава на таксономията на Блум. Това е метод за оценка на ефективността на обучението. Той разработва йерархия, в която по високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните. Така разделя и учебното съдържание на познавателни равнища. Първото е най-ниското - възпроизвеждане. Второто е разбиране, третото - приложение. Тоест това, което детето учи, да може да го прилага в живота. По-високите равнища - на анализ, синтез и оценка, до този момент не са били заложени в нашата работа. Сега ние ги включваме. Затова в нашите учебници съдържанието е диференцирано по степен на трудност, за да могат деца с различни познавателни и практически възможности да се справят. Деца с обучителни проблеми, които изостават с овладяването на учебното съдържание, се справят чудесно. Заложено е и за деца със специални образователни потребности да има дейност, която да води до удовлетворение.

- Някога имаше трудово обучение, не е ли рано за предприемачество в 1. клас?

- Досега се обръщаше внимание на крайния резултат - изработеното изделие. Но това е характерно за преди 100 г., когато беше занаятчийското производство. Сега с навлизането на информационните технологии се промени социалната среда. И затова за утрешния ден на децата не можем да даваме умения как да правят грънци, а трябва да им дадем инструмент, с който да се справят с предизвикателствата. Такъв инструмент е мисленето. Затова поставяме акцент върху умението да мислят, да взимат самостоятелно решения, да изпълняват дейност, да проявят воля, да постигат целите си, да се самооценяват. И когато резултатът не ги удовлетворява, да променят дейността, която ще обуслови друг резултат.

Най-вече учебното съдържание е ориентирано към социалното взаимодействие - умението на децата да работят в екип. Като индивидуалности ние сме силни, но като умения да се сработим изоставаме. Затова учебникът ни е подчинен на тази философия - диференцирано учебно съдържание, за да може всяко дете да успява и да преживява радост от успеха. Радостта от успеха е най-мотивиращият фактор и за децата, и за възрастните. Искаме училището да подготвя за истинския живот, не за някакъв абстрактен. Децата живеят тук и сега. Искат да са щастливи тук и сега. Да успяват в този момент.

- Променяте ли елементи от съдържанието, след като го "тествате" сред децата?

- Част от учебното съдържание Димитрия Кръшкова, която е рецензент на учебниците, апробира с децата в своето училище. Това, което ми показаха те, аз не се бях сетил. Тематично са ориентирали част от нещата. Нас не ни интересува хартиената солничка, която са изработили. Тя не е продуктът, към който се стремим. Интересува ни чрез нея какви промени могат да настъпят в личността. Какво може да провокира. Едно дете дойде и ми каза: „С една моя приятелка си направихме и други”. Тоест децата търсят възможност да решават проблемите, но трябва да им се даде начален тласък. Учебникът дава точно този ориентир.

Така децата не разбират, че са в урок. Те ще играят и ще постигат социално взаимодействие, което за нас е важно - да общуват, да обсъждат, да вземат решение, да се подчиняват на общото решение. Да постигат резултат, който ги удовлетворява, и да са горди от това. Защото едно дете, което не е удовлетворено, не е щастливо дете. Ако ще и да присъства цял час. Нашият метод на преподаване събужда активност - детето да опитва, да прави, да греши. Ако никога не греши, никога няма да се научи.

Коментари