1553
Следвайте ни

Невероятен момент! Какво носи магията на 21

viber icon

България и страните в нашата часова зона имат невероятен момент. Магията на числото 21! След минути настъпва 21,21 часа на 21 число от месеца, годината е 21-а от 21-и век! Невероятно, нали!

Какво се крие зад 21? Ста­ва ду­ма за съд­бов­но­то чис­ло, по­пу­ляр­но ка­то чис­ло­то на Ду­ша­та на Вселе­на­та (3.7) или още ка­то Чис­ло­то на Три­те сед­ми­ци(7+7+7).

Факт е, че от дъл­бо­ка древ­ност в чис­ло­то 21 са се прек­ла­ня­ли от Да­леч­ния Из­ток, през Сред­ния из­ток до Ди­вия за­пад.

То­ва е Све­ще­но­то чис­ло на Ти­бет, из­раз на бла­го­ден­ствие, къс­мет, прос­пе­ри­тет и щас­тие.

В хин­ду­ис­тки­те Ве­ди чис­ла­та 3, 7, 21  са при­е­ти за све­ще­ни и са се из­пол­зва­ли са­мо от Бо­го­ве­те.

Чис­ло­то 21 оз­на­ме­ну­ва кра­ят на тре­тия 7-го­ди­шен ци­къл от чо­веш­кия жи­вот, опи­сан от Пи­та­гор в трак­та­та му "За чис­ло­то 7".

Неп­ра­вил­но се смя­та, че ис­то­ри­я­та на Иг­ра­та 21, за­поч­ва от Фран­ция. Сред съз­да­те­ли­те й е  авторът на Дон Ки­хот Ми­гел де Сер­ван­тес,  кой­то още от ХVI век ус­пя­ва да прис­трас­ти ця­ла

Ис­па­ния към нея, а след то­ва за­сел­ни­ци­те в Аме­ри­ка я прев­ръ­щат в най-раз­прос­тра­не­ния Блек­джек, ма­ги­я­та на кой­то пъл­ни ка­зи­на­та и до ден дне­шен. 

В За­пад­но­ев­ро­пей­ски­те кул­тур­ни тра­ди­ции чис­ло­то 21 се свър­зва с пред­ста­ви­те за нас­тъп­ва­не на пъл­но­ле­тие, за един­ство­то меж­ду ду­хов­на и фи­зи­чес­ка зря­лост.

Спо­ред Учи­те­ля Пе­тър Дъ­нов чис­ло­то 21 е из­раз на ве­ли­ка­та лю­бов, ко­я­то да­ря­ва сми­съл на не­ща­та и ос­та­ва във веч­нос­тта.

Па­вел Гло­ба, един от най-та­че­ни­те ас­тро­ло­зи на днеш­но­то вре­ме, оп­ре­де­ля чис­ло­то 21 ка­то Ко­ро­на­та на ма­ги­я­та.

Ивайло Йолчев

Ивайло Йолчев

Редактор

Ивайло Йолчев е работил във вестниците "7 дни спорт", "Планета спорт" и "Стандарт", агенциите Standartnews и OFFnews, както и в PR сферата. Носител на журналистическата награда "Черноризец Храбър" за 2011 г.   Още

Коментари (2)

По тоя повод

По тоя повод

22.12.2021 | 06:32

Мощно *****ах!

Отговори
3 0
И сега

И сега

21.12.2021 | 21:58

Това на кого беше полезно...?!?!

Отговори
6 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кои са най-големите предизвикателства пред новото правителство през 2022-ра година?