61

Отказаха вписване на увеличението на уставния капитал на Ботев

Търговският регистър отказа вписване на увеличаването на уставния капитал на ПФК Ботев Пловдив. Както е известно, на последното общто акционерно събрание на жълто-черния клуб бе реиено общият брой на дяловете да се вдигне на 6,161 млн. лева. Магистратите обаче са отхвърлили това. Като причина се посочва, че са установени няколко неточности в документацията. На клуба са дадени предписания, които трябва да бъдат изпълнени.

Последното общо събрание на акционерите на ПФК Ботев Пловдив се проведе на 10 август. На него бе гласувано руският предприемач Антон Зингаревич да притежава чрез своята компания "Лусид футбол холдинг БГ“ ЕООД акции на стойност 6 099 000 лева, а Сдружение ПФК Ботев запазва дяла си от 1 % с книжа на стойност 62 000 лева.

Все още в търговския регистър не е вписан и Александър Ослан като нов член на Съвета на директорите. Там в момента са само Антон Зингаревич и Слави Данаилов Микински. От 21.04.2022 година като член на Съвета на директорите е заличен Даниел Середжидо Ариас.

Публикуваме без редакторска намеса мотивите да не се впишат на този етап промените от Общото събрание:

С настоящото заявление е постъпило искане за вписване на обстоятелства по партидата на акционерно дружество "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ" АД, заявено от Нина Иванова Стоева. Подаденото заявление е по образец съгласно приложение № А5 от НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (Наредба №1). Към него са приложени съответните документи. След извършената проверка на основание чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) се установи следното:

Съгласно чл. 24, ал. 4, т. 6 от Наредба № 1 към заявлението за увеличаване на капитала с непарична вноска се прилагат доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска. В случая към заявлението не са представени доказателства за вземането на акционера към дружеството като напр. договор за заем, цесия и др. доказателства, свързани с установяване на плащанията на съответните суми.

Съгласно чл. 24, ал. 4, т. 6 от Наредба № 1 към заявлението за увеличаване на капитала с непарична вноска се прилага заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон. Към заявлението не е представено заключението на вещите лица. Посочено е, че е представен такъв документ, но при отварянето му се установява, че е приложен акта на Агенция по вписванията за назначаване на вещи лица, което не представлява изискуемия документ.

Заявлението е подадено от заявител, който не е лице, представляващо дружеството. Посочено е, че към заявлението е представено адвокатско пълномощно, но при отваряне на документа се установява, че е приложена повторно декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ. Поради това липсва документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подало заявлението - Нина Иванова Стоева.

При така установената фактическа обстановка, на основание чл. 22, ал. 5, във връзка с чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ на заявителя се указва по заявлението за вписване на промени да се представят доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от ТЗ и адвокатско пълномощно.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?