49

Три месеца пишат оценки на починала ученичка

След като узнали за смъртта на детето, в училището трили оценки и отсъствия на изчезналата петокласничка, за да потулят случая

Месеци след смъртта на петокласничка пловдивско училище не е отразявало отсъствията от занятия. По документи момичето се е водело редовна ученичка и дори са й били писани оценки от изпитвания. В СУ "Найден Геров" опитали да потулят скандалния случай 

 

През миналата учебна година Веска (името на детето е променено - б. а.) е трябвало да бъде петокласничка в СУ „Найден Геров“ в пловдивския квартал „Столипиново“. Но не е отишла на училище в първия учебен ден. Нито на следващия. Нито след седмица. Никога повече не е влязла в класната стая.

Момичето е загинало през юли миналото лято, като известно време след изчезването му полицията е установила, че се е удавило в река Марица.

Четири месеца по-късно обаче отсъствията на Веска не са били отразявани коректно в училищната документация, а в електронния дневник дори са били вписвани фалшиви оценки от изпитвания.

Екипи по обхват на обиколка в "Столипиново"

Действащата нормативна уредба изисква при неявяване на детето на училище да се потърси контакт със семейството за установяване на причините. При натрупване на 5 отсъствия по неоснователни причини следва спиране на помощите от социалните служби. Задължително се задействат регламентите по Междуинституционалния механизъм  за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст. По него екип трябва да посети дома на детето и да предложи мерки и подкрепа за връщане в клас. Общинските власти пък имат право да наложат глоба на семейството, затова че не осигурява присъствие на детето на занятия и го лишава от законовото му право на образование в задължителната за това възраст у нас.

 Всичко това не се е случило в СУ „Найден Геров“

Чак през ноември в училището разбрали от съседи за инцидент, довел до смъртта на Веска. Поискали от Шесто РУ изясняване на статуса й. След потвърждението за смъртта й петокласничката е била отписана. За да се прикрият нарушенията, оценките са били заличени.

По информация на „Марица“ това не е единственият случай с фиктивен ученик в СУ „Найден Геров“. Въпроси за казуса с Веска и относно ученици, които са преминавали от един в друг учебен срок и от една в следваща учебна година, без да са изобщо в България, бяха отправени на 19 юни 2023 г. към МОН по Закона за достъп до обществена информация.

В законовия срок с решение, подписано от главния секретар на МОН Албена Михайлова, бе отказано предоставяне на информация на медията. Основните посочени аргументи бяха, че достъпът до данни в Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) „е персонален и ограничен само за лицата, изпълняващи функции или имащи отношение по Механизма“, и информацията не може да се оповестява извън техния кръг. Другата изтъкната причина бе, че информацията представлява лични данни.

От отговора стана ясно още, че МОН не е извършвало проверка в СУ „Найден Геров“ и  няма информация за евентуални случаи с фиктивни ученици.

Във връзка с поставените от „Марица“ въпроси обаче образователното министерство е разпоредило  на 26 юни 2023 г. на Регионалното управление на образованието в Пловдив

да извърши проверка в учебното заведение.

Резултатите от нея потвърждават груби нарушения. От отговор до „Марица“, подписан от началника на РУО-Пловдив Антоанета Пакова, става ясно, че Веска е била отписана от 5. А клас в СУ „Найден Геров“ на 22 ноември 2022 г. на основание смъртен акт, издаден от район „Източен“ няколко дни преди това - на 18 ноември. Забавянето му е заради разследването на обстоятелствата, при които е загинало детето.

Според доклада на РУО преди началото на учебната година са били извършени физически посещения на адреса на ученичката от образователния медиатор и класния ръководител. Родителите на Веска обаче не били открити на посетените адреси. От съседи на семейството била предоставена информация за случил се инцидент с ученичката през лятото.

Не е ясно защо още тогава не е била потърсена допълнителна информация за детето.

Без отговор остана и въпросът на „Марица“ дали е бил използван друг законов регламент по Механизма. Той гласи, че ако ученикът не бъде открит на адреса, училището може да се обърне за съдействие към РУО, откъдето

 да поискат от полицията установяване на местонахождението му.

В доклада от проверката на РУО пише, че там не е постъпвала информация за инцидента с Веска. Проверката потвърждава, че чак на 11 ноември 2022 г. директорът на училището е изискал от началника на Шесто РУ на МВР в Пловдив информация за петокласничката. На 22 ноември същата година полицията е отговорила, че Веска е обявена за общодържавно издирване на 26 юли 2022 г. и към момента на запитването все още се води безследно изчезнала, като по случая се води досъдебно производство. В деня на получаването на отговора тя е отписана от училището. Междувременно след приключването на случая е издаден смъртен акт на 18 ноември 2022 г.

Проверяващият екип от РУО-Пловдив е установил при проверката данни за

 нанасяни и изтрити в последствие отсъствия и оценки

по учебни предмети на ученичката.

Според резултатите от проверката не са били  спирани детските помощи, както е трябвало да бъде още при петото отсъствие по неуважителни причини.

След проверката на „Марица“ не бе предоставен отговор по запитването за ученици, които са завършвали успешно учебен срок и учебна година, без да са в България.

Порочните практики за "мъртви души" в училищата са и злоупотреба с държавни средства, тъй като в делегираните бюджети влизат пари за ученици, които реално не се обучават. Преди последната актуализация единният разходен стандарт за издръжка на ученик от паралелка с общообразователна подготовка бе от порядъка на 1840 лв., сега достига 2840 и нагоре според спецификите.

Директорката на СУ "Найден Геров" Диана Гавазова бе търсена за коментар, но към момента не е приела да изрази позиция.

РУО установи грешки в дневниците 

През миналата учебна година  Регионалното управление на образованието в Пловдив е извършило една текуща проверка в СУ „Найден Геров“ по плана за дейността си за присъствието на учениците в учебни часове и отразяването на отсъствията в документацията.

Още тогава е бил установен висок процент отсъствия на деца и ученици и разминаване с отразените в дневниците.

От ръководството е бил изискан и представен доклад за мерки, с които да се намали броят на отсъстващите.

Искат писмени обяснения от директора

След проверката на Регионалното управление на образованието, извършена на 9 август тази година, на директорката на СУ „Найден Геров“ Диана Гавазова са дадени задължителни предписания. От нея са поискани и писмени обяснения.

Началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова

 

Ето мерките, разписани от началника на РУО-Пловдив Антоанета Пакова след проверката, потвърдила скандалния случай и порочните практики:

На годишните съвещания старши експертите по предмети ще обърнат внимание на учителите за стриктно спазване на нормативната уредба относно отразяването на отсъствията, ритмичността на оценяване и оформянето на срочни и годишни оценки.

На годишното съвещание с училищните директори ще бъде обсъдено и изискано от тях 

да осъществяват системен и ефективен контрол

за редовно присъствие на учениците и прилагане на мерки и санкции, когато това не се случва. Ще бъде обърнато внимание да контролират работата на учителите за коректно оценяване и отразяването на резултатите им в съответствие с нормативната уредба. Да спазват процедурите в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст. Ще бъдат подчертани и ангажиментите им според разпорежданията на министъра на образованието за информиране на РУО при инциденти с ученици и служители.

Директорката на СУ „Найден Геров“ съвместно с педагогическите специалисти в началото на предстоящата учебна година трябва да разработят план с мерки за преодоляване на проблемното поведение на учениците по отношение на нередовно посещаване на занятията. Резултатите и ефекта ръководството

ще трябва да докладва на всяко тримесечие.

Същевременно на директорката ще бъде оказана методическа подкрепа за преодоляване  на допуснатите нарушения, съобщи Антоанета Пакова. Учителите ще бъдат насочени към подходящи обучения от националния център за квалификация в Банкя, за да подобрят уменията за оценяване, прилагане на иновативни методи, работа с класа и групата.

През предстоящата учебна година в СУ „Найден Геров“ ще бъдат извършени внезапни проверки за присъствието на учениците и коректно отразяване на отсъствията в дневниците.

Училището ще бъде включено в Плана за дейността на РУО-Пловдив за проверка на работата на учителите по отделните предмети в прогимназиален и гимназиален етап.

Ръководителят на екипа за обхват на район „Източен“ ще проведе работна среща с всички институции за подобряване на координацията.

Работата на директора на СУ „Найден Геров“ ще бъде стриктно проследена

Регионалното управление на образованието ще изготви писмо до директорите на всички образователни институции в Пловдивска област с разписани дейности във връзка с Механизма за обхват.

По него Регионалното управление на образованието е длъжно да изготвя доклад два пъти в годината за резултата от дейността на екипите. Според данните от последния отчет с цел обхващане на 5-, 6- и 7-годишните е изпратено писмо до Областната дирекция на МВР за установяване на фактическото състояние и местонахождение на 1455 деца и ученици. Според получената от полицията информация 885 от тях в Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) са с актуален статут „Не е зададен“, „Никога не е записван“ и не е установено местопребиваването им.

Близките не вярват, че детето се е удавило. Подозират, че е било отвлечено и продадено 

Повече от година след смъртта на петокласничката от „Столипиново“ семейството й не вярва в това, което е установило разследването - че момичето се е удавило при нещастен инцидент.

Фаталният за Веска ден е 25 юли 2022 г. Според спомените на майка й Зейнеб дъщеря й излязла от къщи още към 8,30 часа. Жената разказва, че с приятелките й обичали да правят видеа за Тик Ток и тъкмо затова отишли край реката  в района на улица „Бъндерица“.

Майката била на работа през целия ден и чак вечерта разбрала, че нещо не е наред,

когато Веска не се прибрала.

Около 1,30 часа през нощта тя съобщила в районното управление на полицията.

Жената, която не говори добре български език, твърди, че с нея не е бил допуснат човек, който да й превежда. Подписала е документ, с чието съдържание не е наясно. (Репортер на „Марица“ разговаря с нея с помощта на неформален лидер от общността, който владее ромски и турски език - б. a.).

Майката и бабата на починалото момиче разказват за своята битка с институциите, за да узнаят какво се е случило с детето

 

Детето е било обявено за общодържавно издирване  на 26 юли 2022 г. Обходени са районите, в които се движи. Полицията се е свързала и с двете му най-близки приятелки.

След като те са били разпитани, на 28 юли е било образувано досъдебно производство за евентуално престъпление по чл. 127 aл. 1 от НК -

за склоняване към самоубийство.

То е прекратено от Районна прокуратура на 9 юни тази година, тъй като не са открити доказателства.

Според постановлението за прекратяване, в хода на разследването е установено, че във фаталния ден Веска е излязла с двете си приятелки, като около 14,30 ч. трите отишли на южния бряг на Марица, в района на ул. "Бъндерица". Според данните на прокуратурата, Веска предложила да се изкъпят, но другите не можели да плуват и отказали. Тя влязла сама с дрехите, като свалила само обувките. Течението внезапно я завлякло. Приятелките й се уплашили и чакали около половин час на брега. Когато Веска не изплувала, се уговорили да не казват на никого и се прибрали у дома.

Майката на загиналото момиче разказва, че вечерта двете момичета ходили да я търсят в дома й.

Първоначално излъгали, че не са виждали приятелката си

В хода на разследването обаче е било установено, че са били с нея, казват от Районна прокуратура. Водолазен екип е претърсил коритото и бреговете на реката в района между 29 юли и 2 август, но тяло не е било открито. На 11 август трупът е намерен на южния бряг на Марица в местността „Рибарска среща“, в клоните на паднало в реката дърво, в напреднал стадий на разложение.

Въпреки становището на отделението по съдебна медицина на УМБАЛ „Св. Георги“, че причината за смъртта е удавяне, и ДНК експертизата, според която това е именно тялото на Веска, близките се съмняват.

„Тя можеше да плува. Случи се в най-горещите дни на юли. Нивото на реката в района е ниско. Там има рибари. Всички познават дъщеря ми и щяха да помогнат или да видят“, казва Зейнеб.

Районна прокуратура е категорична, че „не се касае за самоубийство, което да е спомогнато от действията на трето лице или пък такова трето лице да е склонило починалата към самоубийство. Смъртта е в резултат на решението на детето да влезе в реката да плува, което е довело до инцидент с фатален край“.

Семейството не вярва на разследването заради няколко съмнителни обстоятелства. От една страна са противоречивите показания на двете приятелки. След като е било открито тялото, близките няколко пъти се интересували какво става с разследването. По думите на майката информация била отказана. Казали й само, че детето е откарано далече. А после - че е в София, за да се провери за евентуално насилие. Роднините искали да видят с очите си резултатите от ДНК тестовете. Казали им да идат да си ги търсят в болницата.

„Върнаха ни я след няколко месеца, не можах изобщо да я видя“, безутешна е майката. Било уредено служебно погребение. В квартала направили опит да изпълнят мюсюлманския погребален ритуал в джамията. Присъствала само бабата. „Беше един чувал с останки, не се виждаше лице и коса. Не вярвам, че това е внучка ми“, казва тя. Прилошало й от гледката.

Не вярвам, че Веска е загинала, твърди в мъката си бабата. С майката се съмняват, че момичето е било отвлечено и продадено.

Семейството разказва, че получило обаждане по телефона. Твърди, че мъж на чист български език ругал и заплашвал близките да спрат да ровят

за да не се случи същото и с другата им дъщеря.

Семейството има още едно момиче и син. Зейнеб твърди, че е дала в полицията номера на телефона, от който са й звънили. Но нищо не последвало.

След загубата в семейството настъпила криза и сега майката и бащата на детето са разделени. Таткото е в чужбина. Майката се изнесла от общия им дом, който е в близост със сградата на начален етап на СУ „Найден Геров“.

Според разказа на Зейнеб, 3-4 месеца след смъртта на детето от училището отишли да го търсят на онзи адрес. Съседите казали, че Веска се е удавила още през лятото. По думите на Зейнеб, не е имало никакъв контакт на семейството с училищните власти.

Полицията отказа информация

Още на 19 април 2023 г. „Марица“ поиска информация по случая с починалото дете от Областната дирекция на МВР в Пловдив, но получи отказ. В официално писмо бе поискана и среща с инспекторите от Детска педагогическа стая към Шесто РУ по повод работата им по Механизма за обхват и случаи на „мъртви души“ в СУ „Найден Геров“ в „Столипиново“  - деца, които не посещават занятия и дори са зад граница, но се водят редовни по документи. Отговорът отново бе отказ с мотив, че полицията не е водеща институция по Механизма, а само съдейства за уточняване на местонахождението.

Оцени новината

Оцени новината
2.9/5 от 16 оценки
2.9/5 от 16 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?