Следвайте ни

Ето защо е обявена нова поръчка за осветлението на Колодрума

viber iconПреди две седмица се разбра, че общината обявява поръчка за ново осветление в многофункционална спортна зала на Асеновградско шосе. Съобщението предизвика нова серия от дискусии по въпроса защо около "Колодрума" се правят нови разходи и как така монтираното само преди 3 години осветление се оказва остаряло и неудачно. От "Да България" пък разпространиха отворено писмо, в което градският лидер на партията Веселина Александрова твърди, че поръчката е направена с редица условия, които ограничават конкуренцията. Ето как отговарят на писмото от  Дирекция "Обществени поръчки" на Община Пловдив: Искаме да дадем  повече яснота относно обществена поръчка по реда на ЗОП- „открита процедура“ с предмет: „Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала“ град Пловдив“ по две обособени позиции, открита с Решение №18РОП67/11.07.2018 г. на зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив.  

Във връзка с разпространеното отворено писмо от Движение „Да България“ относно горецитираната обществена поръчка представяме на Вашето внимание следния отговор:

Относно твърдението, че „проектите за допълващо осветление, качени на сайта на Община Пловдив, по които следва да се работи, са разпознаваеми само по контурите си. Цялата текстова информация е замъглена и абсолютно нечетима“, следва да имате предвид следното:  

Цялата необходима информация за участие в горецитираната процедура се съдържа в решението за откриване, обявлението и документацията за обществената поръчка с прикачените към нея приложения, включително образец на количествено-стойностна сметка, от който са видни предвидените дейности, материали и техните прогнозни количества. Допълнително - за придобиване на по-голяма яснота относно обекта на поръчката, възложителят е публикувал Проект част Конструктивна, Електропроект, Обяснителна записка по част Конструктивна, Обяснителна записка по част Електро, Обяснителна записка част ПБЗ и Разрешение за строеж №1/02.01.2018 г. Във файла, съдържащ Електропроекта на осветителната система, са видими всички чертежи на проектанта, като се е получила нечетливост в текстовата част при преформатирането от .dwgв .pdf формат.  

@ins_sub: Допуснатата техническа нередовност е отстранена,  

като към преписката на обществената поръчка в раздел „Профил на купувача“, на сайта на Община Пловдив, е прикачен идентичен файл, съдържащ същата информация, но с отстранена техническата неизправност.

 Считам, че на всички заинтересовани лица е предоставена пълната и обективна информация, необходима за участие в цитираната обществена поръчка. Припомням, че съгласно чл. 33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие  и/или офертите..“. Към настоящия момент в Община Пловдив не е постъпило искане за разяснение.  

По отношение на зададения въпрос „защо е предвидено за допълващо осветление да се полагат десетки хиляди метра (33 800) кабели, видно от посоченото в количествено-стойностната сметка, като имаме предвид, че строителството на залата е обявено за завършено“.

По задание от обяснителната записка става ясно, че: „Всички захранващи кабели за съществуващите прожектори се демонтират от трасетата“. Следователно за всички 242 бр. прожектора трябва да се изтеглят нови кабели. Захранването на системата за осветление е направено в радиална схема за по-голяма сигурност, предвид класа на залата. Това означава, че всеки прожектор е захранен самостоятелно с отделен кабел. Освен това има допълнително окабеляване за управлението по DMX и за безопасното отваряне на прожекторите - кабелът за сигурност (safetycable), което се явява близо 1/3 от общото количество.

Относно твърдението, че „е налице едно абсурдно, комплексно изискване, което ще доведе до отпадане на случайни кандидати: кандидатът следва да е изпълнил минимум 1 обект с изграждане на осветителна система, постигаща осветеност минимум  1200 лукса в спортна зала! Тоест всеки, който е правил друг обект с  led осветление, а не конкретно в спортна зала, е „вън от играта“. Също изискването за 1200 лукса вертикална осветеност е необосновано…и стеснява кръга на възможните фирми изпълнители само до такива, изграждали спортна зала в България в последните 5-7 години, защото LED технологията е по-разпространена при нас горе-долу оттогава“, моля да вземете предвид следното:

Точната формулировка на поставения критерий за подбор в обществената поръчка е, както следва:  

„Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности - строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: изграждане на осветителна система и/или допълване на съществуваща осветителна система, постигаща минимум 1200 лукса хоризонтална осветеност на спортна зала“. 

Обърнете внимание, че за разлика от посоченото във Вашето твърдение, не е поставено изискване за опит в постигането на вертикална осветеност, нито нивото на осветеност да е постигано с LED технология.

С постигането на търсената осветеност в Многофункционална спортна зала  

@ins_sub: „Колодрума“ следва да се покриват и изпълняват всички изисквания на Международните спортни федерации  

за провеждане на състезания от най-висок ранг (европейски, световни първенства), както и на изискванията за цветна телевизия с висока резолюция. Поради тази причина се предвижда на различни места в залата (терен, колоездачна писта и др.) да се постига степен на осветеност 1400 на места и 2000 лукса. Тоест резултатът, който следва да бъде постигнат с изпълнението на настоящата обществена поръчка, е по-висок от поставеното изискване за опит.

1200 лукса са минималните изисквания за заснемане на телевизионно предаване.

Законът за обществените поръчки (ЗОП) предоставя възможност на възложителя да определи по отношение на участниците критерии за подбор, включително такива, които се отнасят до техническите и професионалните им способности. Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят може да определя критерии за „опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.“

Така поставеният критерий за подбор е съобразен и с разпоредбата на ЗОП - възложителите да поставят само критерии за подбор, необходими за установяване възможността на участниците да изпълнят поръчката.

Поставеният критерий е съобразен с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.

С оглед горното считаме, че изискването участниците в обществената поръчка да имат опит в постигането на осветеност от 1200 лукса е обосновано и напълно кореспондира с предмета и обема на поръчката и цели единствено да се установи възможността на участниците да изпълнят предмета . В този смисъл е и изискването участникът да има опит в изграждането на (или допълването на съществуваща) осветителна система в спортна зала - по презумпцията, че за да е постигната осветеност, отговаряща на изискванията за Международните спортни федерации за провеждане на състезания от най-висок ранг по различни спортове - осветителната система е логично да е изградена в спортна зала - идентичност предмета на настоящата обществена поръчка.

Разпоредбите на Закона за обществените поръчки са стриктно спазени, не е допуснато нарушение на основните му принципи, поставените критерии за подбор са напълно обосновани и всяко заинтересовано българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, което отговаря на поставените изисквания, може да подаде оферта за изпълнение на цитираната обществена поръчка.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-сериозният замърсител на въздуха в Пловдив?