49

Васил Узунов, директор на Басейнова дирекция в Пловдив: Спешно разчиствам забавените преписки

До края на месеца ще публикуваме карта с районите в риск от наводнение, съобщи новият шеф на БДИБР

- Господин Узунов, кои са първите задачи, с които ще се заемете като директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“?

- Работата на басейновите дирекции е в много направления и в голям мащаб. При встъпването си в длъжност очертах няколко приоритета, по които работим с екипа ми в момента, но паралелно действаме и по останалите си задължения. Смятам, че е от изключително значение да засиля превантивния контрол на състоянието и дейностите във водните обекти. Като експерт оценявам важността на последващия контрол по отношение на това дали се изпълняват съответните предписания, както и условията в издадените разрешителни.

Успоредно с това ще предприема действия за промяна на организацията при издаването на разрешителни с цел наваксване на изоставането. Сред целите ми е да осигуря още един експерт хидроинженер или хидрогеолог, за което в момента тече конкурс.

- Като служител на дирекцията през годините познавате в детайли слабостите и грешките в работата й. Кои от тях имате сили да поправите?

- Слабостите се дължат по-скоро на грешни или неточни указания през годините. Затова смятам, че в основата е координацията с МОСВ и колегите от другите басейнови дирекции. След встъпването ми в длъжност се стремя да отговоря на очакванията на екипа си, да работим заедно, да давам съвети и насоки на експертите и началниците на отдели и дирекции.

- Бизнесът дава сигнали, че е притеснен при взаимодействията си с Басейнова дирекция в Пловдив. Говори се, че документи и разрешителни се бавят, а това създава риск от нерегламентирани отношения между инвеститорите и дирекцията. По информация на "Марица" в момента се обработват заявления още от 2019 г.  Вярно ли е?

- Предприел съм спешни мерки за компенсиране на закъснението при забавените преписки. Закъсненията са основно при продължаване на разрешителни по Закона за водите, а не при издаване на нови. Налага се бързо да се справим с изоставанията, но междувременно постъпващите заявления за издаване, продължаване и изменения на разрешителни са над 1000 на година.

- Смениха се много директори, но проблемите не се решават, а се задълбочават. Възможно ли е те да идват не от ръководството, а от експертите?

- По-скоро не. Аз познавам екипа си, работил съм с тези хора и знам, че са с висока експертиза. Разбира се, винаги факторът „мотивация на експертите“ трябва да се взема под внимание. Численият състав е малък за територията на Дирекцията, както и за големия обем работа, включително броят преписки, които трябва да се обработват. И при нас ситуацията е като на много други места - има текучество на кадри, заплащането не е атрактивно, а университетите не произвеждат необходимите специалисти в областта на водите - ВиК, хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство и хидрогеология.

- Не е ли в ръцете на  МОСВ решаването на този кадрови проблем? Има идея експерти от недотам натоварени дирекции, като тази в Благоевград например, да бъдат командировани в пловдивската. Как гледате на подобно решение?

- Не съм сигурен дали това ще доведе до бързо решаване на проблема, тъй като всяка басейнова дирекция има задължения и натоварване, има и своите специфични характеристики на района за управление. В момента са предприети всички възможни действия за намаляване на забавянето при процедурите по разрешителен режим. Прехвърлени са щатни бройки от други дирекции и отдели, за да може да се наваксат темповете при обработката на заявления по разрешителен режим. В момента тече конкурс за експерт в отдел „Разрешителни и регистри“. Разбира се, ефект може да се очаква след не по-малко от 4-5 месеца.

- От думи на предишния директор Георги Велев разбираме, че е напреднала процедурата по учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около питейните водоизточници в Белащица. Ще има ли пълна забрана на кариерите в обхвата на СОЗ и забрана за жилищно застрояване?

- В момента сме в процес на подготовка на заповедта за определяне на СОЗ. Заповедта ще бъде публикувана за период от 1 месец обществено обсъждане и ако няма възражения, ще влезе в сила. Забраните в СОЗ са ясно регламентирани в Наредба №3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

- Скоро станахме свидетели на измиране на риба в язовир „Студен кладенец“, преди това в река Марица и река Чепеларска. Всеки път казвате, че се взимат проби, но от това нищо не произтича и рибата продължава да измира. Осъществява ли се ефективен контрол на тези водоизточници?

- Ежегодно се правят оценки на екологичното и химичното състояние на водните тела съгласно Рамковата директива за водите. Тези оценки са въз основа на провеждан мониторинг през годината и се публикуват на страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Проверките, които са свързани с измиране на риба, са комплексни и се извършват от няколко компетентни институции. Дирекцията се отзовава  на всеки подаден сигнал, като извършва контрол по вменените <210> компетенции съгласно нормативната уредба.

- На дневен ред е и проблемът с водата в Брестовица. Запознати твърдят, че замърсяването идва от ВЕЦ-а, чието разрешително е издадено от Басейнова дирекция. Имате ли визия по този казус?

- Не мога да взема отношение по твърденията на други лица. За съжаление, нямаме данни за стойностите на  мангана в кладенците за водоснабдяване на село Брестовица преди изграждането и пускането в експлоатация на МВЕЦ при Кадиево. Проблемът е констатиран през 2020 г., когато ВиК започва да измерва показател манган. През 2018 и 2019 г. няма данни по този показател в подземната вода в кладенците на ПС „Кадиево-Брестовица“ в мониторинга, извършен и предоставен от ВиК-Пловдив. Поради това не могат да се направят финални заключения. Предприел съм действия по установяване при изграждане на ВЕЦ-а спазени ли са всички параметри по издаденото разрешително за ползване на воден обект, включително и дали заливането от задбаражното пространство отговаря на одобрения ПУП.

- Актуални са и кражбите на баластра и дървесина от река Марица. Има ли начин те да спрат?

- Наследих 9 броя разрешителни за почистване на речни участъци, стартирах преразглеждането им с цел защита на водните екосистеми и съответствието им с екологичното законодателство. Експертите на Басейнова дирекция осъществяват и ще продължат да осъществяват контрол върху нерегламентираното изземване на наносни отложения и дървен материал от реките. Смятам да засиля превантивния контрол, който осъществява дирекцията, но ще съсредоточа усилията си и върху последващия контрол.

- Ще издаде ли Басейнова дирекция разрешение за водовземане от язовир „Яденица“, след като  има възражения за това от страна на екоорганизации?

- Изграждането на язовир „Яденица“ не е стартирало. В момента тече процедура по  издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект. Във връзка с постъпилото възражение, съгласно Закона за водите, ще назнача комисия за разглеждането му, като въз основа на резултата и предложенията от тази комисия ще се произнеса в установения срок с административен акт.

- Има забавяне в плановете за управление на речните басейни и за риска от наводнения. Последното водно бедствие в Карлово отново постави този проблем. Ще работите ли за по-бързото приемане на тези важни документи?

- Плановете се изготвят от МБВР и за да се приемат, първо трябва да се финализират от отделните екипи, които работят по тях. Басейнова дирекция участва активно чрез даване на становища по подготвените части от плановете. Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) е в по-напреднала фаза и до края на месеца предстои публикуване на финалния вариант на картите на районите под заплаха. В момента се разработва проект на програма от мерки за ПУРН. Повече от 15 години ръководя и координирам подготовката на плановете за управление, затова ще положа сериозни усилия в тази насока.

Визитка

Васил Узунов е роден през 1979 г. в Асеновград. Завършил е средното си образование в Пловдив, в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ с професионална квалификация "Оператор-програмист" и изучаване на английски език. Завършва бакалавърска степен със специалност „Екология и опазване на околната среда” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, след което получава магистърска степен в Аграрния университет-Пловдив, със специалност „Екология на селищни системи“. От 2006 г. работи в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като е заемал експертни и ръководни длъжности. През последните 15 години активно участва в разработването и актуализирането на плановете за управление на речните басейни. В края на август 2022 г. е назначен за директор на Басейнова дирекция-Пловдив със заповед на министъра на околната среда и водите.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
3 коментара
Дии

Дии

16.09.2022 | 18:53

Нещо изрусен ми се вижда тоя капацитет и корифей на моретата и реките. Рус и с брада - по последна мода . А веждите скубе ли си?

Отговори
3 2
Естествено

Естествено

17.09.2022 | 01:03

И е избран с конкурс.

Отговори
7 0
Ха-ха

Ха-ха

20.09.2022 | 09:55

Капацитети - прехвърлящи папките от ляво, надясно и обратно, но работа- сакън!

Отговори
1 0

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?