Следвайте ни

Рашко Стоянов: Успяхме да съберем над 14 млн. лева стари дългове

viber icon

Събраните приходи от дирекция "Местни данъци и такси" през тази година са с 2 626 743 лева повече от постъпленията за същия период на 2019 г.    

Предадени са за принудително събиране на общински вземания общо 595 преписки за задължения на физически и юридически лица в размер на 1 631 178 лева. 

Не очаквам Общинският съвет да промени ставките на местните данъци и такси за 2021 г. 

 

- Г-н Стоянов, какви приходи са събрани от началото на тази година досега от дирекция „Местни данъци и такси“? Критиците на управлението в Пловдив чертаят мрачни прогнози, че общината едва ли не е пред фалит.

- Към  13 ноември  са  постъпили 92 410 220 лева, от които главници в размер на 90 121 629,89 лева и лихви за просрочие в размер на 2 288 590,11 лева. Въпреки сложната обстановка в кризата заради пандемията  събраните приходи от дирекция "Местни данъци и такси"  през тази година са с 2 626 743 лева повече от постъпленията  за същия период на 2019 г.  Важно е да се знае, че размерът на събраните  главници е с 3 301 591 лева повече в сравнение със същия показател за  2019 г., а  лихвите  за просрочие са с 674 848,19 лева по-малко от  миналогодишните лихви.   Според данните към 13 ноември  изпълнението на приходите е в размер на 81,10% спрямо  приетия план,  докато  за същия период на 2019 г. изпълнението  е било  по-малко -  79,89%.

 

- Как се движи събираемостта на данък сгради, такса смет и данък МПС? 

- Считам, че е в нормални граници, с оглед на създалата се ситуация покрай появата на COVID-19 и предприетите от парламента и правителството ограничителни мерки с цел възпрепятстване разпространението на  пандемията.  Към 13 ноември са събрани приходи в общ размер на 71 279 186,42 лева, от които  69 051 916,38 лева  са главници и  2 227 270,04 са лихви.  Приходите от тези два данъка и таксата за битови отпадъци са изпълнени към средата на ноември на 80,87% от годишния план.

- Какви мерки се предприемат от дирекция „Местни данъци и такси“ за събиране на задълженията  към бюджета на фирми и граждани?

- Дирекцията  осъществява цялостното администриране на местните данъци и такси за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби. За да повишим събираемостта, прилагаме  пакет от мерки, включително чрез разгласа в медиите, бюлетин на Община Пловдив и чрез интернет страницата.

Изпращаме  уведомителни писма до физически и юридически лица с непогасени задължения

за патентен данък, данък недвижими имоти, ТБО, МПС, глоби и имуществени санкции. Предупреждаваме  граждани и фирми, ако те не са подали в законоустановения срок декларации за придобиване на превозни средства по изискана от дирекцията  информация и предоставени списъци от Пътна полиция. 

Връчваме съобщения  и актове за просрочени задължения, покани за доброволно плащане и последващи документи до изпращане на просрочените задължения за събиране от ТД на НАП-Пловдив и съдебни изпълнители.    Извършваме проверки за коректно подадени декларации от собствениците на недвижими имоти на територията на Община Пловдив. Проверяваме и за подадени декларации от собственици или ползватели на недвижими имоти, декларирали и съответно ползвали облекчение за „основно жилище” за повече от едно жилище или декларирали и съответно ползвали облекчение за намалена работоспособност, чието решение на ТЕЛК  е с изтекъл срок.  На място извършаваме проверки  в обекти, които подлежат на облагане с патентен данък. От началото на тази година до 31 октомври

на длъжниците са изпратени 4740 уведомителни писма.

 Издадени са 1025 броя актове за установяване на задължения на физически и юридически лица в общ размер на 3 989 019 лева и  74 уведомления по чл. 182, ал. 2 от ДОПК  в общ размер на 1 600 541 лева.  За принудително събиране на общински вземания са предадени  595 преписки в общ размер на 1 631 178 лева, в това число на държавни съдебни изпълнители -  2 преписки  за 2105 лева, на частни съдебни изпълнители - 573  за 1 608 708 лева,  на публични изпълнители в НАП - 21 броя за 20 365 лева.

- Какъв е резултатът от тези мерки?

- Успяхме от началото на годината до края на октомври да съберем  от длъжници -  физически и юридически лица - вземания  от минали години в размер на 14 142 643 лева. Следва да се има предвид, че през 2020 г. този процес беше  затруднен поради факта, че по време на извънредното положение със закон беше спряно принудителното изпълнение срещу длъжниците.

- Някои инвеститори нарочно забавят въвеждането на новопостроените и завършени сгради в експлоатация с акт 16, за да не се плаща данък сгради, въпреки че тези сгради вече се обитават. Има ли начин тази практика да бъде спряна?

- Считам, че тази порочна практика бе прекратена от  парламента през 2018 и 2019 г.  Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 2018 г., са променени разпоредбите на чл. 15 от ЗМДТ. Така, считано от 1 януари 2019 г., съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗМДТ,

за новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък

от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени, съгласно чл. 15, ал. 5 от ЗМДТ. Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване, а съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗМДТ лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му. 

   Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник бр. 96 от 2019 г., е променена разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ. Така, считано от 1 януари 2020 г., не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, като необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ (това са служителите на общинската администрация, които установяват, обезпечават и събират местните данъци) от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършване на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

С преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник бр. 96 от 2019 г., са променени преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ. Така, в параграф 28 на същите, е указано, че новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г.

- Как се отрази увеличението на такса смет за гражданите през  изминалите месеци на тази година?

- Увеличението доведе до повишаване на сумата на облога за такса за битови отпадъци за 2020 г. с 2 737 152  лева и респективно до повишаване на приходите от такса за битови отпадъци на гражданите - към 31 октомври са събрани 1 623 001  лева повече спрямо същия период на 2019 г.

- Каква е Вашата прогноза за приходите от местни данъци и такси за 2021 г.? Разбираме, че догодина се запазват същите ставки.

- Не очаквам Общинският съвет да промени ставките на местните данъци и такси за 2021 г., но въпреки това не се наемам да прогнозирам размера на приходите през следващата година, тъй като все още не е ясно какви ще бъдат последиците за икономиката, респективно за фирмите  и гражданите, вследствие на разпространението на COVID-19. Единственото, което мога да гарантирам, е, че служителите в дирекция „Местни данъци и такси“ ще продължат да изпълняват отдадено и безрезервно своите задължения, както го правят и в този тежък момент, рискувайки своето и на близките си здраве, и ще направят всичко по силите си, за да осигурят събирането на заложените в плана на Община Пловдив приходи.

ВИЗИТКА  

Рашко Стоянов е назначен за директор на общинската дирекция "Местни данъци и такси" в началото на май със заповед на кмета на Пловдив Здравко Димитров. Той поема ключовия пост, от който преди това е освободена Цвета Попова. Мотивът за нейното освобождаване е, че  в дирекцията има много натрупани задължения за неплатени данъци и такси и не се взимат ефективни мерки. 

Новият директор има две висши образования - със степен магистър "Икономика и управление на промишлеността" и "Право". Работил е в ТД на НАП град Пловдив, Агенция "Бюро за финансово разузнаване" и дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" град Пловдив.

Валентина Йеремиева

Валентина Йеремиева

Журналист - екип "Общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?