Следвайте ни

Рашко Стоянов: Пловдивчани са изрядни данъкоплатци в годината на кризата

За 4 месеца гражданите внесоха в бюджета на общината над  23 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2020 г.  

viber icon

- Г-н Стоянов, финансовият отчет на община Пловдив за  първите четири месеца от началото на годината показва, че са събрани 71 млн. лева собствени данъчни и неданъчни приходи. През същия период на 2020 г. постъпленията бяха значително по-малко - общо 46 млн. лева. Колко местни данъци и такси  са внесени в общинския бюджет за 4-те месеца и какъв е ръстът в сравнение със същия период на миналата година?

- Това вероятно се отнася за общите приходи - данъчни и неданъчни. Събраните конкретно от дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив приходи от началото на годината до 30 април са в общ размер на 59 848 234 лева, от които главници в размер на 58 681 746 лева и лихви за просрочие в размер на 1 166 488  лева. За същия период през 2020 г. са събрани приходи в общ размер на 36 476 511 лева, от които главници в размер на 35 779 008 лева и лихви за просрочие в размер на 697 504  лева.

Ръстът в сравнение с миналата година, в цифрово изражение, е в размер на 23 371 723 лева, което представлява над 64%.

- На какво се дължи увеличението на постъпленията в бюджета, при положение че, от една страна, и през 2020 г. живеехме в условията на пандемия, а от друга страна, размерът  на местните данъци и такси не е увеличен?

- Увеличението на постъпленията от местни данъци и такси в бюджета на Община Пловдив се дължи основно на факта, че през 2020 г. с решение на Народното събрание на Република България, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, беше  обявено извънредно положение на територията на цялата страна, чийто срок първоначално бе от 13 март до 13 април, а впоследствие бе удължаван неколкократно. Във връзка с обявеното извънредно положение бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, въз основа на който, по предложение на кмета на ​община Пловдив Здравко Димитров,  Общинският съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на ​община Пловдив и на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.  Целта на тези нормативни актове беше

облекчаване на финансовите задължения на данъкоплатците.

Вследствие на промяната в нормативната уредба беше удължен до 30 юни 2020 г.  срокът за ползване на отстъпка в размер на 5 на сто за лицата, предплатили данъка върху недвижимите имоти или таксата за битови отпадъци за цялата година, или данъка върху превозните средства за цялата година. През 2021 г. срокът  за отстъпката от 5 на сто за лицата, платили данъка върху недвижимите имоти или таксата за битови отпадъци за цялата година, или данъка върху превозните средства за цялата година, си остана на старите нива - до 30 април 2021 г., тъй като ситуацията с пандемията се промени. Поради това и постъпленията от местни данъци и такси през тази година са значително повече, отколкото през 2020 г. 

Следва да се отбележи обаче и фактът, че постъпленията от местни данъци и такси в периода от 1 януари до 30 април 2021 г.  надвишават с близо 8 милиона лева постъпленията за същия период на 2019-а, в която не живеехме в условията на пандемия, което само по себе си говори, че е налице

тенденция за стабилизиране и повишаване на постъпленията от местни данъци и такси.

Това се дължи на предприетите от правителството, Община Пловдив и в частност от дирекция „Местни данъци и такси“ редица икономически и социални мерки с цел подпомагане на гражданите и бизнеса в условията на пандемия, облекчаване на административната тежест на гражданите и фирмите, подобряване на обслужването на данъчно задължените лица и повишаване на събираемостта на местните данъци и такси.

Не мога да подмина и заслугата на служителите в дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, които в тези трудни времена, с риск за собственото си и на близките си здраве, продължиха да изпълняват съвестно и отговорно своите служебни задължения. В тази връзка искам да им благодаря и да ги уверя, че в мое лице винаги ще намират необходимата подкрепа.

- Колко от старите задължения успяхте да съберете?

- Местните данъци и такси, събрани  за минали години  от юридически и физически лица  за периода 01.01.2021 г. - 30.04.2021 г., са общо в размер на 10 603 885 лева, от които главници в размер на 9 476 353 лева и лихви за просрочие в размер на 1 127 532  лева.  Служителите на дирекцията полагат всички усилия, за да съберат старите и просрочените задължения, а при необходимост използват и механизмите, които им дава законът. Продължава прилагането на редица, доказали своята ефективност, мерки за повишаване на събираемостта: изпращане на уведомителни писма до физически и юридически лица с непогасени задължения за патентен данък, ДНИ, ТБО, ДПС, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ, както и до такива, неподали в законоустановения срок декларации по ЗМДТ; извършване на проверки за коректно подадени декларации от собствениците на недвижими имоти на територията на община Пловдив; извършване на проверки за подадени декларации от собственици или ползватели на недвижими имоти, декларирали и съответно ползвали облекчение за „основно жилище” за повече от едно жилище или декларирали и съответно ползвали облекчение за намалена работоспособност, чието решение на ТЕЛК е с изтекъл срок; връчване  на съобщения за просрочени задължения, актове за установяване на същите, покани за доброволно плащане и последващи документи до изпращане на просрочените задължения за събиране от ТД на НАП-Пловдив и съдебни изпълнители. Освен това дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив редовно информира граждани и фирми за сроковете, в които започва плащането, отстъпките и начините за внасяне на задълженията за местни данъци и такси. Използвам случая, за да изкажа своята специална благодарност на медиите, които своевременно и точно публикуват тази важна за всички ни информация и така спомагат за изпълнението на поставените ни цели.

От началото на тази година до 30 април  

на длъжниците са изпратени 1468  уведомителни писма.

Издадени са 461 броя актове за установяване на задължения на физически и юридически лица в общ размер на 1 890 406 лева и са изготвени 17 уведомления по чл. 182, ал. 2 от ДОПК за задължения в общ размер 117 821 лева.  Предадени са за принудително събиране на общински вземания общо 283 преписки за задължения на физически и юридически лица  общо за 1 033 651 лева, в т.ч.: на частни съдебни изпълнители (ЧСИ) - 256 броя за 1 008 055 лева; на публични изпълнители в НАП - 27 броя за 25 596 лева.

 - Каква е прогнозата ви за постъпленията до края на годината?

- С оглед на добрите постъпления в началото на годината, смея да прогнозирам, че ще съумеем да изпълним заложения план за приходи от местни данъци и такси, който е в размер на 117 870 480 лева. Естествено, правя това с уговорката, че все още не са напълно ясни пълните последици за икономиката, респективно за фирмите и гражданите, вследствие епидемиологичната обстановка и съпътстващите я ограничителни мерки с цел справяне с COVID-19. 

 

Рашко Стоянов е назначен за директор на общинската дирекция "Местни данъци и такси" в началото на май  2020 г. със заповед на кмета на Пловдив Здравко Димитров. Има две висши образования - със степен магистър "Икономика и управление на промишлеността" и "Право". Отлично познава спецификата на работата, тъй като притежава квалификация и опит. Преди да оглави дирекция "Местни данъци и такси", Рашко Стоянов е работил в ТД на НАП, град Пловдив, Агенция "Бюро за финансово разузнаване" и дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив. 

Валентина Йеремиева

Валентина Йеремиева

Журналист - екип "Общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Още от категорията

Виж всички

Анкета

Ще гласувате ли на извънредните парламентарни избори през юли?