4020

Инж. Антон Гълъбов: Работим за намаляване на авариите и подобряване качествата на питейната вода

 

- Инж. Гълъбов,  кога ще се модернизира и подобри дейността на ВиК Пловдив?

- Едно от най-значимите предизвикателства пред „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив към момента е стартиралият проект по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС 2014-2020, където е дружеството е бенефициент. Основната цел на проекта е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по ОПОС 2014-2020 г. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО).

- Какви реални ползи за хората ще донесе изпълнението на този проект?

- Мащабният инфраструктурен проект обхваща градовете Пловдив, Хисаря, Асеновград, Карлово, Първомай и  Стамболийски. Към момента са приключили СМР и въведени в експлоатация са обектите: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС„ЮГ“ до кръстовището на бул.„Пещерско шосе“ и ул.„Царевец“, гр.Пловдив“, „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС„Север“ до бул.„България“, гр.Пловдив“, „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр.Асеновград“, „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр.Първомай“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр.Стамболийски“, а в процес на строителство са: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Карлово“ и  „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр.Пловдив“ /така нареченият “Южен обходен колектор”/, който е най- значимият проект към програмата. Вследствие на извършените дейности по реконструкцията на водопроводните мрежи и съоръжения вече е осезаема за жителите в населените места. Услугата доставка на вода е с подобрени показатели като намален брой аварии и загуби по трасетата, повишаване на налягане, подобряване качеството на водата и други.

Експерти от дружеството участват активно в специално създадена комисия в МРРБ за рестартиране на проекта Каскада Доспат-Въча

Реконструкцията на канализационната мрежа на Агломерация Пловдив включва изграждане на Периферният колектор I-A, който ще отвежда водите от бул. ”Пещерско шосе” по ул. ”Царевец”, като преминава през жп линията София-Пловдив, по ул. ”Модър” до кръстовището ул. ”Модър”-„Коматевско шосе”, по бул. ”Александър Стамболийски” до кръстовището с бул. ”Кукленско шосе“, през южна промишлена зона, преминава под жп линията Пловдив-Бургас, по ул.”Нестор Абаджиев” до ПСОВ Пловдив. След неговото реализиране той ще поеме отпадните води на част от Западен район, южните крайни квартали на града, Южна индустриална зона, Югоизточна индустриална зона и от сателитните агломерации - Куклен, Брестник, Браниполе, Марково и Първенец. Този огромен отток от смесени води в момента преминава през централната част на града, където са главните канализационни колектори и в последните години се регистрират редица тежки наводнения.

- Каква е ролята на този Периферен колектор?

- Особеност на Периферния колектор е, че той е трасиран в територията, която има изградена канализация. Той не е разположен по южната периферия на агломерацията, а на 2-3 км навътре от нея. По този начин той прекъсва голям брой канали и поема оттока им в себе си, като не допуска този отток да влезе в централните части на града.

По трасетата на Периферният колектор I-A” в участъка от бул. ”Пещерско шосе” до „Коматевско шосе” и на Облекчителният колектор I-А-4 се предвижда подмяна на магистрални и разпределителни водопроводи с диаметри от Ø110 до Ø500, като ще се подменят и прилежащите им сградни водопроводни отклонения. Тази подмяна ще доведе до значително намаляване на загубите и авариите по трасетата, респективно ще се увеличи налягането в съществуващата мрежа.

Проектът включва и изграждане на единна интегрирана географска информационна система за територията обслужвана от ВиК ЕООД, гр.Пловдив. Това ще доведе до драстично подобрение на качеството при управление и значително ще намали времето за анализи и вземане на правилни управленски решения.

- По какви други проекти работи ВиК ЕООД?

- Други такива стратегически проекти, които предстоят да се изградят от ВиК ЕООД, гр.Пловдив, са „Агломерация Съединение” и „Агломерация Рогош-Скутаре”  в рамките на проект С9.11 „Програма за изграждане /доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 5000 и 10 000 Е.Ж.“, и финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.

За гр. Съединение се предвижда да се реконструират 10375 м разпределителна водопроводна мрежа с 546 бр. сградни водопроводни отклонения, да се изгради 50748 м нова улична битова и дъждовна канализация с 2710 м сградни канализационни отклонения и нова пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/.

За с. Рогош-с.Скутаре се предвижда да се реконструират 1048 м разпределителна водопроводна мрежа с 52 бр. сградни водопроводни отклонения, да се изгради 21689м нова улична битова и дъждовна канализация с 1251м сградни канализационни отклонения и нова пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/.

- Търси ли се решение на проблема на хората от Брестовица, които пият некачествена вода?

- През 2020 г. е установен проблем с качеството на питейната вода, подавана от дружеството за с.Брестовица - съдържание на манган. За решаването му са предприети редица действия по цялостната реконструкция на водоснабдителната система на селото - от изграждане на нови водоизточници в землището на с.Йоаким Груево до реконструкция на довеждащите и разпределителните водопроводи. За реализирането на проекта дружеството ще получи финансиране от Български ВиК Холдинг.

Също така днес ВиК ЕООД, гр.Пловдив, ще даде старта на изграждане на ново пречиствателно съоръжение за отстраняване на мангана в питейната вода, което има за цел допълнително да подсигури подаването на чиста питейна вода на с. Брестовица.

- Движи ли се проектът за водоснабдяване на региона от Каскада Доспат-Въча, за който се говори от десетилетия?

- Друг стратегически обект, жизненонеобходим на територията на област Пловдив, е „Водоснабдяване от Каскада Доспат-Въча. Проектът е жизненоважен за близо 1 млн. души от двете области Пловдив и Хасково. Той ще реши проблема с количеството и качеството на питейната вода в над 40 населени места от двете области. В последните години водоизточниците в тях намаляват, а водата в област Хасково е замърсена с метали и нитрати. Към момента специалисти на дружеството участват активно в специално създадена комисия от министъра на МРРБ за рестартиране на този важен проект.С реализиране на изброените по-горе обекти и мероприятия се постига увеличаване на населението с достъп до подобрено отвеждане  и дъждовни отпадъчните води и до подобрено водоснабдяване; постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство респективно с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и Директива 93/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека; постигане на устойчиво регионално развитие; подобряване на екологичното състояние в Република България чрез екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води; предотвратяване на инфилтрация, претоварване и преливания (наводнения на сутерени, приземни етажи и подлези) на канализационната мрежа; подобряване на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие; опазване на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност.

Усъвършенстваме системата по отчитане на изразходваните водни количества и тяхното заплащане

Въвеждането в експлоатация на тези инвестиции от страна на ВиК ЕООД, гр.Пловдив, ще се постигане пълно съответствие с европейските директиви, респективно към чувствително намаляване на експлоатационните разходи, в т.ч. най-големите разходи на дружеството, а именно за електрическа енергия и аварийни ремонти. Допълнително ще се извършват мероприятия за подобряване на съществуващите мерки по автоматизация, диспечеризация и контрол на системата с цел по-добра ефективност и непрекъснатост на водоподаването.

Дружеството предвижда поетапното рехабилитиране на съществуващите водоизточници - почистване и реновиране на тръбните и шахтовите кладенци, каптажите, речните водохващания и резервоарите; увеличаване на капацитета на водоизточниците, а оттам и количеството на добиваната и подавана вода, което ще осигури необходимите водни количества на инвеститори, желаещи да изграждат нови производствени мощности на територията на областта. Така с малки и точно насочени инвестиции ще имаме възможност да присъединяваме абонати, чиито консумации на годишна база ще осигуряват на дружеството допълнителни приходи.

- А цената на водата, респективно сметките, ще се промени ли?

- С цел гарантиране на приходите и точно и коректно отчитане на водните количества особено внимание ще се обърне на процесите по инкасирането. В този смисъл приоритет ще бъде подобряване на работата с клиентите и ефективността на услугите, усъвършенстване на системата по отчитане на изразходваните водни количества и тяхното заплащане.

Реконструират мрежата в Съединение, Рогош и Скутаре

Друга основна основна цел на дружеството ще бъде усъвършенстване и подобряване на персонала във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Пловдив, чрез участие в различни квалификационни програми и курсове. Една от най-важните задачи също е и подпомагане и лансиране на младите специалисти, както на такива вече работещи в дружеството, така и привличане на нови директно от университетите.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Пловдив, предвижда цялостна дигитализация и внедряване на автоматично управление, където е приложимо, на процесите по доставка, отвеждане и пречистване на вода. По този начин ще се постигне подобряване на качеството на услугата, предлагаща дружеството.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 3 оценки
5/5 от 3 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
12 коментара
Апашора гълъб

Апашора гълъб

20.02.2024 | 20:41

Пощенският Гълъб ,който ще разнася рушветите . Трябва да сте луди да го сложите за директор този гербаджийски крадец

Отговори
10 1
някой

някой

20.02.2024 | 09:09

като плаща където трябва и е удобен никой не го плюе никъде!!!

Отговори
11 1
Сребролюб Мангизлиев

Сребролюб Мангизлиев

19.02.2024 | 22:20

На всички коментиращи пожелавам ВиК заплати! Хаааа- ха-ха-ха.

Отговори
9 0
Бяла птица

Бяла птица

19.02.2024 | 17:39

Манолееее, спасявай, щото и Весето...

Отговори
10 2
ВиК-то

ВиК-то

19.02.2024 | 17:16

Тази гнида ни разсипа.

Отговори
13 2
Манол

Манол

19.02.2024 | 16:51

Давай Гълъбче, скоро ще те бетонирам. Ама, нали знаеш...

Отговори
12 1
въпрос

въпрос

19.02.2024 | 11:47

Кога, водомерите навред ще станат с дистанционно отчитане? Аман от графици на инкасатори през нашето работно време!

Отговори
14 2
Възраждане

Възраждане

19.02.2024 | 11:27

Напъва да стане директор за да краде още

Отговори
21 2
Стефан

Стефан

19.02.2024 | 11:26

Гълъбов е долно мекере

Отговори
20 4
Не че нещо, ама...

Не че нещо, ама...

19.02.2024 | 10:38

- Алоу, Енергото ли сте? - Не господине, ВиК сме.... - Аааааа, и на вас да ви го.... и на вас...

Отговори
21 0

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?