71

Тревога! Населението на Смолянско се топи с едно село на година

Близо 30 000 души по-малко в региона за 12 години

Населението на област Смолян в края на 2023 г. е 92 107 души. В сравнение с предходната година то е намаляло с 1 247 души, или с 1.3% (при 0.03% за страната). „Демографската картина за областта показва трайна тенденция на намаляване и застаряване на населението, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, нараства броят на изселените и заселените“, съобщи Николай Славов от Отдел "Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро "Юг“. За сравнение населението на област Смолян през 2011 година е наброявало 121 752 души. Тоест от тогава досега то е намаляло с 29 645 души, сочат данните на статистиката.

В края на 2023 г. хората на 65 и повече навършени години са 26 616, или 28.9% от населението на областта. Спрямо 2015 г. увеличението е със 7.6 процентни пункта. Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.4%), Неделино (32.9%), Борино (32.79%) и Чепеларе (32.4%). В същото време към 31.12.2023 г. децата до 15 години в областта са едва 9 749, или 10.6% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем - 13.1%, Смолян – 11.4%, Доспат – 11.2% и Мадан - 11.0% от населението на общината.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.0 години през 2010 г. нараства на 47.8 години през 2020 г. и достига 49.2 години в края на 2023 година.

Населението в трудоспособна възраст в региона е 51 569 души, или 56.0% от цялото население. Въпреки увеличаването възрастта за пенсия, трудоспособното  население е намаляло с 1 210 души, или с 2.3% спрямо предходната година. Към края на 2023 г. в над трудоспособна възраст са 29 938 души, или 32.5%, а под трудоспособна възраст - 10 600 души, или 11.5% от населението на областта. „Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2023 г. това съотношение е 44, което е най-ниското в страната. За сравнение, през 2005 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 134 млади хора. Най-благоприятно е това съотношение в общините Рудозем - 55 и Смолян - 54. Най-нисък е този показател в общините Баните и Неделино, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 22 и 30 лица, влизащи в трудоспособна възраст“, сочат от статистиката.

Към края на годината обезлюдените напълно населени места в региона са 8. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян. В 97, или в 40.4% от населените места, живеят под 50 души. С население над 5 хил. души са три града в областта и в тях живее 38.6% от населението.

Оцени новината

Оцени новината
1/5 от 1 оценки
1/5 от 1 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?