Следвайте ни

Река Чая става защитена зона край Ягодово и Крумово

viber icon

Проект на заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров от 13.04.2020 г., предлага долното поречие на река Чая да се обяви за защитена зона „Река Чая“. Предстои провеждане на обществено обсъждане, става ясно от обявление на Община Асеновград.

Проектът на заповедта за обявяване на защитената зона, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е изготвен съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, съобщават от МОСВ.

Защитена зона BG0000194 „Река Чая“ обхваща част от землищата на гр. Асеновград, р-н Долни Воден, р-н Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив и с. Катуница, община Садово, област Пловдив.

С цел популяризирането на проекта сред населението на община Асеновград, от РИОСВ Пловдив са изпратили уведомително писмо до кмета на общината, Христо Грудев, да се направи необходимото за да стигне информацията до всички заинтересовани лица. От своя страна те имат едномесечен срок, в случай на възникнали възражения и предложения, да представят мотивирани писмени становища на Министъра на околната среда и водите.

Предмет на опазване в защитена зона BG0000194 „Река Чая“ са:

Крайречни галерии  от Salix Alba и Populus Alba и храсталаци;

Местообитанията на следните видове:

Бозайници – Остроух нощник; Голям нощник; Лалугер; Видра; Пъстър пор;

Земноводни и влечуги – Жълтокоремна бумка; Червенокоремна бумка; Голям гребенест тритон; Обикновена блатна костенурка.

Риби – Маришка мряна; Обикновен щипок; Балкански щипок.

Безгръбначни – Вертиго; Бръмбар рогач.

Защитената зона се създава с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, популациите и разпространението им в границите на зоната, за постигането и поддържането на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион, както и свързаността и поддържането на целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

В границите на защитената зона се забраняват:провеждания на състезания с МПС извън съществуващите пътища (вкл. горски, селскостопански и ведомствени), движение на мотициклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища (вкл. горски, селскостопански и ведомствени), освен при бедствия, аварии, пожари и др. извънредни ситуации. Забранява се отводняването на крайбрежните заливаеми извици, изземване на наносни отложения, коригиране и преграждане с диги на реката, с изкл. на такива в урбанизирани територии и при наводнения, носещи риск за живот и здравето на хората и материални щети. Забранява се промяна в начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива. Забранява се търсенето и проучването на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни). Забраната не се прилага в случаите, в които до датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и/или за предоставяне на концесии за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие.

Забранява се още употребата на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове без биологична и токсикологична регистрация от специализирани комисии към МЗХГ и МОСВ. Забранява се и паленето на стърнища и площи със суха растителност и др.

В границите на защитена зона BG0000194 „Река Чая“ се препоръчва запазването и поддържането на съществуващите пасища, мери и ливади от нежелана растителност – Орлова папрат, Чемерика, Айлант, Аморфа и други, инвазивни, чужди видове. За възстановяването и поддържането на затревените площи, като такива с висока природна стойност, се препоръчва ръчно косене или с косачки за бавно косене, паша и др.

Настоящата заповед(все още в проект) не отменя забраните и ограниченията на дейностите, наложени по силата на други нормативни и административни актове и след влизането й в сила след обнародване в „Държавен вестник“ – не подлежи на обжалване.

Гергана Василева

Гергана Василева

Журналист - екип "Регион"

Гергана Василева завежда екип „Кореспонденти” в „Марица”. Има отличие за Журналист на годината. Работила е в ресорите криминален, социални дейности и региони.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

Бай Пешо

Бай Пешо

17.04.2020 | 11:48

1 - Ти не си в ред! Кога за последно си излизал на слънце? Крумово няма циганска махала, а и какво ти пречи летището!

Отговори
0 0
Смях

Смях

15.04.2020 | 19:47

Абе каква защитена зона бе ? Знаете ли , че до коритото на реката там има огромна затворена кариера , има бетоновъзел , има сума ти нерегламентирани сметища , наблизо е летище Пловдив , циганските махали на Катуница , Крумово и Ягодово . Всичко това как ви се струва ? Дали ще се впишат тези неща със "защитената зона" ?

Отговори
2 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво първо да построи община Пловдив с парите от заема, който смята да тегли?