Следвайте ни

Проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част, бул. "България" – I етап, гр.Димитровград

viber icon
Проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част, бул. "България" – I етап, гр.Димитровград ще бъде изпълняван като обособен проект от Инвестиционната програма на община Димитровград в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Димитровград. Проектното предложение е изготвено в съответствие с политиките заложени чрез Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума ”. Обектът на интервенция е в рамките на зоните на въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Димитровград и цели да се създаде привлекателна градска среда. Общата стойност на проекта е 5 185 000.00 лв. т.е. 100% безвъзмездна финансова помощ, от които Европейско финансиране в размер на 4 407 250.00 лв.и национално съфинансиране в размер на 777 750.00 лв. В рамките на 24 месеца ще се извършат ремонтни дейности, които ще подобрят значително градската среда.


Проектната разработка включва в територията си централната пешеходната зона на гр. Димитровград, обхващаща пространството между основните булеварди бул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Д. Благоев“ и е с обща площ 32 518 м2. Основната пешеходна зона на гр.Димитровград свързва гарата и автогарата с административния център на града - сградата на Общината. Тя представлява представителен архитектурен ансамбъл, който съчетава в себе си много идеи на модернизма от първата половина на ХХ век, решен в естетиката на неокласицизма. Проектът ще обхване основен ремонт и реконструкция на всички елементи на пешеходната зона, а именно:
-Цялостно консервиране на пешеходните настилки;
-Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;
-Оформяне на реакреационни зони и зони за обществено обслужване;
-Преосмисляне и приобщаване на пространствата под колонадите на жилищните блокове към зоната и насочване на пешеходния поток към тях;
-Преосмисляне на пространството около амфитеатъра;
-Реконструкция и обновяване на съществуващия фонтан;
-Подмяна на осветителните тела и осигуряване енергоспестяващо осветление, както и декоративно художествено осветление подчертаващо характерни пространства и детайли;
-Засаждане на нови дървесни видове, храсти и цветя;
-Осигуряване на автоматична система за капково напояване на зелените площи.

Обектът е включен в рамките на Културен маршрут на Съвета на Европа „Атриум – архитектура на тоталитарните режими на 20 век в Европейската градска памет”, с което получава признание на Европейско ниво със своята културна ценност и стойност. В тази връзка от реализацията на обекта ще се постигне популяризиране на Община Димитровград на международно ниво.
С реализирането на проекта ще се постигне одобряване на физическата среда в град Димитровград чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни алеи; Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда; Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите; Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на гр. Димитровград и околния ландшафт; Развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.
“Този документ е създаден в рамките на проект „ Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България”) – І ви етап, гр. Димитровград” - BG16RFOP001-1.032-0001-C01”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?