Следвайте ни

Стопихме се с близо 5200 души за 3 години

viber icon

С близо 5200 души се е стопило населението в Пазарджишка област за 3 години - от 2017-а до 2019-а. Данните са от официално проучване на НСИ, което показва, че в началото на периода в региона е имало 257 965 души, докато в края му са останали 252 776.  

Негативната тенденция важи за цяла България, като Пазарджишко не е сред най-обезлюдените райони - на седмо място в страната сме по брой на населението след столицата, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. 

Хората обаче продължават да застаряват - увеличава се делът на над 65-годишните. В края на 2019-а те са 52 708 души, което прави 20,9 на сто от населението. В сравнение с предходната година този дял нараства с 0,3 процентни пункта.

Към 31 декември 2019 г. децата до 15 години са били 38 259, или малко над 15 на сто от населението. До същата дата хората в трудоспособна възраст са 150 507 души, или 59.5% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 80 190, а жените - 70 317. Броят на трудоспособните намалява с 2461 души, или с 1.6%, през 2019 г. спрямо предходната година. 

 

Вижте всички данни от проучването:

Към 31 декември 2019 г. населението на област Пазарджик е 252 776 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 703 души, или с 1.1% (за 2018 г. е било 255 479).

Мъжете са 123 715 (48.9%), а жените - 129 061 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени. 

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 708, или 20.9% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. 

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.6%, а на мъжете - 17.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. 

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.2%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%. 

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 38 259, или 15.1% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.4%. 

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.6% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5%, и Габрово - 11.7%. 

Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2019 г. е 15.5%, като най-нисък е в Италия (13.2%) и Германия (13.6%), а най-висок е в Ирландия (20.5%) и Франция (18.0%).

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Пазарджик е 56.2%. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 55.5%. 

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 55.6%, отколкото в селата - 57.2%. Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) - 48.1%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин - 72.4%, Габрово - 68.8%, и Ловеч - 68.1. 

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2019 година е 43.8 г., като при мъжете е 41.9 г., а при жените - 45.6 г.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.0 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 44.4 години, а в градовете - 43.4 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са - до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете. 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 150 507 души или 59.5% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 80 190, а жените - 70 317. Броят на трудоспособното население намалява с 2 461 души, или с 1.6% през 2019 г. спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. в над трудоспособна възраст са 61 360 души, или 24.3%, а под трудоспособна възраст - 40 909 души, или 16.2% от населението на областта. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2019 г. за област Пазарджик това съотношение е 66.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен - 88, Варна и София (столица) - по 74 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян - 42, Перник - 48, и Кърджали, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 49 лица, влизащи в трудоспособна възраст. 

Към края на 2019 г. населените места в България са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села.  

Населените места без население са 171. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали - съответно 63, 58 и 11.  

В 1 192, или в 22.7% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. 

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.6% от населението на страната. 

Към края на 2019 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. 

 

 

 

 

 

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 82 835 души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 328 790 души (19.1%).

Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях - София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.5%).

Само две области - София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2019 г. спрямо 2018 г. - съответно с 0.1 и 3.5%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин - с 2.4%, и Монтана - с 2.0%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 76 общини с население под 6 000 души живеят едва 4.2% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.5% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 328 790), следвана от общините Пловдив (347 851) и Варна (345 151). Най-малката община е Трекляно - 815 души. 

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Към края на 2019 г. населените места в област Пазарджик са 118, от които 13 са градове и 105 - села. В пет населени места, или в 4.2% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2019 г. в градовете живеят 158 814 души, или 62.8% от населението на областта, а в селата - 93 962 или 37.2%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. 

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 86.1% от населението. 

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 439 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик - 106 526 души (42.1%). 

 


 
[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти. 

2 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).  
 

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?