Следвайте ни

След проверка РИК не откри изборни нарушения в Септември

viber icon

Районната избирателна комисия не откри нарушения в Септември след втория подаден сигнал по този повод. Направена е проверка, изискани са и отговори на зададените въпроси от Община Септември.

Ето какво гласи решението по казуса:

 

В РИК-Пазарджик е постъпил сигнал вх. №2/ЖС от 13.03.2021г. от Борислав Стефанов Малешков. В сигнала са посочени 4 /четири/ отделни деяния, които според подателя съставляват нарушения на чл.168 ал.3 от ИК, както следва:

 Точка 1. и точка 2. от сигнала се твърди нарушение на чл.168, ал.3 от ИК, поради използване на профила във Фейсбук на „Локомотив Септември”, който е бил посочен като официален контакт на Община Септември във вестник „Септемврийци”, издание на Община Септември.

Точка 3. от сигнала се твърди, че служители от общинската администрация на гр.Септември са поставили на личните си профили в социална мрежа „Фейсбук“, снимка на кандидат за народен представител.

Точка 4. от сигнала се твърди, че на територията на гр. Септември, върху спирки на автобусния транспорт в района на жп. гарата, Медицинският център, общинския  пазар и на площи от общинския пазар са разлепени агитационни материали, изобразяващи кандидат за народен представител и кмета на община Септември.

РИК-Пазарджик, с Решение № 107-НС/13.03.2021 г., взето с Протокол № 14-НС/13.03.2021 г., е разпоредил извършване на проверка по така постъпилия сигнал от членовете на РИК-Пазарджик, както и отговори от страна на община Септември.

По електронната поща е постъпил отговор от община Септември с вх.№ 112/15.03.2021 г., в който се отговаря на въпросите от сигнала. Излагат се следните становища:

По т.1 и т.2 от сигнала: Община Септември, както и кметствата в нея, нямат договорни отношения с Фейсбук профила ЛОКОМОТИВ СЕПТЕМВРИ, както и с други страници, отразяващи събития в Общината. Вестник „Септемврийци“ не е издаван от септември месец 2019 г. и няма да се издава до приключване на предизборната кампания.

По т.3 от сигнала се сочи, че няма забрана за служителите на общинската администрация да членуват в политически партии и/или други политически организации. Изрично се сочи, че съгласно т.8 от Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на ЦИК социалните мрежи не са медийни услуги по смисъла на ИК.

По т.4 от сигнала се сочи, че визираните в сигнала спирки и конструкция на градския пазар са общинска собственост и община Септември има сключени договори за предоставянето им за временно възмездно ползване за поставяне на рекламни материали.

За да се произнесе по така постъпилия сигнал, РИК-Пазарджик съобрази следното:

Съгласно чл. 168, ал. 3 от ИК ,,Във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс’’.

 Съгласно разпоредбата на § 1, т. 18 от ДР на ИК: „Публичен административен ресурс" са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия както и трудът на служителите в администрацията’’.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК: „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса’’.

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на ИК: „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:  а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;  б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:  аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;  бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания. Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по букви „а" и „б".

По т. 1 и т.2 от сигнала - Не са налице данни за провеждане на предизборна агитация, съобразно разпоредбата на § 1, т.17 от ДР на ИК. Както вече беше посочено, законодателят е дал легална дефиниция за ,,предизборна агитация’’. Предвид изчерпателната законодателна уредба на това понятие, разширителното тълкуване на понятието ,,агитация’’ е недопустимо. Забраната, предвидена в закона, е да се агитира ,,за подкрепа’’, респективно за ,,неподкрепа’’ на някой кандидат, партия или коалиция. Всички други действия и/или бездействия на кандидатите, осъществени в рамките на предизборната кампания, които не покриват законодателната дефиниция на понятието ,,предизборна агитация’’ не могат да се считат за нарушение на ИК.

По т.3 от сигнала както беше посочено по-горе, законодателят изрично е изключил личните социалните мрежи, включително фейсбук от понятието „Медийни услуги”. Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на ЗДСл не е ограничено правото на държавния служител да членува в политически партии и/или други политически организации. Доколкото съществува нормативна забрана, то същата се концентрира в това, че политическите пристрастия на държавния служител не трябва да влияят върху изпълнението на служебните му задължения. В конкретния случай, нарушения на служебните задължения на държавните служители не се твърдят в сигнала.

По т.4 от сигнала при наличие на договорни отношения между общината и трето лице не е налице нарушение на чл.168 ал.3 от Изборния кодекс /безплатно ползване на публичен административен ресурс/. В конкретния случай въпросът, зададен от РИК-Пазарджик на Община Септември, е изцяло съобразен с въпроса, поставен от автора на сигнала, като не е налице негова промяна или перифразиране. Отговорът на Община Септември е съобразен с поставения въпрос. Вън от горното, в сигнала не са изложени конкретни данни и доводи за наличие на ползване на публичен ресурс, а се излагат единствено съмнения в тази насока. Липсват доказателства за нарушение на ИК.

 

Като взе предвид направените с проверката констатации и на основание чл.87, ал.1 т.22  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ постъпилия сигнал с вх.№ 2/ЖС от 13.03.2021 г., тъй като при извършената проверка  не се установи нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?