32

Съветник предлага с наредба да се регламентират промените по сгради и в градската среда

Общинският съвет да възложи на Община Пазарджик да изготви и внесе за приемане наредба, която да урежда обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли чрез въвеждане на специфични изисквания към тях. Това предложение е внесъл съветникът Евтим Янев за предстоящата сесия на местния парламент, която ще се проведе на 31 май.

В текста той се позовава на отвореното писмо на КАБ – Регионална колегия Пазарджик от 30.04.2022 г. до Общински съвет Пазарджик , допълнено със заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от Камара на архитектите в България и писмото на почетният гражданин на Община Пазарджик – арх. Георги Сарамбелиев председател на дружеството в Пазарджик  на Съюза на архитектите в България по повод боядисването на каменната облицовка на Младежкия дом.

Идеята му е бъдещата наредба да определи допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градската среда с цел опазването и съхраняването на характерния облик и създаване на силуетното, архитектурно-художественото и обемно- пространственото оформление на градската среда на територията на Община Пазарджик За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформяне на градската среда да се приемат стандарти, оформени като приложения.

Приетите стандарти да са задължителни за всички лица, имащи качеството възложител по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.  Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство, се съгласуват преди приемането им от Министерство на културата - допълва в предложението си съветникът.

През последните години в Община Пазарджик се извършиха редица намеси в градската среда , някои от които бяха с изготвен проект и удачни, но много други бяха извършени като „текущ ремонт“ и цветово и пространствено не отговарят на критериите за красива и ефективна градска среда - посочва в обръщението си Янев. - Така се стигна до боядисване с латекс  на паметника на Алеко Константинов, каменните стени на колодрума и като връх на тези „постижения“ боядисването на каменната фасада на Младежки дом Пазарджик. За намесите в тази посока категорична позиция зае колегиата на архитектите от област. Пазарджик, което считам за достатъчно основание да предложа на вниманието Ви настоящото предложение.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?