Следвайте ни

Решение за 6 имота върнато за преразглеждане на ОбС-Батак

Областният управител Стефан Мирев върна със своя заповед за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общинските съветници в Батак.

Решение №509 от 27.06.2019 г. Общински съвет Батак е решил да се предоставят за обезщетяване на Ракитовска Мюсюлманска вероизповедна община шест броя имоти. С решение, издадено на 24 януари 1993 година Ракитовската поземлена комисия е отказала да възстанови правото на  собственост в стари реални граници поради това, че имотите са “залети от язовир Батак”. На две съдебни инстанции, това решение е обявено за нищожно и преписката е изпратена по компетентност на Общинска служба „Земеделие“ гр. Велинград, която е била компетентния орган.

 В решението на Общински съвет Батак липсва и информация за административната процедура, развила се пред Общинската служба по „Земеделие“ Велинград по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от Общински съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.

Заповедта за връщане на решението са публикувани на сайта на Областна администрация Пазарджик.

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори?