32

Нов съдебен състав ще гледа казуса с уволнението на Йордан Рогачев

Върховният административен съд върна решението по казуса с уволнението на бившия шеф на Областната дирекция на МВР в Пловдив Йордан Рогачев. Решението, взето на 5 декември, гласи, че делото трябва да бъде гледано отново от друг състав на Административния съд в Пазарджик.

Предмет на проверка за законосъобразност пред Административния съд е била заповед на Министър на вътрешните работи, с която за извършени дисциплинарни нарушения – неизпълнение на заповеди и разпореждания на Министъра на вътрешните работи – нарушение на Вътрешните правила, използване на служебно положение за лична облага, за което му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и служебното правоотношение на Рогачев – директор на Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив в МВР е прекратено, считано от датата на връчване на заповедта – 13.08.2021 г. - казва се в решението, което е окончателно.

Първоинстанционният съд, след извършената проверка за законосъобразност приема, че оспореният пред него административен акт е издаден от компетентен орган и в предвидената от закона форма, но при допуснато нарушение на предвидените административнопроизводствени правила по ЗМВР – преди налагане на наказанието да изслуша държавния служител в МВР или да приеме писмените му обяснения, за което не е съставен и протокол по образец.

Страните не спорят относно правилността на изводите на съда за постановяване на заповедта от компетентен орган и в предвидената от закона форма, които са правилни и обосновани.

Настоящият състав намира, че решението в частта му, в която е прието, че заповедта е постановена при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и при неправилно приложение на материалния закона е неправилно като необосновано и постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Необосновано Административният съд приема, че при провеждане на дисциплинарното производство е нарушена разпоредбата на чл. 206, ал.1 ЗМВР, тъй като този извод не се подкрепя от събраните в хода на производството доказателства.

Цитираната разпоредба предвижда задължение на дисциплинарно наказващия орган (ДНО) преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения.

Вярно е, че Рогачев не е поканен да даде писмени обяснения, но на първо място последният няма нормативно регламентирано задължение да отправи лично такава покана, а има единствено задължение да приеме писмените обяснения или алтернативно да изслуша държавния служител преди налагане на дисциплинарното наказание.

В конкретния случай служителят е уведомен за правото си да даде писмени обяснения или възражения, след приключване на дисциплинарното производство от дисциплинарно разследващия орган, с изрично указание, че същите следва да бъдат адресирани до министъра, който е дисциплинарно наказващия орган, както и за възможността да представи доказателства за твърденията си и е имал възможност да се запознае с всички материали, събрани в хода на дисциплинарното производство.

Той е дал писмени обяснения и възражения адресирани именно до Министъра на вътрешните работи преди издаване на заповедта, като видно от поставената върху първата страница резолюция се установява, че адресатът се запознал с тях. Обстоятелството, че същите са изпратени чрез дисциплинарно разследващия орган не води до извод за допуснато нарушение на предвидените административнопроизводствени правила в дисциплинарното производство.

Обжалваното решение е постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като постановено при неизяснена фактическа обстановка.

В конкретния случай наложеното дисциплинарно наказание е за две нарушения, като второто от тях е следствие на първото – неизпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи, с което служителят е използвал и служебното си положение за лична облага.

При това основното нарушение е неизпълнението на разпоредбите на Министъра на вътрешните работи, с която се утвърдени Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства на МВР.

За приеме, че наказаният служител не е извършил нарушението, за което е ангажирана дисциплинарната му отговорност съдът е изложил съображения, че от показанията на разпитаните като свидетели служители на ОДМВР- Пловдив, които са управлявали служебните автомобили не се установява същите да са използвани извън цели, които са служебни и пътните книжки на автомобилите са попълвани от тях, а не от Рогачев. Посочените факти са извън предмета на спора, който е за това дали дисциплинарно наказания служител е извършил виновно нарушение на чл. 34, ал. 1 от Правилата, забраняващ ползването на техниката за лични нужди с изключение на случаите по чл. 43 (извозване на личен багаж с автомобил на МВ на служители, които се преместват на работа в друго населено място за сметка на полагащите им се средства по чл. 204, ал. 4 ЗМВР(отм.), след издадена изрична заповед на ръководител на структура по чл. 9 ЗМВР (отм.), утвърдени с министерска заповед и с това е ползвал служебното си положение за лична облага, без да изясни релевантния за спора факт, който е дали служителят е бил запознат със заповедите на министъра, с които са утвърдени и променени тези правила.

За да е налице извършено нарушение на служебната дисциплина - неизпълнение на заповед, следва неизпълнението да е извършено виновно, предвид разпоредбата на чл. 4 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, приложима в конкретния случай, предвиждаща, че нарушение на служебната дисциплина е това противоправно деяние, което е извършено умишлено или по непредпазливост от служител на МВР и е обявено за наказуемо от ЗМВР. От посоченото следва, че служителят следва да е бил надлежно запознат със заповедта, за чието неизпълнение е наказан, за да се приеме, че неизпълнението на заповедта е извършено виновно.

По делото липсват доказателства, от които този факт може да бъде установен еднозначно и противоречиво, при настоящият състав намира, че обжалваното решение е необосновано и постановено при допуснати съществени процесуални нарушения – направените изводи не се подкрепят от събраните доказателства, а същевременно съдебният акт е постановен без съдът да изясни в пълнота фактите по делото - аргументират се от ВАС.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?