Следвайте ни

На онлайн пресконференция беше представен проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ на Община Пазарджик

viber icon

На проведената на 02.03.2021 г. онлайн пресконференция в присъствието на  представители на медии, граждани, служители на Областния информационен център и общински служители в онлайн платформата Zoom.us беше представен  проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“. Участниците в събитието бяха запознати с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни чрез "Изграждане на Приют за лица и Център за работа с деца на улицата в град Пазарджик". Проектът е разработен за целите на изпълнение на дейностите за устойчиво градско развитие, част от Инвестиционната програма на ИПГВР.

Целеви групи за обект "Център за работа с деца на улицата" са деца, необхванати от образователната система или отпаднали от нея; скитащи деца; деца, чийто родители са със зависимости и хронични заболявания; семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини; социално занемарени деца.Целеви групи за обект "Приют за лица"са безпризорните и просещи лица на улицата.

Приют за лица ще се намира на ул. „В. Априлов“, Център за работа с деца на улицата ще се намира на ул. „Преспа“ №75 в гр. Пазарджик. Центърът ще представлява обновяване и оборудване на съществуваща сграда, собственост на Община Пазарджик и цели да бъде насочен към предоставяне на широкообхватна социална услуга, която да доведе до преодоляване на бедността и социалната изолация на децата. Услугата ще осигури закрила и подкрепа на деца от гр. Пазарджик в социален риск чрез предоставяне на дневна грижа. Ще се осигурят условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот. Приютът ще бъде новопостроена и оборудвана сграда в имот, собственост на Община Пазарджик. В него се цели предлагане на комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на лица на улицата и техните семейства. Това е част от превантивна политика, насочена към подобряване качеството на живот на лицата на улицата с оглед предотвратяване на повторното им връщане на улицата и откъсване от неблагоприятната среда. Приютът за лица е с капацитет 25 човека. Центърът за работа с деца на улицата е с капацитет 30 деца.

В резултат на изпълнението на проекта ще се допринесе за преодоляване на идентифицираните нужди, като създадат комфортна и здравословна социална и жизнена среда в двата социални обекта, ще подобрят условията за модернизиране на процеса на предоставяне на социални услуги и ще разширят достъпа на нуждаещите се до качествени социални услуги, включително и представители на маргинализираните групи. 

Проектът ще се реализира в периода 11.05.2020 г. - 11.03.2022 г.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кой кандидат-президент ще гласувате на 14 ноември?