Следвайте ни

Годината с КОВИД - най-натоварена, но и най-успешна за Административния съд

viber icon

Отчетната 2020 г. е една различна година, най-натоварената година за Административен съд – Пазарджик, от самото му създаване, година на изпитания, преминала под знака на разпространяващата се пандемия от коронавирусна инфекция СOVID-19, обявени извънредно положение и извънредна обстановка в страната и въведени редица ограничения и мерки. Разгледани и свършени са най-голям брой дела в сравнение с всички предходни години. Това се казва в равносметката на Административния съд за изминалите 12 месеца, представена днес пред обществеността от председателката на ведомството съдия Мариана Шотева.

Освен като най-натоварена годината може да се определи и като много успешна, благодарение на високия професионализъм, усилената и всеотдайна работа на екипа от съдии и съдебни служители. На първо място усилията бяха насочени към опазване живота и здравето на работещите в съда, както и на гражданите, които го посещават. Утвърдени бяха вътрешни правила и мерки за работа на Административен съд – Пазарджик в условията на пандемия, които в изпълнение на решения на Висшия съдебен съвет няколкократно бяха актуализирани, с цел повишаване на тяхната ефективност и привеждането им в съответствие с действащото законодателство в тази област. Благодарение на въведената гъвкава организация на работа за съдиите и съдебните служители, проявената висока отговорност от тяхна страна и стриктното спазване на утвърдените правила и мерки, успяхме да постигнем най-важната цел – да опазим живота и здравето на работещите в съда. 

През 2020 г. в Административен съд – Пазарджик правораздаваха магистратите Мариана Шотева – административен ръководител - председател на съда, Десислава Кривиралчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател, съдиите - Георги Петров, Васко Нанев – до 10.07.2020 г., Георги Видев, Христина Юрукова и командированите съдии -  Красимир Лесенски – съдия в Районен съд – Пазарджик, командирован от 2019 г.,  Светомир Бабаков – командирован от Районен съд – Асеновград, считано от 12.02.2020 г. и Николинка Попова – командирована от Районен съд – Пазарджик, считано от 16.11.2020 г. 

В началото на отчетната година утвърдената щатна численост на Административен съд – Пазарджик е 28 щатни бройки, от които 8 съдии (в т.ч.: 6 заети щатни бройки и 2 вакантни щатни бройки) и 20 съдебни служители (всички заети).

Със заповед на председателя на съда магистратите са разпределени в седем еднолични и три касационни състава до 12.02.2020 г. 

От 12.02.2020 г. председателят на Административен съд – Пазарджик е утвърдил осем еднолични и три касационни състава, предвид командироването на съдия Светомир Бабаков от Районен съд – Асеновград.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС, т. 8 по протокол № 22 от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка, проведено на 26 юни 2020 г., Васко Димитров Нанев е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик, считано от 10.07.2020 г. 

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Васко Димитров Нанев – съдия в Административен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ е поощрен с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

От 10.07.2020 г. със заповед на председателя на съда са утвърдени седем еднолични състава и три касационни, а от 16.11.2020 г., предвид командироването на Николинка Попова от Районен съд - Пазарджик председателят е утвърдил осем еднолични и три касационни състава.

С решение по протокол № 38 от заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, проведено на 30.11.2020 г. по предложение на председателя на съда е открита процедура за придобиване статут на несменяемост на Христина Юрукова – съдия в Административен съд – Пазарджик за периода 01.12.2015 – 01.12.2020 г. Към настоящия момент процедурата по придобиване статут на несменяемост не е приключила.

В края на 2020 година общата щатна численост на Административен съд – Пазарджик е без промяна - 28 щатни бройки, от които 8 съдии и 20 съдебни служители. Три щатни длъжности „съдия“ са вакантни, а всички щатни бройки за съдебни служители са заети.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в Административен съд – Пазарджик са постъпили общо 1462 дела, от които 1458 новообразувани и 4 дела върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. Постъпилите за разглеждане дела през отчетната година са с 234 повече спрямо делата през 2018 г., когато са били 1228, с 424 повече спрямо делата през 2017 г., когато са били 1038 и само с 40 по-малко от делата образувани през 2019 г., когато са проведени местните избори и са образувани дела по Изборния кодекс. На четиригодишна база се очертава тенденция на увеличаване на новообразуваните дела.

През 2020 г. съотношението между първоинстанционните и касационни производства е 66,28% (969 дела) към 33,72% (493 дела). Сходен е делът на постъпилите първоинстанционни дела и през трите предходни години, когато съотношението е било съответно за 2019 г. – 67,71% към 32,29%, за 2018 г. – 70,11% към 29,89%, за 2017 г. – 67,24% към 32,76%. Данните за отчетния период и трите предходни години очертават тенденция на относителен стабилитет в съотношението на постъпилите първоинстанционни и касационни дела.

От всички години до сега през отчетната година в съда са разгледани най-много дела - общо 1825 дела, в който брой се включват и несвършените в края на 2019 г. – 363 дела. За сравнение делата за разглеждане през 2019 г. са били 1771 дела, през  2018 г. – 1442 дела, а през 2017 г. – 1238. Данните за четирите години очертават тенденция на нарастване на делата за разглеждане.

Отчетната година е рекордна и по отношение на броя свършени дела - 1431 дела, които представляват 78,41% от общия брой дела за разглеждане. За сравнение свършените дела през 2019 г. са 1408 (79,50%), 2018 г. са 1173 (81,35%), а през 2017 г. свършените дела са 1024 (82,71%). 

От изложените данни е видно, че през настоящия отчетен период освен, че е имало най-голям брой дела за разглеждане, са свършени и най-голям брой дела, в сравнение с всички предходни години.

Висящи в края на 2020 г. са 394 дела (21,59%), като за сравнение в края 2019 г. са 363 дела (20,50%), на 2018 г. те са били 269 дела (18,65%), а за 2017 г. те са 214 дела (17,29%). 

Въпреки трудностите, породени от мерките за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 и опазване живота и здравето на хората, и факта, че през отчетната година броят на делата за разглеждане е най-висок, е изпълнена оперативната цел „Постигане на нисък процент на висящите дела в края на 2020 г., който е не повече от 22% от делата за разглеждане“. Това се дължи на упоритата и всеотдайна работа на всички съдии, които работиха без прекъсване и в периода на въведеното извънредно положение и извънредна обстановка, подчертава съдия Мариана Шотева.

 

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кой кандидат-президент ще гласувате на 14 ноември?