14,3% е коефициентът на смъртност за областта

Добрата новина е, че мрем по-малко от лани

Нивото на общата смъртност през 2012 г. се задържа високо. Броят на починалите в област Пазарджик е 3899 души, а коефициентът на обща смъртност ­ 14.3%, сочи справка на Териториалното статистическо бюро в Пазарджик. Спрямо предходната година броят на умрелите е намалял със 119 случая, или с 3.0%. Смъртността сред мъжете (15.0%) продължава да бъде по-висока в сравнение с тази сред жените (13.6%) както за страната, така и за област Пазарджик.
През 2012 г. на 1000 жени умират 1072 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (16.6%), отколкото в градовете (12.9%).


С най-висока смъртност в страната се отличават областите Видин (23.2%), Монтана (21.4%), Враца (19.4%) и Кюстендил (19.1%), които са и с най-неблагоприятни стойности на показателите, характеризиращи остаряването на населението. В областите с по-млада възрастова структура коефициентът на смъртност е доста по-нисък. Общо девет са областите със смъртност по-ниска от общата за страната, като най-нисък е този показател в областите Кърджали ­ 11.6%, София (столица) ­ 11.9%, и Благоевград и Варна ­ по 12.1%. Област Пазарджик се нарежда на 20-то място (14.3%). През 2012 г. в страната са починали 536 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техният брой е съответно 30. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за нашата област за 2012 г. е 11.3%, който ни отрежда 5-то място сред другите области. За страната този коефициент е 7.8%.


В регионален аспект през 2012 г. в общо 11 области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Благоевград ­ 2.3%, Смолян ­ 2.6% , София (област) и София (столица) ­ съответно с 4.4% и 4.8%. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в област Сливен (16.6%). Доста по-висок от средния за страната е коефициентът на детска смъртност и в областите Монтана (14.4%), Разград (13.1%), Ямбол (11.9%) и Пазарджик (11.3%).


Сватбите намаляват
През миналата година продължава да намалява броят на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове са 706 и са с 25 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 68.3% (482) са сред населението в градовете. В селата са сключени 224 брака. Намалението на броя на сключените бракове води и до понижаването на коефициента на брачност. През 2011 г. той е бил 2.7%, а през 2012 г. - 2.6%. Намаляването на юридическите бракове се дължи предимно на разпространението на т.нар. фактически бракове. Младите хора все повече предпочитат съвместното съжителство, без да сключват граждански брак. Може да се предположи, че те отлагат това събитие за по-късно.
Областта с най-много бракове на 1000 души от населението е Кърджали (4.0%), следват областите Разград (3.7%) и София (столица) - 3.6%. Най-нисък е коефициентът на брачност в областите Ловеч и Видин ­ по 1.6%. Област Пазарджик е на 14-то място по този показател, съответно с 2.6%.
Броят на разводите през 2012 г. е 562 и е с 233 по-голям от този през 2011 година. Тогава са били 329. Спрямо 2010 г. бракоразводите са се увеличили само с 36. От всички прекратени бракове 77.4% (435) се отнасят за населението в градовете.


931 отишли в други области, 215 избягали в чужбина
През 2012 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 797 души, или това е вътрешнообластната миграция. В рамките на областта териториално движение по направлението “град ­ град” е 20.4%. По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението “село ­ село” (15.6%). Относителният дял на преселилите се от градовете в селата (22.6%) е по-малък отколкото в обратното направление ­ “село - град” (41.4%). През 2012 г. 215 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина, като от тях 45.6% са мъже, а 54.4% ­ жени. Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2012 г. 144 души са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик. Относителният дял на жените е 53.5%, а на мъжете ­ 46.5%. В област Пазарджик 931 души са се преселили от други области в страната. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пазарджик са Пловдив ­ 27.5% и София (столица) ­ 27.1%.


Намалели сме с 1236 души в сравнение с 2011-а
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. През 2012 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1236 души, или с 33 по-малко в сравнение с 2011 година. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.5%. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 2.8%, а в селата ­ минус 7.4%, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.
През 2012 г. всички области в страната и всички общини от област Пазарджик имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.4%), Варна и Кърджали (по -2.1%). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са областите Видин, Монтана и Перник, в които той достига съответно минус 16.0, минус 12.8 и минус 11.7%.
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който също е отрицателен ­ минус 886 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.
Предпочитат ни по-малко от преди
През 2012 г. четири области имат положителен механичен прираст: София (столица) ­ (5.4%), Стара Загора (1.9%), Пловдив (1.4%) и Шумен (0.4%). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен механичен прираст са областите Смолян (-7.3%), Враца (-5.8%) и Разград (-5.4%). През 2012 г. заселилите се в област Пазарджик са с 649 по-малко в сравнение с 2011 година. Заселили се в област Пазарджик през 2012 г. са 1872 души, като от тях 42.5% (796) са мъже и 57.5% (1076) са жени.


Най-малко хора живеятв община Стрелча
Към края на 2012 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 - села. В три населени места, или в 2.6% от населените места живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 11 общини. В края на 2012 г. в градовете живеят 169 300 души, или 62.3% от населението на областта, а в селата ­ 102 381 или 37.7%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 87.5% от населението. Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4771 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик ­ 113 339 души (41.7%). Към 31 декември 2012 г. населението на област Пазарджик е 271 681 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-о място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2011 г. населението на областта намалява с 2122 души, или с 0.8% (за 2011 г. е било 273 803).


На 1000 мъже се падат 1032 жени
Мъжете са 133 682 (49.2%), а жените ­ 137 999 (50.8%), или на 1000 мъже се падат 1032 жени. Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2012 г. лицата на 65 и повече навършени години са 49 778, или 18.3% от населението в областта. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.7%, а на мъжете ­ 14.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. Относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (26.4%), Габрово (25.1%) и Ловеч (24.3%). Общо в петнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта. За област Пазарджик този показател е 18.3%. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) ­ 16.1%, Благоевград ­ 16.6%, Варна и Бургас ­ съответно 16.8 и 16.7%.
Към края на миналата година децата до 15 години са 39 878, или 14.7% от общия брой на населението в област Пазарджик. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен ­ 17.6%, и Бургас ­ 15.0% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово - 11.3%.
Към 31 декември 2012 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Пазарджик е 49.3%, при 48.7% за страната. Общо в петнадесет области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (62.5%), Ловеч (60.4%) и Монтана (59.3%), а най-благоприятно - в областите София (столица) ­ 41.0%, и Смолян ­ 43.4%.


Селяните живеят по-дълго
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2012 година е 42.3 г., като при мъжете е 40.5 г., а при жените ­ 44.1 г. Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.3 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 43.1 години, а в градовете - 41.8 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура ­ под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2012 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2012 г. е 167 878 души или 61.8% от население за област Пазарджик, като мъжете са 89 286, а жените ­ 78 592. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с 935 души, или с 0.6% спрямо предходната година. Към края на 2012 г. в над трудоспособна възраст са 61 490 души, или 22.6%, а под трудоспособна възраст ­ 42 313 души, или 15.6% от населението на областта.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?