Следвайте ни

В Кричим вдигат само ТБО средно с 30 % спрямо 2019 г.

За 2020 година община Кричим не планира повишение на местните данъци, такси и услуги

viber icon

Единственото изключение е таксата за битови отпадъци (ТБО), която е вид местен данък, тъй като е задължителна за всички собственици или ползватели на недвижими имоти, съобщи кметът на Община Кричим Атанас Калчев. Той обясни, че за 2020 година е наложително вдигането на ТБО средно с 30% спрямо 2019 г.

Предвидените средства от ТБО за 2019 г. осигуряват покриването на материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), събиране на отпадъците и транспортирането им до сметището в Цалапица, както и разходите за таксата за депониране на отпадъците ведно с отчисленията по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба № 7 от 19.12.2013г.

В общ размер по години, разходите за услугите по чл. 62 от ЗМДТ в община Кричим са, както следва:

- 63,20 лв/т за 2018 г.;

- 75,20 лв/т за 2019 г.;

- 113,20 лв/т за 2020 г.

Видно е, че разходите за 2020 г. са почти двойно увеличени спрямо 2018 г., което е драстична разлика за кратък период от време, но произтича от задълженията за прогресивно завишение размера на отчисленията за всеки тон депониран отпадък съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г.

На Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, проведено на 13.03.2019 г., беше взето решение за запазване размера на таксата за 2020 г. за депото в с. Цалапица в размера й от 2019 г. Няма промяна с изключение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, които съгласно Постановление на министерски съвет (ПМС) 207 от 16.09.2010 за 2020 година са 95 лв. калкулацията на стойността на ТБО включва:

1. за депониране на неопасни отпадъци – 9,02 лв/т;

2. за мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол – 3,20 лв./т;

3. отчисленията по реда на чл. 60 от ЗУО - 5,98 лв/т.

4. отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които съгласно Постановление на Министерски съвет (МС) № 207 от 16.09.2010 г., в сила от 01.01.2011 г. са за: 2011г. - 3 лв/т; 2012 и 2013г. – 9 лв/т; 2014 г. – 15 лв/т; 2015 – 28 лв/т; 2016 г. - 36 лв/т; 2017 година – 40 лв/т; 2018 – 45 лв/т; 2019 – 57 лв/т; 2020 – 95 лв/т.

Допълнително извън горепосочените разходи, е наложителна промяна на размера на ТБО и поради поредното увеличение размера на минималната работна заплата (МРЗ), която от 01.01.2020 г. става 610 лв., което води и до увеличение на осигуровките за 2020 г. спрямо 2019 г. Ако не бъдат предприети мерки за коригиране на заплатите, персоналът в общинска дейност „Чистота” - шофьори и сметосъбирачи, ще останат под този размер, тъй като в по-голямата си част са на МРЗ, което от своя страна подлежи на санкции по реда на трудовото законодателство спрямо работодателя, в случая общината.

Продължава да се увеличава количеството на депонираните от община Кричим отпадъци на регионалното депо в с. Цалапица. Това е резултат, както от вменените задължения със ЗУО общините да отговарят за поддържане чистотата, осигуряване на съдове и извозването им по отношение на цялата територия на съответната община, включително и по републиканските, и по общинските пътища, и по коритата на реките и деретата, независимо от собствеността им, така и по отношение недопускане и/или почистване на нерегламентираните сметища с оглед недопускане на замърсявания и евентуални наказателни санкции спрямо общината.

Увеличението на количеството депонирани отпадъци води до пропорционално увеличение на разходите за целта, които се покриват от приходите за дейността. Като една от мерките за намаляване количеството на депонираните отпадъци, които се извозват до сметището в Цалапица, община Кричим ще инициира въвеждането на допълнително разделно събиране на растителните отпадъци образувани от домакинствата, чрез доставката на кафяви контейнери и домашни компостери, които ще се предоставят безплатно на населението. Ще бъдат предоставени безплатно и кофи за битови отпадъци на всяко домакинство. Разходите за осигуряване на тези материални активи ще бъдат осигурени за сметка на отчисленията, които община Кричим внася към РИОСВ, и за което ще са необходими отделни нарочни решения на Общинския съвет по предвидения ред съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗМДТ се отлага за 2022 година влизането в сила на забраната за използване на данъчната оценка на недвижимите имоти като база за изчисляване на размера на таксата. Срокът за разработване на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, по които ще се определя размерът на ТБО, се променя на 31 март 2020 г., поради което е целесъобразно за предстоящата 2020 г., редът и начинът за определяне на таксата за битови отпадъци на територията на община Кричим да бъде по досегашния ред.

Общоприетото тълкуване на размера на промилите в нашата община е, че те са значително по-високи от тези в по-големи градове като София, Пловдив и др. Принципното тълкуване на размера на промилите в община Кричим съпоставен с посочените и др. градове, всъщност дава ясна представа с колко по-нисък е размера на таксата в нашата община. Данъчните оценки на имотите в по-големите градове са значително по-високи спрямо идентични по площ имоти или разгърната застроена площ на имота в нашата община, тъй като при определянето на данъчната оценка съгласно Приложение № 2 ЗМДТ съществено значение имат вида на имота, базисната данъчна стойност за 1 кв.м., коефициент за местоположение, за инфраструктура и др. Като други причини за този дисбаланс, може да се определи и движението на имотния пазар, което за Кричим е доста слабо, както и липсата на желание от местното население да декларира съответните подобрения на собствените си имоти, което би довело до завишаване на данъчната оценка. Спестявайки информацията за основни ремонти, съществени подобрения, в т.ч саниране и др. на недвижимото си имущество, данъкоплатците си спестяват увеличението на данък върху недвижимите имоти, респективно върху размера на таксата за битови отпадъци, но в същото време завишават пазарната стойност на имуществото си. Към настоящия момент по смисъла на българското законодателство подаването на коригираща имуществена данъчна декларация е само на доброволен принцип. Ниската данъчна оценка на имотите в нашата община дава отражение на по-високите промили при облагане за такса битови отпадъци.
 
 
 
Област за прикачени файлове
 
 
 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво е най-важното, което новото правителство трябва да свърши в следващите месеци?