3906

Общинският съвет в Карлово прие бюджет от 92 милиона лева

Общинският съвет в Карлово прие бюджета на общината за 2024 г. Това стана на извънредно заседание, което се проведе днес.

През тази Община Карлово ще осъществява своята дейност с 91 776 213 лева.

В него за капиталови разходи са предвидени 21 114 247 лева. 

За културните прояви от местно и национално значение в бюджета на Община Карлово за 2024 година от местни приходи са предвидени 453 900 лв.

 За „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта” Община Карлово планира 232 000 лв.

 

 „Проектът на бюджета на Община Карлово за 2024 г. e ясна рамка за работата на общината, реалистично прогнозиране и управление на финансовите ресурси при спазване на бюджетната и финансова дисциплина на всички нива в общината. Успешното съчетаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети и цели, отразени в бюджета, са гаранция за устойчиво развитие и фискална устойчивост“, отбеляза кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов при представяне на проекта за бюджет за 2024 г.

          Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. е определен размера на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карлово за 2024 г. под формата на субсидии: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, в това число обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища,  целева субсидия за капиталови разходи. 

В приходната част в Бюджета на Община Карлово за 2024 г.  държавните приходи са в размер на 59 300 712 лв. и заемат 64.61 % от бюджета на общината за 2024 година. 

Съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2024 година за Община Карлово е определен трансфер за местни дейности в размер на 5 027 900 лв. от които: обща изравнителна субсидия 4 719 600 лева и 308 300 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. 

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. за Община Карлово е в размер на 2 803 700 лв., в която са консолидирани средства за инвестиции, за ремонт и изграждане на общински пътища.

„Съгласно Закона за държавния бюджет ще бъде направено предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, поименно определени като обекти, за 2024 г. в размер на 152 800 лв“, информира кметът.

Очакваният размер на данъчните приходи през 2024 г. е в размер на 7 461 000 лв. В частта на неданъчните  приходи през 2024 г., са планирани приходи в размер на 8 471 957 лв. 

В разходната част на Бюджета са предвидени: за общинските училища  и детските градини средства в размер на 33 461 536 лв.; в държавната дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” са разчетени средства в размер на 1 528 269 лв.; за делегираната от държавата функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” през 2024 година са предвидени бюджетни средства в размер на 9 460 352 лв.; за дейност “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в размер на 965 138 лв., като от 2024 капацитетът на патронираните лица е 450 лица. Дейността “Клубове на пенсионера” изцяло се финансира с местни приходи, а през 2024 година, предвидените бюджетни средства за тази дейност са в размер на 142 000 лв.

 

 

 

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?