3906

Напуснаха залата: Половината общински съветници в Сопот искат край на извънредните сесии

Общинските съветници от ПП „Бъдеще за Родината“ и МК „Заедно за силна община“ напуснаха извънредната сесия на Общинския съвет
Да се отнеме гласа на гражданите е целта на провеждането на извънредни заседания на Общинския съвет в Сопот
Осем общински съветници подписаха декларация, в която изразиха своето несъгласие с провеждането на днешната извънредна сесия на Общинския съвет в Сопот. Сред мотивите им се посочва грубо нарушаване на чл.56, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат в последния вторник от всеки календарен месец, като вместо редовни заседания практиката на председателя на Общинския съвет е са свиква само извънредни такива, се казва в декларацията.
С извънредните сесии се нарушава разпоредбата на чл.58, ал.1, изречение първо от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет - Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, а именно, че извънредно заседание на Общинския съвет се свиква по реда на чл.55, ал.2 по неотложни въпроси, възникнали при обстоятелства, които не могат да се предвидят – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, и други, изискващи спешно вземане на решение, както и при спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура за редовно заседание.


Общинските съветници от ПП „Бъдеще за родината“ и МК „Заедно за силна община" считат, че не са налице условията на чл.58, ал.1, изр.първо от Правилника за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет и че се злоупотребява с това правомощие.
Нито една от точките от дневния ред на днешното извънредно заседание не е неотложен въпрос, възникнал при обстоятелства които не могат да се предвидят, обясниха общинските съветници, които напуснаха залата. Не е неотложна и докладната по т. 9 от дневния ред, която е свързана с актуализацията на началния план на Бюджета за 2024 г. и с която се иска на практика постфактум да се санират действията на кмета на Община Сопот по вече закупен служебен автомобил на стойност 60 000 лева от средствата, предвидени по социалната услуга „Асистентска подкрепа”.


Неправомерното свикване на извънредни заседания на общински съвет без да са налице условията за такова заседание, лишава гражданите от нормативно определените им правомощия в чл.59, ал.2 от Правилника, да правят изказвания, да дават становища, да отправят питания, да правят предложения, както и да получават отговори на питанията си. От тези правомощия са лишени и общинските съветници.


Декларацията е подписана от Анелия Бочева, Антонина Цочева, Деян Дойнов, Катя Адърска, Пепа Урумова, Фратьо Куртев, Любомир Джапаров и Иван Неделев.


--

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?