25

В Хасково 1500 искат да сменят печката на твърдо гориво с климатик или пелети по проект за по-чист въздух

Изключително голям е интересът към възможността за смяна на печките на твърдо гориво с климатици, пелети и други екологични алтернативи за отопление. Около 1500 са вече подадените заявления. Много повече са запитванията, съобщиха от офиса, който се намира в двора на административната сграда на Община Хасково. 

Дорка Тодорова е дошла с роднини, които кандидатстват за климатик в жилище, което е обща собственост. Попълването на документите става бързо, а в офиса оказват пълно съдействие, надяваме се да бъдем одобрени, каза жената. Няколко минути отнема попълването на документите. Скоро ще бъде открит още един офис.  Той ще се намира в най- големия квартал в града- „Орфей”.

Кандидатите за екологични уреди за отопление са от различни райони на Хасково. Интересуват се и домакинства от селата. 

Възможността за безвъзмездната подмяна на старите  печки с климатици е по проект

”Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, който се финансира  по програма „Околна среда” 2021-2027.

Той е на стойност 34 806 821 лв., от които 29 585 798 лв. съфинансиране от Европейския съюз.

 

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух на 78 618 жители на общината чрез подмяна на уреди за битово отопление, използващи твърдо гориво и замяната им с нови, високоефективни уреди на пелети/ електричество. Това ще доведе до намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване. Очаква се от възможността да се възползват 3 440 домакинства в общината. 

Повече информация можете да прочетете тук: www.haskovo.bg

 

----------------------------------------------- www.eufunds.bg/bg/opos ------------------------------------------------------
Тази публикация е създадена в рамките на проект №:BG16FFPR002-5.001-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда 2021-2027 г. “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?