25

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 01.08.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В А
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
 
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 Процедура за подбор на проектни предложения в 
ИСУН 2020 № BG06RDNP001-508 – ПЪРВИ ПРИЕМ
Подмярка 6.4.1. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ прием 2022 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани -Черноочене"

На основание Решение № 2 на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ по Протокол № 72 от 01.04.2022 г. и Заповед № 46 от 14.04.2022 г., във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“

СДРУЖЕНИЕ МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“

Обявява процедура № BG06RDNP001-508
Подмярка 6.4.1. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за прием на проектни предложения в ИСУН с няколко срока за кандидатстване

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

Основната цел на процедурата: 
Подмярка 6.4.1 ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.
Очаквани резултати:
- създадени нови производства, услуги, дейности на територията 
- създадени работни места.
Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИГ „Минерални бани - Черноочене” - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Микропредприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
  • Земеделски стопани  - с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем (с проектни предложения за неземеделски дейности); 
  • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1.  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на  Закона за туризма.);
2.  Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3.  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4.  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5.  Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
а) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за точка „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. За разработване на бизнес план, включващ пред проектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи ползи/финансов анализ/, извършване на пред проектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „г“. [1]
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Период на прием на проектни предложения:
На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване

  • Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е от 01.06.2022 г. до 01.08.2022 г. 17.00 ч.
  • Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е от 31.10.2022 г.  до 19.12.2022 г. 17.00 ч. (в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения)

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е:  718 077.09 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ
Минимална стойност на общите допустими разходи за проект – 1 955.80 лева
Максимална стойност на общите допустими разходи за проект – 195 580.00 лева,
следователно
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 1000,00 евро (1955,80 лева) – при интензитет на помощта 75%  – 1466.85 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 50,00 евро (97,79 лева) – при интензитет на помощта 5%.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ не може да надвишава левовата равностойност на 75 000,00 евро (146 685,00 лева) – при интензитет на помощта 75%.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 2 500,00 евро (4 889,50 лева) – при интензитет на помощта 5%.

Интензитет на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи! (Съгласно Допълнително споразумение № РД 50-188/07.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188 от 29.11.2016г.!)

Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Юджел Лютви – Изпълнителен директор, тел. 0877 64 94 99; 
е-mail: [email protected] 
адрес: с. Минерални бан, бул. „Васил Левски” № 3
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
-  на сайта на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене” - http://www.migmineralnibani.com/;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща -[email protected], като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/


 ______________
[1] Разходите са допустими съгласно Приложение към Заповед № РД 09-828 от 04.09.2018 г. – Указания за прием на проекти

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?