Следвайте ни

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява ВТОРИ ПРИЕМ по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.325, с краен срок - 30.09.2020 г., 17:00 ч.

viber icon

 

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ”

На основание Решениe №7 и Решение №8 по Протокол №45 от 03.06.2020 г. и Решение №3 по Протокол № 41 от 10.12.2019 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ „Минерални бани – Черноочене”, и чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015“ и в изпълнение на Стратегия за ВОМР, Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене” посредством процедура на подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.325 МИГ „Минерални бани – Черноочене” 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Основната цел при прилагането на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
Допустими кандидати по процедурата са:
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;
Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими са само кандидати със седалище за юридическите лица и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Критерии за допустимост:
1/ За кандидати - земеделски стопани
Към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
а/ да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); и
б/ минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро., което се доказва с:
- Декларация (по образец Приложение №3) за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, и:
- Регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
- Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал.4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
- анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани.

2/ За кандидати - Признати групи или организации на производители
Кандидатите по т.2 прилагат Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (Приложение № 16).

3/ За кандидати - Еднолични търговци и юридически лица (различни от кандидатите по т. 1 и т. 2.)
За кандидатите еднолични търговци и юридически лица,  които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, важат условията по т.1.

Допустими дейности само на територията на МИГ за:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности  и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Допустими разходи за:
1.  изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2.  закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3.  закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4.  закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
5.  закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6.  изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7.  материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза;
8.  разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9.  закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10.  за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11.  разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1-10.

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:
1.    за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
2.    разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2.25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
3.    разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2.25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
4.    разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;
5.    разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 - 10.
Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на  195 583,00 лева.

 
 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558,00 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 195 580,00 лв.
Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Безвъзмездна финансова помощ:
1. Минимален размер на БФП:
1.1. За проекти представени от големи предприятия минималният размер на БФП е 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи – 7823,20 лв.
1.2. За проекти представени от микро-, малки или средни предприятия минималният размер на БФП е 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи – 9779,00 лв.
2. Максимален размер на БФП: 
2.1. За проекти представени от големи предприятия максималният размер на БФП е 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи – 78 232,00 лв.
2.2. За проекти представени от микро-, малки или средни предприятия максималният размер на БФП е 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи – 97 790,00 лв.

Съфинансиране от бенефициента:
Разликата между общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата. 

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за избор на проектни предложения и тежест:


ВАЖНО: В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им,  тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:

1. Получени точки по критерий „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващи работни места“:
-  чрез проекта се разкриват до 2 работни места – 10 точки
-  чрез проекта се разкриват от 2 до 5 работни места – 20 точки
-  чрез проекта се разкриват над 5 работни места – 30 точки
2. Получени точки по критерий „Проектът е за преработка на биологични продукти“ – 20 точки;   
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.
В случаите, когато и след извършено допълнително класиране по предходния текст, се класират проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства и безвъзмездната финансова помощ надвишава определения бюджет в поканата, проектните предложения се вписват в списък с резервни проекти.
По отношение на получилите еднакъв брой точки проекти и за които е наличен бюджет, финансиране се получава, независимо от мястото, което заемат в класирането помежду си.

Лице за контакти и място за достъп до подробна информация: 
Юджел Лютви, изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“, тел. 0879 29 89 89, адрес: 6343, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ №3, e-mail: [email protected]
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.migmineralnibani.com, https://eumis2020.government.bg.

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения
На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Начална дата за прием на проектни предложения: 27.01.2020 г.

Първи срок
Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2020 г. - 17.00 ч. (удължен съгласно Решение № 1 по Протокол № 44 от 04.03.2020 г.)

Втори срок

Начална дата за прием на проектни предложения по втори краен срок: 01.07.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.09.2020 г. – 17.00 ч. (в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения)

Начин за подаване на проектни предложения: Подаването на Проектните предложения по настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете у дома?