Следвайте ни

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект

viber icon

 

ОБЩИНА ХАСКОВО
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ
по  Проект BG05M9OP001-2.040-0006

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Във връзка с изпълнениетона Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.-2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Община Хасково обявява следните работни места: 

Шофьор - 1 /една/ позиция;

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1.1.Шофьор – 1 бр.
Кратко описание на длъжността: Управлява и стопанисва отговорно осигурения му служебен автомобил, като спазва предварително утвърден график за посещения по адреси. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на услугата и Ръководителя на проекта. Проявява гъвкавост при всякакви други задължения, които могат да бъдат поставени от прекия му ръководител, свързани с работния му процес. Спазва дискретност в работата си, като не разпространява информация получена по време на изпълнение на трудовите му задължения. Отговаря за изпълнението на преките си задължения.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
· Образование – средно/средно специално образование;
· Професионален опит – не се изисква. 
· Шофьорска книжка категория В или С.
· Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него.
· Лични качества – инициативност, комуникативност, оперативност.

Място на работа –  гр.Хасково, Община Хасково, Малък бизнес център, ул. „Цар Освободител” №2, Офис 1.
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ.
  
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
Автобиография  –  в свободен текст;
Декларация – приложение 1 – образец 2;
Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда –  по образец 3;
Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
Копие на Свидетелство за управление на МПС.
Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:
Първи етап - по документи:
Втори етап -  провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 08.07.2020г.
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково, телефон:
038/ 603 428 Росица Ангелова (ръководител проект)
038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева (Гл. Експерт „Човешки ресурси“)

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете у дома?