25
Следвайте ни

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект "Шанс за нашите деца" (Специален педагог, Медицинска сестра)

viber icon

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Община Хасково

ОБЯВЯВА
свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

Специален педагог – 1 /една/ позиция на пълно работно време 8 /осем/ часа;
Медицинска сестра- 1 /една/ позиция на непълно работно време 4 /четири/ часа;

I. Изисквания за заемане на длъжността „специален педагог“:

 • да притежават висше образование -  завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;
 • професионален опит – не се изисква
 • познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика
 • компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet 
 • да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Специфични изисквания, които се считат за предимство:

 • практически опит в работа в среда с уязвими деца и семейства;

Кратко описание на длъжността:
Оценка на нуждите на децата от подкрепа; индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас; работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; ако предстои децата да бъдат интегрирани в масово училище, освен индивидуалната работа с тях се предлага и групова работа, за да се запознаят децата със социалната среда и да им се помогне да изградят социални умения.
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ до завършване на проекта с 6/шест/ месеца изпитателен срок. Работното място ще бъде свободно за заемане след  01.10.2021 г.

Място на работа –  гр. Хасково,  
Общностен център за подкрепа на деца и родители,  ул. „Железни врата” №6.

II. Изисквания за заемане на длъжността „медицинска сестра“:

 • да имат завършено висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра;                     
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
 • да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 • Специфични изисквания, които се считат за предимство:
 • практически опит в работа в среда с уязвими деца и семейства;

Кратко описание на длъжността:
Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Разработване на информационни материали за родителите; Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на здравната услуга, в която участва.
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ до завършване на проекта с 6/шест/ месеца изпитателен срок. Работното място ще бъде свободно за заемане след  01.10.2021 г

Място на работа –  гр. Хасково,  
Общностен център за подкрепа на деца и родители,  ул. „Железни врата” №6.

III. Начин на провеждане подбора на кандидати:
Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;
Етап II – събеседване.

IV. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление – по образец (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация по образец (Приложение 2);

V. Място и срок за подаване на документи:
Документите за кандидатстване се подават лично или по пощата на адрес – гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 24.09.2021 г.
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

За контакти: 038/603 321 – Донка Иванова – гл. специалист „Човешки ресурси“
038/603 936 – Десислава Стоянова – Ръководител проект;

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, както други съобщения относно провеждането на процедурата ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

***

Проект  BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще гласувате ли на изборите на 14 ноември?