Следвайте ни

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект (рехабилитатор)

viber icon

 

ОБЩИНА ХАСКОВО
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ
по Проект BG05M9OP001-2.040-0006
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.-2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Община Хасково обявява следните работни места: 
Рехабилитатор - 1 /една/ позицияна непълно работно време - 4 часа;

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
1.1.Рехабилитатор – 1 бр.
Кратко описание на длъжността: Рехабилитаторът предоставя рехабилитационни услуги в домовете на потребители по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - гр. Хасково. Тества възможностите на потребителите за самообслужване и двигателни умения. Раздвижва потребителите с активни упражнения. Изготвя комплекс от общоукрепваща гимнастика и консултиране на потребителите за провеждането й. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и с помощта на предоставените му уреди. Обучава в самостоятелно ходене потребителите. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. Информира и обсъжда с близките на потребителите дейностите и състоянието на техните близки. Води необходимата документация и отчетност. Участва в обсъждането и планирането на дейности по проекта. Спазва стриктно графика за работно време и утвърдените правила. Изпълнява и други конкретно заложени задачи. Спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
· Образование – висше, образователна степен - професионален бакалавър или бакалавър;
· Специалност – „рехабилитация”, „кинезитерапия” или „физиотерапия“
· Професионален опит  – не се изисква;
· Да работят индивидуално и групово с потребители;
· Да провеждат медицинска рехабилитация – подпомагане на  лежащо болни за раздвижване, с цел предотвратяване залежаването им и последващите усложнения (декубитални рани).
Място на работа –  гр. Хасково, Община Хасково, Малък бизнес център, ул. „Цар Освободител” №2, Офис 1.
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
· Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
· Автобиография  –  в свободен текст;
· Декларация – приложение 1 – образец 2;
· Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда –  по образец 3;
· Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
· Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
· Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
· Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА - на два етапа:
Първи етап
- по документи:
Втори етап - провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 25.09.2020г.
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково, телефон:
            038/ 603 428 Росица Ангелова (ръководител проект)
            038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева (Гл. Експерт „Човешки ресурси“)

____________________________________

Проект BG05M9OP001-2.040-0006
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

 

 

 

 

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какви мерки да се предприемат срещу разпространението на коронавируса?