Следвайте ни

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект (Психолог)

viber icon

 

ОБЩИНА ХАСКОВО
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ
по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

Във връзка с изпълнението на  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:
- Психолог – 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Психолог в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 1 бр.

Описание на длъжността:  Съвместно с медико-педагогическия екип на заведението извършва диагностично- психологично изследване и консултиране на ползващите услугите на Дневния център деца. Организира и провежда психологична индивидуална и групова  работа с децата. Работи в екип с медицинска сестра и рехабилитатор по отношение на лечебно-оздравителната и психологична работа. Прилага методиките за психологична работа, съобразявайки се с индивидуалните психофизически особености на децата. Ежегодно и при новопостъпили изработва карта за психологично изследване и психологическа характеристика за възможностите на всяко дете по образец, утвърден от МТСП. Работи в екип с педагог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор, социален работник, медицинска сестра за изработването на индивидуален план за работа с всяко от децата. Поддържа тесен контакт с родителите с цел подпомагане на психологичния процес, осигуряващ адекватно  психофизическо развитие. Води лично досие на всяко дете съдържащо всички материали по психичното изследване, проведените психологични мероприятия и резултатите от тях. Замества отсъстващите педагози, социален работник, трудотерапевт без да организира занимания  с децата. Оказва методическа подкрепа и супервизии на екипа.  Изготвя и актуализира в срок документацията за предоставените от него услуги, както и всяка друга документация, свързана с работата му по процедурите на екипа. Незабавно представя на вниманието на прекия си ръководител всеки идентифициран проблем, който би се отразил отрицателно на работата.  Участва в срещите на Мултидисциплинарния екип. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца  и нормативните изисквания за защита на личните данни. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Минимални  изисквания  за заемане на длъжността:
- Образование – висше; 
- Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
- Професионално направление – „Психология“;
- Професионален опит – 1 година;
- Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост;
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за непълно работно време – 4 часа.
Място на работа –  гр.Хасково
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – ул. „ Цар Страшимир“ №39

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
- Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
- Автобиография  –  в свободен текст;
- Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  по образец 2;
- Декларация – приложение 1 – образец 3;
- Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
- Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
- Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
- Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА - на два етапа:
Първи етап - по документи:
Втори етап -  провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 24.03.2021г.
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg
За повече информация: Община Хасково
телефон: 038/ 603 461 Златка Караджова – Ръководител проект

* * *
Проект  BG05M9OP001-2.019-0001-С01
„Подай ръка на нашите деца“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Да отпаднат ли мерките срещу COVID-19?