Следвайте ни

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект (Медицинска сестра)

viber icon

 

ОБЩИНА ХАСКОВО
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ
по Проект BG05M9OP001-2.103-0080
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014 г. - 2020 г.“
по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014 г.- 2020 г.“ по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Община Хасково обявява следните работни места: 
Медицинска сестра - 1 /една/ позиция на пълно работно време 8 /осем/ часа;
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Медицинска сестра – 1бр.
Кратко описание на длъжността: Основните дейности са свързани с предоставяне и събиране на здравна информация; Извършва промоции за здравето, превенция и профилактика за болестите; Медицински и здравни грижи и дейности; Извършва манипулации във връзка със състоянието на потребителя; Оказване на спешни и други дейности; Извършва и други допълнителни дейности по писмено лекарско назначение;Провежда обучение в областта на здравните грижи; водене на отчетна докуметация-план за здравни грижи, лист за извършени манипулации и дейности; Изпълнява стриктно ежедневния часови график на посещенията; Подпомага работата на социалния работник.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше, образователно-квалификационна степен -професионален бакалавър, бакалавър или магистър;
- Специалност – „Медицинска сестра”, „Специалист по здравни грижи”;
- Умения за работа с компютър; 
- Професионален опит - минимум 1 годинатрудов стаж по специалността;
- Личностни качества:  дискретност,  умение за работа с пациенти,  умение за работа в екип, инициативност,  комуникативност,  лоялност.

Място на работа – гр.Хасково, Община Хасково, Малък бизнес център, ул.„Цар Освободител” №2, Офис 1.
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ. 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

- Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
- Автобиография  –  в свободен текст;
- Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда –  по образец 2;
- Декларация – приложение 1 – образец 3;
-  Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
- Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
- Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
- Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:
Първи етап - по документи:
Втори етап -  провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 09.12.2020 г.
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково, телефон:
                 038/ 603 428 Росица Ангелова (ръководител проект)
                 038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева (Гл. Експерт „Човешки ресурси“)

* * *

Проект BG05M9OP001-2.103-0080
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Тръгвате ли по заведения, ако отворят?