Следвайте ни

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.040-0006

viber icon

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА

по  Проект BG05M9OP001-2.040-0006

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.
по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Община Хасково обявява следните работни места: 

Координатор на услугата - 1 /една/ позиция;

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.  Координатор на услугата – 1бр.

Кратко описание на длъжността: Организира всички дейности по проекта. Координира общите действия за постигането на целите на проекта. Участва в изготвянето на отчетната документация. Осъществява цялостната организация по техническата поддръжка на автомобила и организацията на транспортната дейност. Установяване на връзки и поддържане на контакти с потребителите. Участва в изготвянето на индивидуален план за всеки потребител. Изготвя дневния и седмичния график на шофьорите и другите специалисти в зависимост от нуждите на потребителите. Оказва съдействие за надлежното изготвяне и  водене на документацията по проекта. Оказва съдействие при разпределянето на задачите между персонала по график. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·    Образование – висше, образователна степен – „Професионален бакалавър по“;

·    Професионален опит  – не се изисква /За предимство ще се счита професионален опит в сфера близка до дейностите по проекта/; 

Допълнителни умения:

·    Умения за планиране и координиране на служителите в екипа и представители на външни отговорни институции, своевременно изпълнение и отчитане на дейностите, умения за взаимодействие с различни институции;

·    Умения за работа с делова кореспонденция и документооборот;

·    Допълнителни квалификации и опит са предимство;

·    Умения за работа с компютър и офис техника.

 

Място на работа –  гр.Хасково, Община Хасково, Малък бизнес център, ул. „Цар Освободител” №2, Офис 1.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
Автобиография  –  в свободен текст;
Декларация – приложение 1 – образец 2;
Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  по образец 3;
Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.
 ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап -  провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 17.07.2020г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038/ 603 428 Росица Ангелова (ръководител проект)

                 038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева (Гл. eксперт „Човешки ресурси“)


 

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Каква вода пиете у дома?