Следвайте ни

МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 7.6 от СВОМР

viber icon

 

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение №3 по Протокол № 49 от 26.08.2020 г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” и на основание чл.62 т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене”

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.327 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.
Целите на настоящата процедура са свързани със:
Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по подмярката е запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ. Запазване на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Запазването на културния и духовния живот на населението е от важно значение за развитието на територията на МИГ. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове - читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и др. Опазване и популяризиране на  културното и природно наследство ще има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда.
В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените места и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.
Допустими кандидати по процедурата са:
· Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ, включително читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, училища и детски градини; 
· Общини Минерални бани и Черноочене; 
· Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани, съгласно чл.20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл.10 от същия закон 
Допустими дейности за финансиране са:
Подпомагат се следните дейности: 
А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство:
- Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.
- Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 
- Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;
- Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни; 
- Създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;
- Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство.
- Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози.и др.); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит; 
- Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации /сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.
- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.
Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:
- Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета; 
- Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове /кръжоци/, школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места. 
- Възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.
Допустими разходи:
Допустимите по процедурата разходи са за материални и нематериални инвестиции, като разходи свързани с:
А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство
- подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.
- проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 
- създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;
- проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни; 
- създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;
- участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство.
- възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози.и др.); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит; 
- закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации /сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.
- попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.
Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:
- опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета; 
- съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове /кръжоци/, школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места. 
- възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.
В/ Общи разходи - например разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, енергийно обследване, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в точки  „А” и „Б”.
Разходите за консултации, включващи предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по точка  „А” и точка „Б”. 
Период за прием на проектни предложения:
Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.10.2020 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 31.01.2021 г.
Място на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Бюджет на приема:
Бюджетът по процедурата е: 97 790  лева.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на допустимите разходи за един проект: левовата равностойност на 5000 евро – 9779,00 лв.      
Максимален размер на допустимите разходи за един проект: левовата равностойност на 50 000 евро – 97 790,00 лв.
Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% - 7334,25 лв.
Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% - 73 342,5 лв.
Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 9779,00 лв.
Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 97 790,00 лв.
Критерии за оценка на проектните предложения:

По настоящата процедура ще се подпомагат проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за техническа и финансова оценка.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Сезгин Сеид Рамадан – експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левски” №3
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. 
Адрес на електронна поща: [email protected]
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ общини Минерални бани и Черноочене” - http://www.migmineralnibani.com/
- на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/
- и в офиса на МИГ на адрес: с. Минерални бани, бул. „Васил Левси” №3
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектното предложение от кандидати за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какви мерки да се предприемат срещу разпространението на коронавируса?