Следвайте ни

Хасково против бизнес плана на ВиК, иска законодателни промени

viber icon

На предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК на 3 август кметът на Хасково ще гласува „против“ бизнес плана на ВиК. Това реши днес ОбС  единодушно. Съветниците приеха Декларация, в която категорично се противопоставят на решение на КЕВР за приемане на Бизнес-план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД , с който се предлага увеличаване цената на водата. 

Тази Декларация ще бъде изпратена до Народното събрание, министерски съвет, КЕВР, НСОРБ и всички компетентни органи, за да се предизвикат законодателни промени и за да се защити интереса на гражданите на община Хасково за получаване на качествена услуга и за недопускане увеличението на цената на водата.

В залата кметът и  съветници коментираха, че са против плана не само заради предвижданото увеличаване на цената, а и заради огромните загуби, старите тръби и липсващите инвестиции в мрежата. Съветници се изказаха за законови промени, които да позволят диференцирана цена на водата в една обособено територия.

БСП пък излезе с декларация в подкрепа на планирания граждански протест срещу поскъпването на  водата от догодина,  така че кубикът да стане 3.66 лв. Протестът е насрочен за 2 август от 18.30 часа на пл. Свобода.

След като преди ден управителят на ВиК инж. Тодор Марков обясни защо се иска поскъпването и защо не приема критиките, днес от дружеството разпространиха становище, което може да видите по- долу:

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. ХАСКОВО

 

Във връзка със зачестили напоследък изказвания и публикации в публичното пространство, относно дейността на дружеството, изразяваме следното становище, чиято цел е да представи на обществеността обективна информация за състоянието на дружеството.

Относно управлението на дружеството сме длъжни да изясним следното:

инж. Тодор Марков е управител на "ВиК" ЕООД гр. Хасково от края на м. 01.2015 г. Ръководи дружеството вече 6 години. От тези шест години, пет от тях дружеството е на печалба и една единствена 2019 г. е на загуба, кaто тенденциозно се цитира само тя в писмото на Областния управител. След като се представя информация, нека се представя цялата, а не извадка от една година. Да, през 2019 г. дружеството е на загуба, която обаче се базира основно на скока в цената на електроенергията през 2019 спрямо 2018 г., като увеличението е с 27 %. 

Отделно от това от последната актуализация на цените през 2012 г., МРЗ се е повишила от 310 на 610 лв. 

Нормалната икономическа логика следва, че няма как при такова драстично увеличение на два от основните ценообразуващи елементи, дружеството да не реализира загуба, тъй като към 2019 г. действащите цени на ВиК услугите са одобрените от КЕВР през 2012г. През всички останали години от 2015-2020 г. дружеството реализра печалба. Това тенденциозно представяне на информацията от страна на институция като областна управа, буди в нас недоумение. През периода от 2015-2020 г. "ВиК" ЕООД гр. Хасково няма просрочени задължения към доставчици, в т.ч. и към енергодоставчиците, към НАП и към банки. Всички задължения са плащани в срок. Единствените просрочени задължения са към Басейносва дирекция, като се отнасят за периода 2012-2016 г. Заемът, който се наложи дружеството да изтегли е основно за покриване на тези задължения. Към 01.01.2015 г. дружеството има дългове в размер на 8 500 000 лв., а към 31.12.2020 г., дори след изтеглянето на въпростния заем, дълговете са намалели до  7 000 000 лв.

Както цялата общественост знае през 2017 г. в гр. Хасково бяха установени завишени стойности в питейната вода по показател естествен уран. По предписание на РЗИ, в продължение на 3 години, се доставяше питейна вода с водоноски за населението. След като бяха отпуснати средства от правителството се изградиха дублиращи кладенци и допълнителни водопроводи, с което се постигна смесване на водата за да бъде тя в норми. След предаването на новоизградените съоръженията за експлоатация от Община Хасково на "ВиК" ЕООД - Хасково, проблемът с качеството на водата в областния град беше решен. Със Заповед на РЗИ от 18.05.2020 г. водата беше разрешена за ползване за питейни цели. И към днешна дата водата за населението се изследва чрез учестен мониторинг и вече в продължение на повече от година отговаря на показателите за качество по Наредба № 9.

Град Хасково се водоснабдява основно от 80 броя тръбни и шахтови кладенци, разпределени в 6 броя водоснабдителни зони. След забраната за водочерпене от 10 броя кладенци, поради влошени качества на естествен уран през месец април 2017г., беше премахната цяла водоснабдитлна зона – „Градска Градина“ и беше намален капацитета на „ПС 1“ на 50%. За компенсиранe на тези водни количества бяха дублирани 8 броя компрометирани съществуващи кладенци в 3 други зони. За да бъде извършено смесване и подобряване на качеството на водата при краен потребител, „ВиК“ ЕООД гр. Хасково, изгради нови връзки и реорганизира цялата схема на водоподаване в периода от 2018 до края на 2019 г. В резултат на това, последните близо 2 години водата при краен потребител в гр. Хасково е със стойности по показател естествен уран в нормите съгласно Наредба № 9. 

От 2017 г. гр. Хасково се водоснабдява от всички възможни свои водоизточници, като няма никакъв резерв. Дружеството е запознавало многократно за този огромен проблем всички институции по компетентност – АВиК, МОСВ и МРРБ. 

В началото на 2015 г. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково разполага с 4 броя актуални разрешителни за водовземане и нито една учредена и/или приета санитарно-охранителна зона (СОЗ). Към м. 07.2021 г. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково има учредени и приети 7 броя СОЗ и 16 бр. актуални разрешителни за водовземане. Всяка една от тези процедури по издаване на нови разрешителни отнема време и значителен финансов ресурс.

Процеса по изработване и предаване на регионални генерални планове (РГП) е бил приключен на 02.2014 г. Тези планове са били възложени от МРРБ на частни проектански фирми, с които „ВиК“ ЕООД гр. Хасково е нямало договорни отношения. Дружеството е подавало необходимата налична информация. Към 2017 г. са били изтекли всички срокове за отстраняване на забележки по приетите в началото на 2014 г. документи, което прави корекцията на тези документи сложна и задължително инициирана от първоначалния възложител - МРРБ.

Цената на електроенергията, както и цената на водата се регулират от „КЕВР“. Поради големия процент, който разхода за електроенергия заема от всички разходи на дружеството (35%), всяка негативна промяна на цената на електроенергията води до моментално дестабилизиране на финансовото състояние на дружеството. В последните години цената непрекъснато расте от 116 лв. за 1 MWh за 07.2020 г. до 220 лв. за 1 MWh за 07.2021г.

Относно проблемите с Електроразпределение Юг ЕАД, "ВиК" ЕООД гр. Хасково е положило всички необходими усилия, относно изясняване собствеността на въпросните стълбове и за всички активи. За активите, които сме имали документи за собственост са описани в списъците на активите, които са предадени на общините, в качеството им на собственик на тези активи. За съоръженията, на които собствеността не е изяснена, ВиК оператора при аварийни ситуации реагира своевременно за отстраняване на авариите, въпреки, че същите не са предадени за стопанисване. Всичко това е с цел  да не се стигне до дългосрочно прекъсване на водоподаването към населените места.

Позицията на "ВиК" ЕООД гр. Хасково по този въпрос, съвпада с позицията на Областна управа  Хасково. Приключването на процеса по консолидация е изключително важен и достатъчно отлаган във времето и трябва да бъде приключен в най-кратни срокове.

Информираност

Интересно е как Областна администрация гр. Хасково, разполага с цялата тази информация, която не е била изрично изискана от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково и в същото време твърди, че дружеството умишлено е прикривало същата тази информация. Категорично смятаме, че последните 6 години сме информирали своемвременно и адекватно за всеки проблем, който е възникнал и не е от компетенциите на дружеството, институциите които имат ключовете и инструментите за решаването на тези проблеми. Относно твърдението за умишлено укриване на информация, това не отговаря на истината. Всички отчети са представяни пред съответните органи в срок и за всяко предприето действие е уведомяван принципала на дружеството. 

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. ХАСКОВО

 

Във връзка със зачестили напоследък изказвания и публикации в публичното пространство, относно дейността на дружеството, изразяваме следното становище, чиято цел е да представи на обществеността обективна информация за състоянието на дружеството.

Относно управлението на дружеството сме длъжни да изясним следното:

инж. Тодор Марков е управител на "ВиК" ЕООД гр. Хасково от края на м. 01.2015 г. Ръководи дружеството вече 6 години. От тези шест години, пет от тях дружеството е на печалба и една единствена 2019 г. е на загуба, кaто тенденциозно се цитира само тя в писмото на Областния управител. След като се представя информация, нека се представя цялата, а не извадка от една година. Да, през 2019 г. дружеството е на загуба, която обаче се базира основно на скока в цената на електроенергията през 2019 спрямо 2018 г., като увеличението е с 27 %. 

Отделно от това от последната актуализация на цените през 2012 г., МРЗ се е повишила от 310 на 610 лв. 

Нормалната икономическа логика следва, че няма как при такова драстично увеличение на два от основните ценообразуващи елементи, дружеството да не реализира загуба, тъй като към 2019 г. действащите цени на ВиК услугите са одобрените от КЕВР през 2012г. През всички останали години от 2015-2020 г. дружеството реализра печалба. Това тенденциозно представяне на информацията от страна на институция като областна управа, буди в нас недоумение. През периода от 2015-2020 г. "ВиК" ЕООД гр. Хасково няма просрочени задължения към доставчици, в т.ч. и към енергодоставчиците, към НАП и към банки. Всички задължения са плащани в срок. Единствените просрочени задължения са към Басейносва дирекция, като се отнасят за периода 2012-2016 г. Заемът, който се наложи дружеството да изтегли е основно за покриване на тези задължения. Към 01.01.2015 г. дружеството има дългове в размер на 8 500 000 лв., а към 31.12.2020 г., дори след изтеглянето на въпростния заем, дълговете са намалели до  7 000 000 лв.

Както цялата общественост знае през 2017 г. в гр. Хасково бяха установени завишени стойности в питейната вода по показател естествен уран. По предписание на РЗИ, в продължение на 3 години, се доставяше питейна вода с водоноски за населението. След като бяха отпуснати средства от правителството се изградиха дублиращи кладенци и допълнителни водопроводи, с което се постигна смесване на водата за да бъде тя в норми. След предаването на новоизградените съоръженията за експлоатация от Община Хасково на "ВиК" ЕООД - Хасково, проблемът с качеството на водата в областния град беше решен. Със Заповед на РЗИ от 18.05.2020 г. водата беше разрешена за ползване за питейни цели. И към днешна дата водата за населението се изследва чрез учестен мониторинг и вече в продължение на повече от година отговаря на показателите за качество по Наредба № 9.

Град Хасково се водоснабдява основно от 80 броя тръбни и шахтови кладенци, разпределени в 6 броя водоснабдителни зони. След забраната за водочерпене от 10 броя кладенци, поради влошени качества на естествен уран през месец април 2017г., беше премахната цяла водоснабдитлна зона – „Градска Градина“ и беше намален капацитета на „ПС 1“ на 50%. За компенсиранe на тези водни количества бяха дублирани 8 броя компрометирани съществуващи кладенци в 3 други зони. За да бъде извършено смесване и подобряване на качеството на водата при краен потребител, „ВиК“ ЕООД гр. Хасково, изгради нови връзки и реорганизира цялата схема на водоподаване в периода от 2018 до края на 2019 г. В резултат на това, последните близо 2 години водата при краен потребител в гр. Хасково е със стойности по показател естествен уран в нормите съгласно Наредба № 9. 

От 2017 г. гр. Хасково се водоснабдява от всички възможни свои водоизточници, като няма никакъв резерв. Дружеството е запознавало многократно за този огромен проблем всички институции по компетентност – АВиК, МОСВ и МРРБ. 

В началото на 2015 г. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково разполага с 4 броя актуални разрешителни за водовземане и нито една учредена и/или приета санитарно-охранителна зона (СОЗ). Към м. 07.2021 г. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково има учредени и приети 7 броя СОЗ и 16 бр. актуални разрешителни за водовземане. Всяка една от тези процедури по издаване на нови разрешителни отнема време и значителен финансов ресурс.

Процеса по изработване и предаване на регионални генерални планове (РГП) е бил приключен на 02.2014 г. Тези планове са били възложени от МРРБ на частни проектански фирми, с които „ВиК“ ЕООД гр. Хасково е нямало договорни отношения. Дружеството е подавало необходимата налична информация. Към 2017 г. са били изтекли всички срокове за отстраняване на забележки по приетите в началото на 2014 г. документи, което прави корекцията на тези документи сложна и задължително инициирана от първоначалния възложител - МРРБ.

Цената на електроенергията, както и цената на водата се регулират от „КЕВР“. Поради големия процент, който разхода за електроенергия заема от всички разходи на дружеството (35%), всяка негативна промяна на цената на електроенергията води до моментално дестабилизиране на финансовото състояние на дружеството. В последните години цената непрекъснато расте от 116 лв. за 1 MWh за 07.2020 г. до 220 лв. за 1 MWh за 07.2021г.

Относно проблемите с Електроразпределение Юг ЕАД, "ВиК" ЕООД гр. Хасково е положило всички необходими усилия, относно изясняване собствеността на въпросните стълбове и за всички активи. За активите, които сме имали документи за собственост са описани в списъците на активите, които са предадени на общините, в качеството им на собственик на тези активи. За съоръженията, на които собствеността не е изяснена, ВиК оператора при аварийни ситуации реагира своевременно за отстраняване на авариите, въпреки, че същите не са предадени за стопанисване. Всичко това е с цел  да не се стигне до дългосрочно прекъсване на водоподаването към населените места.

Позицията на "ВиК" ЕООД гр. Хасково по този въпрос, съвпада с позицията на Областна управа  Хасково. Приключването на процеса по консолидация е изключително важен и достатъчно отлаган във времето и трябва да бъде приключен в най-кратни срокове.

Информираност

Интересно е как Областна администрация гр. Хасково, разполага с цялата тази информация, която не е била изрично изискана от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково и в същото време твърди, че дружеството умишлено е прикривало същата тази информация. Категорично смятаме, че последните 6 години сме информирали своемвременно и адекватно за всеки проблем, който е възникнал и не е от компетенциите на дружеството, институциите които имат ключовете и инструментите за решаването на тези проблеми. Относно твърдението за умишлено укриване на информация, това не отговаря на истината. Всички отчети са представяни пред съответните органи в срок и за всяко предприето действие е уведомяван принципала на дружеството. 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. ХАСКОВО

 

Във връзка със зачестили напоследък изказвания и публикации в публичното пространство, относно дейността на дружеството, изразяваме следното становище, чиято цел е да представи на обществеността обективна информация за състоянието на дружеството.

Относно управлението на дружеството сме длъжни да изясним следното:

инж. Тодор Марков е управител на "ВиК" ЕООД гр. Хасково от края на м. 01.2015 г. Ръководи дружеството вече 6 години. От тези шест години, пет от тях дружеството е на печалба и една единствена 2019 г. е на загуба, кaто тенденциозно се цитира само тя в писмото на Областния управител. След като се представя информация, нека се представя цялата, а не извадка от една година. Да, през 2019 г. дружеството е на загуба, която обаче се базира основно на скока в цената на електроенергията през 2019 спрямо 2018 г., като увеличението е с 27 %. 

Отделно от това от последната актуализация на цените през 2012 г., МРЗ се е повишила от 310 на 610 лв. 

Нормалната икономическа логика следва, че няма как при такова драстично увеличение на два от основните ценообразуващи елементи, дружеството да не реализира загуба, тъй като към 2019 г. действащите цени на ВиК услугите са одобрените от КЕВР през 2012г. През всички останали години от 2015-2020 г. дружеството реализра печалба. Това тенденциозно представяне на информацията от страна на институция като областна управа, буди в нас недоумение. През периода от 2015-2020 г. "ВиК" ЕООД гр. Хасково няма просрочени задължения към доставчици, в т.ч. и към енергодоставчиците, към НАП и към банки. Всички задължения са плащани в срок. Единствените просрочени задължения са към Басейносва дирекция, като се отнасят за периода 2012-2016 г. Заемът, който се наложи дружеството да изтегли е основно за покриване на тези задължения. Към 01.01.2015 г. дружеството има дългове в размер на 8 500 000 лв., а към 31.12.2020 г., дори след изтеглянето на въпростния заем, дълговете са намалели до  7 000 000 лв.

Както цялата общественост знае през 2017 г. в гр. Хасково бяха установени завишени стойности в питейната вода по показател естествен уран. По предписание на РЗИ, в продължение на 3 години, се доставяше питейна вода с водоноски за населението. След като бяха отпуснати средства от правителството се изградиха дублиращи кладенци и допълнителни водопроводи, с което се постигна смесване на водата за да бъде тя в норми. След предаването на новоизградените съоръженията за експлоатация от Община Хасково на "ВиК" ЕООД - Хасково, проблемът с качеството на водата в областния град беше решен. Със Заповед на РЗИ от 18.05.2020 г. водата беше разрешена за ползване за питейни цели. И към днешна дата водата за населението се изследва чрез учестен мониторинг и вече в продължение на повече от година отговаря на показателите за качество по Наредба № 9.

Град Хасково се водоснабдява основно от 80 броя тръбни и шахтови кладенци, разпределени в 6 броя водоснабдителни зони. След забраната за водочерпене от 10 броя кладенци, поради влошени качества на естествен уран през месец април 2017г., беше премахната цяла водоснабдитлна зона – „Градска Градина“ и беше намален капацитета на „ПС 1“ на 50%. За компенсиранe на тези водни количества бяха дублирани 8 броя компрометирани съществуващи кладенци в 3 други зони. За да бъде извършено смесване и подобряване на качеството на водата при краен потребител, „ВиК“ ЕООД гр. Хасково, изгради нови връзки и реорганизира цялата схема на водоподаване в периода от 2018 до края на 2019 г. В резултат на това, последните близо 2 години водата при краен потребител в гр. Хасково е със стойности по показател естествен уран в нормите съгласно Наредба № 9. 

От 2017 г. гр. Хасково се водоснабдява от всички възможни свои водоизточници, като няма никакъв резерв. Дружеството е запознавало многократно за този огромен проблем всички институции по компетентност – АВиК, МОСВ и МРРБ. 

В началото на 2015 г. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково разполага с 4 броя актуални разрешителни за водовземане и нито една учредена и/или приета санитарно-охранителна зона (СОЗ). Към м. 07.2021 г. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково има учредени и приети 7 броя СОЗ и 16 бр. актуални разрешителни за водовземане. Всяка една от тези процедури по издаване на нови разрешителни отнема време и значителен финансов ресурс.

Процеса по изработване и предаване на регионални генерални планове (РГП) е бил приключен на 02.2014 г. Тези планове са били възложени от МРРБ на частни проектански фирми, с които „ВиК“ ЕООД гр. Хасково е нямало договорни отношения. Дружеството е подавало необходимата налична информация. Към 2017 г. са били изтекли всички срокове за отстраняване на забележки по приетите в началото на 2014 г. документи, което прави корекцията на тези документи сложна и задължително инициирана от първоначалния възложител - МРРБ.

Цената на електроенергията, както и цената на водата се регулират от „КЕВР“. Поради големия процент, който разхода за електроенергия заема от всички разходи на дружеството (35%), всяка негативна промяна на цената на електроенергията води до моментално дестабилизиране на финансовото състояние на дружеството. В последните години цената непрекъснато расте от 116 лв. за 1 MWh за 07.2020 г. до 220 лв. за 1 MWh за 07.2021г.

Относно проблемите с Електроразпределение Юг ЕАД, "ВиК" ЕООД гр. Хасково е положило всички необходими усилия, относно изясняване собствеността на въпросните стълбове и за всички активи. За активите, които сме имали документи за собственост са описани в списъците на активите, които са предадени на общините, в качеството им на собственик на тези активи. За съоръженията, на които собствеността не е изяснена, ВиК оператора при аварийни ситуации реагира своевременно за отстраняване на авариите, въпреки, че същите не са предадени за стопанисване. Всичко това е с цел  да не се стигне до дългосрочно прекъсване на водоподаването към населените места.

Позицията на "ВиК" ЕООД гр. Хасково по този въпрос, съвпада с позицията на Областна управа  Хасково. Приключването на процеса по консолидация е изключително важен и достатъчно отлаган във времето и трябва да бъде приключен в най-кратни срокове.

Информираност

Интересно е как Областна администрация гр. Хасково, разполага с цялата тази информация, която не е била изрично изискана от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково и в същото време твърди, че дружеството умишлено е прикривало същата тази информация. Категорично смятаме, че последните 6 години сме информирали своемвременно и адекватно за всеки проблем, който е възникнал и не е от компетенциите на дружеството, институциите които имат ключовете и инструментите за решаването на тези проблеми. Относно твърдението за умишлено укриване на информация, това не отговаря на истината. Всички отчети са представяни пред съответните органи в срок и за всяко предприето действие е уведомяван принципала на дружеството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

Завършила е „Човешки ресурси” в УНСС и ПУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преди това РЕГ „Любен Каравелов” в Хасково. Като журналист работи от 21 г. Започва във в. „Новинар юг” през 1998 г., където репортерства 6 г., следва в. „Тракия”. Близо 15 г. е във в. „Хасковска Марица” където е била репортер, зам. главен редактор, главен редактор.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

Малин

Малин

30.07.2021 | 15:37

Кой назначи Марков за управител на Вик? Колко "калинки"без значение на пола бяха назначени през последните години в дружеството? Ще посмее ли кмета да поиска оставката му без предварително тя да е решена на друго място? Този който го назначава, той решава,че вече не е необходим.И с исканата оставка го жертва,но се трупат червени точки.Защото може съвсем скоро нови избори да има,освен президентските.

Отговори
3 0
Луван

Луван

31.07.2021 | 07:17

Всички знаят КОЙ! ТОЗИ,който беше бащицата през последните 10г. в областта

Отговори
2 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще гласувате ли на изборите на 14 ноември?