46

Конкурс „Мисли зелено“ мотивира децата на Асеновград да опазват околната среда

Инициативата е с насоченост към учениците от I до XII клас

Община Асеновград, съвместно с Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак”, организират конкурс за детска рисунка на тема "Мисли зелено". Инициативата е с насоченост към учениците от I до XII клас на всички 15 асеновградски училища. Кампанията започва на 15.05.23 г. и ще продължи до 21.05.23 г., включително. Участниците ще се състезават в 2 възрастови групи: I-VII клас и VIII-XII клас. В Конкурса не могат да участват лица, които са роднини по права линия и по сребрена до II степен на служители на организатора. Малолетните и непълнолетните участници в конкурса "Мисли зелено" могат да се включат със съгласието и под надзора на своите родители или настойници. В рамките на една седмица младите художници ще могат да нарисуват своите произведения. Няма изискване за формат или материали, ползвани за изработката. Най-добрите произведения ще получат награди.

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА „МИСЛИ ЗЕЛЕНО!“

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Конкурс за рисунка „МИСЛИ ЗЕЛЕНО!“ се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД, съвместно с Община Асеновград и е предназначена за учениците от всички училища.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД, ЕИК 131283533, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Тракия” № 35, ет. 2, с адрес за контакт: гр. София, бул. „Брюксел“ № 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, интернет сайт: www.bulecopack.com; Facebook страница: @Bulecopack; e-mail: [email protected]; тел: 02/944 19 00.

 

ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията започва на 15.05.2023 г. и продължава до 21.05.2023 г., включително.
 2. Кампанията се организира и провежда на територията на Община Асеновград.

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 1. Участниците в Кампанията могат да бъдат ученици от 1 до 12 клас, които учат в училищата на територията на гр. Асеновград.

Участниците ще се състезават в две възрастови групи: от 1 клас до 7 клас и от 8 клас до 12 клас.

 

В Конкурса не могат да участват лица, които са роднини по права линия и по сребрена до втора степен на служители на Организатора.

Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.

 

 1. Конкурс за рисунка на тема: „МИСЛИ ЗЕЛЕНО!“. В рамките на една седмица участниците ще могат да нарисуват своите картини по зададената тема. Няма изискване за формат или материали използвани за изработка. На гърба на всяка рисунка трябва да се напише името на детето, класа, училището и телефон за връзка.

 

 1. Рисунките трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да не противоречат на морала и добрите нрави, както и да не нарушават авторски и други права съгласно законодателството на Република България;

- Да са изработени с техники и материали, които не са опасни за човешкото здраве и околната среда.

Всеки участник в Конкурса може да участва с 1 рисунка на посочената тема.

 

 1. Заедно с рисунката, участникът предоставя следните данни: име и фамилия, възраст, населено място, в което живее, име на учебното заведение, в което учи, телефон за връзка и email.

Организаторът се задължава да използва предоставените му от участниците в Конкурса лични данни само и единствено с оглед индивидуализацията на участниците за целите на Конкурса.

С участието си в Конкурса, всеки участник се съгласява изпратените от него рисунки и  данни за име и фамилия, възраст, учебно заведение и населено място, да бъдат обявявани публично от Организатора на интернет страницата му и страницата му във Facebook.

 1. Организаторът не носи отговорност ако материалите, изпратени от участниците в Конкурса, нарушават нечии авторски права.

 

 1. С участието си в Кампанията, всеки участник се съгласяват рисунките му да бъдат използвани от Организатора с некомерсиална цел, като бъдат публикувани на неговия сайт, Фейсбук страница или отпечатвани върху информационни брошури за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки и опазването на околната среда.

            Организаторът не дължи възнаграждение на участниците за изпратените от тях рисунки.

 

 1. За да включите училището в кампанията е необходимо в срок до 05 май 2023 г. да изпратите Заявление за участие на email: [email protected]. Приложено към правилата.

 

 1. Всяко училище излъчва отговорник за кампанията, които след приключване на кампанията, в срок до 23 май 2023 г. носи рисунките в община Асеновград, отдел „Екология и околна среда“, с адрес гр.Асеновград, пл.“Академик Николай Хайтов“ № 9 стая 420

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ.
 2. Кампанията се провежда в периода от 15.05.2023 г. до 21.05.2023 г., включително.
 3. Кампанията се провежда сред ученици от 1 до 12 клас, които учат в училищата на територията на гр. Асеновград, в две възрастови групи: от 1 клас до 7 клас и от 8 клас до 12 клас.
 4. Конкурсът се провежда на четири етапа:

* ПЪРВИ ЕТАП (до 05.05.2023 г., включително)  -  изпращане на заявлението за участие на emai: [email protected]

* ВТОРИ ЕТАП (от 15.05.2023 г. до 21.05.2023 г., включително) – провеждане на кампанията, учениците рисуват своите рисунки.

* ТРЕТИ ЕТАП (до 23.05.2023 г.) предаване на готовите рисунки в община Асеновград, отдел „Екология и околна среда“, с адрес гр.Асеновград, пл.“Академик Николай Хайтов“ № 9 стая 420

* ЧЕТВЪРТИ ЕТАП (26.05.2023г.) обявяване на победителите на интернет сайта на Организатора www.bulecopack.com, на страницата му във Facebook, както и на сайта на община Асеновград –  www.asenovgrad.bg.

*ПЕТИ ЕТАП - Награждаване – 30.05.2023 г.

 

 1. Комисия ще определи най-добрите творби, а победителите ще бъдат наградени на специална церемония.

 

Участниците ще се сътезават в две възрастови групи: от 1 клас до 7 клас и от 8 клас до 12 клас. За всяка възрастова група наградите са:

І-во място – Екшън камера

ІІ-ро място - Електронна книга

ІІІ-то място - Слушалки

                  

 1. Организаторът ще се свърже със спечелилите участници, за да ги уведоми за класирането и подробностите по награждаване.

Организаторът не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

 1. При получаване на наградата, награденият участник се задължава да разпише приемно-предавателен протокол за получената награда.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Не се допуска размяна на наградите от кампанията за тяхната парична равностойност или други алтернативи.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook, в случай на нарушаване на настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за провеждане и участие в кампанията, като се задължава да обяви това на интернет сайта си www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.

Настоящите Правила са достъпни на интернет адрес www.bulecopack.com и www.asenovgrad.bg за целия период на продължителност на кампанията.

 

 

Заявление за участие в конкурс за рисунка

 

„МИСЛИ ЗЕЛЕНО!“

 

Организатор на кампанията: „Булекопак“ АД, с ЕИК: 131283533, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Тракия“ № 35, ет. 2 и адрес за контакт: гр. София 1517, бул. „Брюксел“ № 11 Б, офис сграда 2, ет. 5, офис 4

 

Участник:

Наименование на учебно заведение:

 

………………………………………………………………….....................................................................

 

Адрес:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Тел. и e-mail:………………………………………………………………………………………………………………

 

Директор……………………………………………………………………………………………………………………

 

Отговорно лице за кампанията (име и телефон за връзка):

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

С настоящото заявявам участие в горецитираната кампания и предоставям данни за контакт с представител на учебното заведение за целите на провежданата кампания.

 

Информиран съм, че повече информация за обработването на лични данни от Булекопак АД, може да бъде намерена на сайта организацията с адрес: www.bulecopack.com

 

Настоящето заявление да се изпрати на мейл: [email protected]

Заявител:

 

 

……………………………………………..

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?