49

Блокират днес пътя край Горнослав заради планирана нова кариера

Пет  асеновградски села се вдигат на протест срещу планирана нова кариера. Жителите на Червен, Горнослав и Долнослав, Орешец и Добростан се канят да блокират пътя днес от 14.00 до 15.00 ч.. като сборен пункт на недоволните те са обявили разклона в края на с. Червен за с. Горнослав, където ще изразят своето несъгласие за дадената от кабинета концесия в находището на местността Делчевото-2.

Едновременно с това стартира и подписка за провеждане на местен референдум по темата. От инициативния комитет напомнят, че определеният от държавата терен е в непосредствена близост до имотите им, а находището се намира в защитена зона. Апелът им е да не се допускат компромиси със здравето и живота на гражданите за сметка на корпоративните интереси.

Както „Марица“ писа, според решението на Министерски съвет концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период инвеститорът ще вложи над 435 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 700 хил. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Асеновград.  За концесионер на находище „Делчевото – 2“, участък „Делчевото - 2 юг“ е определена фирма "Запрянови - 03" ООД - Асеновград.

Днес от РИОСВ-Пловдив излязоха с изявление по темата. Ето какво съобщиха от екоинспекцията:

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) провежда процедурите по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), следвайки стриктно законовите изисквания. Институцията предоставя и пълен достъп до информация на всички заинтересовани страни – чрез сайта си, чрез медиите и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Следвайки политиката си на прозрачност и с оглед големия обществен интерес, РИОСВ - Пловдив информира заинтересованите граждани за Инвестиционните намерения за кариери в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград относно процедурите по ОВОС. 

За населеното място през последните години в екоинспекцията има внесени 3 инвестиционни предложения от възложителя “Запрянови – 03“ ООД.

През 2015 г. е подадено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, общ. Асеновград“. Проведена е изискуемата по закон процедура, като е издадено решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-37-ПР/2016 г. с характер „да не се извършва ОВОС“.

Решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е било обект на съдебен контрол за законосъобразност от две съдебни инстанции, а със свое Решение № 235/08.01.2018 г. Върховния административен съд на Република България (ВАС) се произнася окончателно, като отхвърля жалбите и потвърждава решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. За времето на съдебното обжалване 5-годишният срок, предвиден в Закона за опазване на околната среда спира да тече до произнасяне на Съда с влязло в сила съдебно решение. Решението губи правно действие на 08.01.2023 г. и към настоящия момент то е в законова сила.

Процедурата по ОВОС, провеждана в Екоинспекцията за визираното ИП към момента е изцяло приключила. Концесията за добив на подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства е в правомощията на Министерството на енергетиката.

По внесеното през 2017 г. уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Делчевото – 1“ (участък „Вратицата юг“)“ е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Издадено е Решение № ПВ-119-ПР/30.06.2017 г. да се извърши ОВОС. Тъй като повече от 12 месеца след това решение възложителят не е внесъл за консултация в РИОСВ – Пловдив изискуемата документация по задание за обхват на ОВОС, директорът на РИОСВ - Пловдив като компетентен орган е прекратил започнатата процедура. 

През 2022 г. възложителят „Запрянови – 03“ ООД инициира нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда. Той внася уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата“ (219,207 дка) в землището на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив“ в РИОСВ – Пловдив. Регистрирано е с вх. № ОВОС-1709/13.06.2022 г. и е в начален етап от процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

След провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, РИОСВ - Пловдив ще се произнесе с Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС. Екоинспекцията ще съобрази постъпилите по време на процедурата становища на заинтересованите страни и обществеността, компетентните органи (Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и други специализирани ведомства и организации, включително Министерство на енергетиката, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, общината, местни сдружения, също така и становищата на населението от посочените населени места и др.)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?