Подай сигнал

Разходите на работодателите за 1 отработен час с 13% нагоре

Бизнес зона

от Мария Петрова 897 прегледа 0

Индекс на общите разходи на работодателите за труд

През първото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.9% спрямо първото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 11.4%, в услугите - с 13.1%, и в строителството - с 8.4%. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - със 17.9%, „Други дейности“ - със 17.7%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 16.9%.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо първото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13.8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 18.3% за „Други дейности“ до 8.3% за „Строителство“.

Коментари


Само проценти се показват, т. е нищо не се показва. Само се внушава колко сме добре.