Подай сигнал

Проф. Георги Манолов: Утвърдихме се сред лидерите на висшето образование

98% от завършилите икономика при нас веднага си намират работа, а средният им месечен доход е 1254 лв.

Интервю

от Димитър Петров 819 прегледа 0

Проф. Георги Манолов: Утвърдихме се сред лидерите на висшето образование

Визитка: Проф. д.п.н. Георги Манолов е роден в София на 30 ноември 1958 г. Ректор е на Висшето училище по сигурност и икономика и е един от неговите учредители. Чете лекции по политология, политически маркетинг, съвременната държава, избори и избирателни системи и др. Член е на Съюза на учените и на Съюза на журналистите в България. Главен редактор е на сп. „Политика и сигурност“ и член на редколегията на сп. „Социология и икономика“. Председател е на Програмния съвет на Института за социалнополитически изследвания „Макс Вебер“ - Пловдив, член е на Експертния съвет на Института за стратегии и анализи - София. Има присъдени сертификати за научни постижения и успешно участие в научни конференции и конгреси от Харвардския университет, канадското списание „Икономика и финанси“ и др. Автор е на 150 научни труда и публикации в страната и чужбина (САЩ, Русия, Франция, Гърция, Словакия, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.), от които осем монографии, шест учебника, четиринадесет студии и др.

- Проф. Манолов, какъв път измина ВУСИ за 15 години от създаването си?

- Висшето училище по сигурност и икономика е правоприемник на Колежа по икономика и администрация (КИА), като с проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов сме негови учредители. Благодарение на високите резултати в учебния процес и положителната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация, с Решение на 43-ото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.,

Колежът се преобразува в специализирано Висше училище по сигурност и икономика, което обучава студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор".

- С каква база разполагате?

- Нашите студенти се обучават в нова и свръхмодерна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв. м, разполага със съвременни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-новите информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети.

Има 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни зали, 2 лингвистични кабинета, библиотека, Кариерен център, Конферентна зала, собствен издателски комплекс и др. Тук функционират и единствените по рода си в Пловдив специализирани зали по бойни изкуства, криминалистика, хотелиерство, ресторантьорство и т.н.

В сградата едновременно могат да се обучават 3000 студенти по всички специалности. За тази своя инвестиция получихме приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината".

-Какви специалности предлагате?

-Изключително търсените и атрактивните специалности в направленията „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика” можете да намерите само при нас!

Съчетанието им е уникално за българското висше образование, а формите на обучение са редовна и задочна. Учебните програми са актуализирани и изцяло съобразени с изискванията на МОН, а учебният процес е оптимизиран по начин, който гарантира придобиването на необходимите теоретични и практически умения от студентите. Искам да подчертая, че до момента във вуза са обучени повече от 10 000 студенти.

-Какво е търсенето на дипломирани специалисти от ВУСИ?

-Всички специалности, които предлагаме, са изключително желани. Търсенето на дипломирани експерти от страна на работодателите в частните фирми и държавни институции е много голямо. Знанията и уменията, които нашите студенти придобиват, са ключови за бъдещата им кариера и им гарантират безпроблемно намиране на работа и дори стартиране на собствен бизнес.

Искам да подчертая перфектните взаимоотношения с различни държавни и частни компании, които намират израз и в практическото обучение на студентите ни. Направили сме така, че младите хора да имат възможността да се запознаят на място с изискванията на работодателите и да се убедят колко високо ценени са уменията им, придобити във ВУСИ.

Радваме се, че компаниите виждат в лицето на Висшето училище по сигурност и икономика коректен и надежден партньор и сме убедени, че студентите ще оценят усилията на ръководството за предоставяне на широк набор от знания и умения, които да гарантират тяхната професионална подготовка и безпроблемна реализация.

Разбира се, предстои сключването на още много и различни партньорства, като нашата амбиция е ВУСИ да се утвърди като научен и академичен център в България, в който се прилагат най-добрите европейски образователни практики.

Освен това във вуза функционира Кариерен център, който подпомага професионалното ориентиране и развитие на студентите, докторантите, специализантите и др. Чрез него стимулираме сътрудничеството между младите хора с работодателите от съответните организации.

-Какво ви различава от останалите?

- Специализираният профил на висшето училище в региона, чийто акцент пада върху сигурността, високият професионализъм на академичния състав, атрактивните специалности и доверието от работодателските организации.

Не на последно място са и отличните акредитационни оценки, които получихме от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на ВУСИ; 9,07 за програмната акредитация на направление „Национална сигурност“; 9,02 за „Администрация и управление“; 9,17 за направление „Икономика“.

Трябва да се знае, че Националната агенция за оценяване и акредитация е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование - ENQA и издадените от нея акредитации на ВУСИ, се признават за валидни в целия Европейски съюз.

Получихме и програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление „Национална сигурност“ - „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“.

-Как стимулирате вашите студенти?

-Прилагаме специална социална програма, която е без аналог в частното висше образование в България. До момента по нея напълно безплатно са обучени 17 деца в неравностойно положение и лишени от родителски грижи; безплатно са приети 7 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг; раздадени са 78 стипендии за отличен успех; на 451 студенти с тежки заболявания са намалени таксите от 20% до 50 на сто.

-Каква е реализацията на вашите студенти?

-Успешно дипломираните студенти от „Национална сигурност“ са лидери в Пловдив с висок среден месечен облагаем доход от 956 лв., като сумата е изчислена за предходните 5 г. по информация на Националния осигурителен институт и АдминУни. По този показател вузът е класиран на шеста позиция в национален мащаб.

Имаме отлични резултати и в направление „Икономика“, показва Рейтинговата система на вузовете за 2017 г. Над 96% от нашите възпитаници са си намерили работа. Облагаемият им доход съществено расте през годините, като през миналата е достигнал повече от 1254 лв. По този показател ВУСИ е лидер в Пловдив.

В направление „Администрация и управление“ също постигаме много добри резултати. Нашите студенти са на престижното второ място в региона по среден месечен облагаем доход от почти 900 лв., а реализацията им на пазара на труда е много добра.

- Как сте решили въпроса с партньорствата и сътрудничествата?

- ВУСИ е желан и предпочитан партньор от различни авторитетни български и международни организации. Имаме рамково споразумение с БАН, с Академията на МВР, пълноправен член сме на Асоциацията на индустриалния капитал в България, като председателят г-н Васил Велев води майсторски клас при нас.

Сключихме споразумение с водещия световен производител на технологични системи Dahua Technology. Въз основа на него ще създадем иновационна лаборатория за сигурност и наблюдение. Тя ще се използва както за обучение на студентите, така и за внедряване на най-новите постижения в технологичните разработки.

Избрани специалисти ще провеждат занятията със студентите, които освен практически умения, ще могат да провеждат и специализирани изследвания. ВУСИ си партнира с Германската карате федерация от провинция Баден-Вюртемберг. Президентът д-р Зигфрид Волф, който е световен шампион по бойното изкуство, води майсторски клас във вуза.

Сътрудничим си с водещата фирма за обучение на телохранители World Security International Investigationsи др. Трябва да подчертая възходящата тенденция на непрекъснато повишаващ се интерес на чуждестранни университети към вуза. Сключили сме договори с над 10 чужди университета, с които усилено си партнираме.

През ноември 2011 г. Европейската комисия издаде на ВУСИ Разширена харта „Еразъм”, която дава възможност за обучение и провеждане на студентски практики, обмен на преподаватели и засилване на сътрудничеството с чуждестранни университети.

- Каква научноизследователска дейност развивате?

- Нашите усилия в тази насока са както за усъвършенстване на образованието, така и в помощ на студентите и подкрепа на бизнеса. Проучванията ни са насочени към създаване на нови знания, развитие на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. Неотменна наша цел в този процес е израстването на кадрите, осъвременяването на учебния процес и обновяването на материално-техническата ни база.

Като ръководство на вуза насърчаваме научноизследователските усилия на академичния състав, стимулираме творческата му инициатива и предприемчивост. Резултатът от тези последователни усилия се изразява в реални педагогически иновации. Гордеем се с научната продукция, която е резултат от активната дейност на академичния ни състав, като само за последните няколко години сме обнародвали над 50 собствени издания.

Издаваме „Годишник”; „Научни трудове”; списание „Политика и сигурност”; „Вестник на ВУСИ”; юбилейни сборници и такива от конференции; учебници и ръководства; монографии; студии; статии и др. Перфектната ни материално-техническа база, научният ни потенциал и логистичната ни подкрепа бяха основните причини през 2017 г. да бъдем домакин на най-големия хакатон в света NASA SpaceAppsChallenge.

Уникалното по рода си състезание даде възможност на екипи по целия свят да си сътрудничат, разработвайки решения с отворен код за използването на свободно достъпни данни за Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство. NASA SpaceAppsChallenge се проведе под патронажа на президента на България и с подкрепата на МОН. В същото време продължаваме с целенасочената си политика за провеждане на научни конференции.

Сред най-значимите са тези с международно участие - „Съвременните заплахи за сигурността на Европа“ и „Проблемите на сигурността в Черноморския регион“. В мегафорумите участваха над 100 специалисти, които представиха тезите си по изключително актуалните въпроси, свързани с националната сигурност, миграцията и защитата на общите европейски граници.

Първи направихме публично представяне на научното изследване за най-успешните премиери на България след Освобождението.

За 15 години ВУСИ се утвърди сред лидерите в България. Постигнахме изключителни резултати, които още веднъж потвърждават системната ни и задълбочена работа. Мога да гарантирам, че ще продължаваме да защитаваме постигнатото и ще надграждаме успехите, за да продължава възходящото развитие на Висшето училище по сигурност и икономика! /Марица.бг

Коментари