Подай сигнал

Повече дела за разводи, по-малко за уволнение

Регион

от Цветана Георгиева 667 прегледа 0

Расте броят на бракоразводните дела по взаимно съгласие, трудовоправните спорове намаляват. Изводите са в резултат на анализ на дейността на Район съд Карлово, чиято дейност обхваща Карловска и Сопотска община с общ брой на населението 62 134 жители. В доклада на Районен съд Карлово в аналитичен вид са отразени данни, изводи, констатирани проблеми и предложения за дейността на съда. Анализите са изготвени в съпоставка с данните от предходните три години.

Най-значително са се увеличили исковете за развод по взаимно съгласие и заповедните производства, спрямо предходните три години. В същото време бракоразводните дела за обявяване на недействителност на брака в сравнение с предходните три година са намалели.

Отчетът на съда сочи, бе броят на постъпилите дела за издръжка през 2017 г. леко се е занижил спрямо 2016 г. и това се определя като тенденция. Но пък няма определена тенденция в делата за делба. През 2017 г. тези съдебните производства спрямо предходните години са се увеличили, а спрямо 2015 г. са намалели с около 17%. През 2017 г. се отчита занижаване на постъпленията на облигационни искове спрямо предните години. При делата от вещен характер се наблюдава запазване на тенденция на постъпленията спрямо предходните три години.

През 2017г. продължава тенденцията на намаляване на броя на исковете по Кодекса на труда, както и на делата от административен характер в сравнение с предходните три години. Отчита се увеличение на постъпилите дела по Закона за закрила на детето (54 броя) и намаление на делата по Закона за защита от домашно насилие (25 броя).

Коментари