49
Следвайте ни

Право на отговор: КОЦ изпълни препоръките на одита и получи поздравления

viber icon

Във връзка с публикуванa на 23.11.2021 г. информация във в-к „Марица“ и в електронното издание www.marica.bg със заглавие „В Онкото наели трима адвокати при наличие на щатен юрист", в която се излагат доводи за извършени тежки нарушения от страна на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД и произволно са изнесени данни за възнаграждения на физически лица по гражданско правоотношение в лечебното заведение, Ви информираме следното:

Ръководството на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е озадачено от начина, по който в. „Марица“ представи информацията пред обществеността. Въпросната статия е несъдържателна, като на места твърденията не кореспондират с реалната ситуация. Възможно е авторът на материала да не е бил запознат достатъчно с действащата нормативна уредба и фактическата обстановка. Много от действията на болничната администрация се представят като нарушения, без да са такива според нормативната уредба. За нас остава неясно каква е целта на материала и защо за него са използвани само определена част от констатациите от доклад за вътрешен одит, изготвен през м. юли 2021 г. и обхващащ периода от 01.01.2021 г. до 19.07.2021 г. Допуснати са и очевидни нарушения, свързани с Общия Регламент за защита на личните данни на ЕС и Закона за защита на личните данни.

Още в самото заглавие статията съдържа информация, която не отговаря на истината, което се потвърждава и от изложеното по-нататък в материала. В статията е записано „Двама адвокати са наети за допълнителна правна помощ, въпреки че дружеството има юрисконсулт“. Видно от цитата е налице несъответствие между заглавието и останалото съдържание. Относно договорите за правна защита и съдействие проверяващите са констатирали, че представените отчети за м. февруари и м. март 2021 г. са „много общи“ и не съдържат конкретика по отношение на извършените дейности. Дадени са препоръки от одиторите, които са изпълнени в срок. От управителя на лечебното заведение е издадена заповед, според която главният счетоводител и финансовият контрольор приемат единствено отчети, в които е посочено ясно и точно свършената работа за съответния месец. Ползването или не на услугите на адвокат, „въпреки наличието на щатен юрисконсулт“, се определя от натовареността и интензитета на работа, а реално свършената работа и добрите резултати през втората половина на одитирания период са налице. Не съществува законова рамка, ограничаваща възможностите за наемане на лиц/е/а на гражданско правоотношение за извършването на определена работа/дейност дори и тази работа да попада в трудовата характеристика на служители по трудово правоотношение. Във всички предприятия, включително в предприятията на медии като в. „Марица“, това е обичаен  и често срещан подход от гледна точка на целесъобразност и ефективност в организацията на работа. Разгласяването на информация, свързана с размера на възнаграждението на физически лица - били те на трудово или гражданско правоотношение, е незаконосъобразно.

Всички договори в лечебното заведение са били обект на вътрешния одит през м. юли, но не по всички са констатирани пропуски според гледната точка на проверяващите, което също е спестено в публикувания материал. Също така следва да се знае, че в случая не става въпрос за нарушения, тъй като не са налице нарушения на конкретни нормативни разпоредби, а по-скоро става въпрос за непълноти или пропуски, които биха могли да създадат определен риск за организацията на работа в лечебното заведение. Същите са взети предвид от новото ръководство на лечебното заведение, което стриктно се придържа към препоръките на одита.

Прави впечатление, че е цитиран граждански договор и възнаграждението за изготвяне на проектни документации за обществени поръчки. Резултатът от въпросния договор обаче е публично достъпен и видим в електронната платформа за обществени поръчки ЦАИС ЕОП в профила на организацията. Вследствие на сключения договор само за 8 месеца изпълнителят е подготвил и довел до успешен край 90% от процедурите за обществени поръчки, с които лечебното заведение е закупило медицинска апаратура през 2021 г., като голяма част от тези поръчки са по решения на Общински съвет Пловдив от далечните 2018 и 2019 г. Любопитно е защо досега никой не се беше „самосезирал“ да търси новина в причините за неизпълнението на тези решения за последните 3 години, които са особено важни за конкурентоспособността на лечебното заведение.

В статията са цитирани и други граждански договори, които са били обект на одита, но тези договори не са сключени в нарушение на действащата нормативна уредба. Посочва се също, че в някои обекти на лечебното заведение са заплатени строително-монтажни работи, които не са актувани или не са извършени. От страна на настоящото ръководство на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД са въведени контролни механизми, целящи да ограничат риска от допускане на подобни нарушения, а всички несъотвествия между реално извършени и отчетени дейности са отстранени. Лечебното заведение получи и писмо от главния вътрешен одитор, с което се одобряват и приветстват предприетите действия по изпълнението на дадените препоръки.

В заключение бих искал да добавя, че настоящето ръководство се отнася с разбиране и ангажираност към всяка градивна критика, но също така и разчита на повече обективност при информиране на обществеността за дейността и развитието на лечебното заведение.

ДОЦ. Д-Р ТИХОМИР ДЕРМЕНДЖИЕВ, ДМ

Управител на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Да се редуцира персонала...юристи

Да се редуцира персонала...юристи

26.11.2021 | 13:42

Има един руски лаф: В кръг та до около!!! Срамно е щата от юристи да извира в бщината общинските звена и да се наемат хиени адвокати ..едни и същи годинииина на ред!Щото ще печелим дела, щото пък съпруга е съдия....

Отговори
2 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?