Следвайте ни

Пловдив с най-много зъболекари и болнични легла у нас

Пловдив е с най-много болнични легла и зъболекари на глава от населението в България.  Това показват данните на Националния статистически институт- НСИ. Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018г. е 759.6 на 100 000 души . Най-високи  са  стойностите  на  показателя  в  областите Пловдив  (979.9 на  100 000  души  от населението), Смолян(974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник  (370.6) и Видин (394.7). Осигуреността в страната с лекари по дентална медицина е 10.3 на 10 000 души.  Най-висок е показателят за областите Пловдив (15.7на 10000 души), София (столица) (14.4), Варна  (12.1)  и Перник (11.9).  Най-ниска  е  осигуреността  на  населението  с  лекари  по дентална медицина в областите Търговище и София (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7на 10000 души от населението).


Към 31.12.2018г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50  927 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2066 с 1 253 легла, а другите лечебни и здравни заведения-145 с 2086 легла.


В края на 2018г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29  667  лекари. Лекарите по дентална медицина са 7  240, като 6 347  от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК .От тях 101, или 1.6%,обслужват населението на повече от една област . Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от които 30589 медицински сестри и 3 155 акушерки. В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 001 лекари и 50 лекари по дентална медицина.


Медицинските специалисти поздравни грижи са 27  799, от които 19 865 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор  работят 10492 лекари и 6 801  зъбжолекари. Тук се включват и всички лекари (6  970) и лекари по дентална медицина (6  347), които работят в индивидуалнии груповипрактики по договорсНЗОК. От    другите заведения за доболнична помощ  най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор вмедицински центрове (1 777) и диагностично-консултативницентрове (1 377).

  В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018г. на основен трудов договор работят 2 174 лекари  и 389 стоматолози.

 

 

Румен Златански

Репортер - екип "общество"

Румен Златански е здравен репортер от екип "Общество". Завършил "География" в СУ "Климент Охридски". Работил като репортер и кореспондент в много вестници и агенции.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?