Следвайте ни

Недобронамерени лица опитват да дискредитират Медицинския университет

viber icon

В публикацията на в. "Марица" от 12 август със заглавие "Иновации, но на каква цена" са допуснати неверни твърдения и неправилна интерпетация на факти, с което се цели внушение за престъпление и злоупотреба с публични средства.  

Уважаеми дами и господа,

От името на Медицински университет - Пловдив и от свое име настоявам да ни бъде предоставено право на отговор във връзка с публикация от 12.08.2020 година във вестник „Марица“ със заглавие: „Скандално! Абонат усвои 11 млн. от обществени поръчки на Медицински университет – Пловдив“ и с подзаглавие „Повечето конкурси са организирани на принципа „състезание с един кон“.

Буди недоумение подходът на вестник „Марица“ при публикуване на дискредитиращата и позоряща статия от 12.08.2020 година. Медицински университет – Пловдив не беше потърсен за становище нито преди, нито след публикацията, което е в противовес с добрата журналистическа практика и етичните стандарти. Считаме за недопустимо и обидно публикуването както на непроверена и неотговаряща на обективната истина информация, така и на личностни нападки срещу член-кореспондент проф. Стефан Костянев, дмн – Председател на Общото събрание на МУ – Пловдив и Ректор на МУ – Пловдив в периода от 2011 година до 2019 година, проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор на МУ – Пловдив, проф. д-р Благой Маринов, дм – Заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ – Пловдив и инж. Васил Динков – Помощник-ректор АСК на МУ – Пловдив. Публикуваните в материала неверни твърдения и неправилна интерпретация на фактите навеждат до извода за недобронамереност и липса на правна компетентност. Цели се внушение за извършване на престъпление и злоупотреба с публични средства. Такива деяния не съществуват в правния мир.

              Медицински университет – Пловдив е не просто висше учебно заведение. Медицински университет – Пловдив е лидер в образованието по медицина на територията на Република България! Изграждането на устойчиви образователни структури изисква упоритост, постоянство и визионерски подход. Част от последователното поведение на Медицински университет – Пловдив е създаването на най-иновативната образователна структура – Медицински Симулационен Тренировъчен Център. Той е утвърден като първокласна обучителна база, призната от професионалната гилдия в България и на международно ниво, в това число от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons - ACS) - най-голямата професионална организации на хирурзи в света. Отправил взор към бъдещето, чрез усъвършенстване на преподаването в областта на новите технологии в медицината, без да се допуска компрометиране на сигурността на пациентите, този център има за цел да повиши нивото на компетентност на практикуващите медицина и повишаване на нивото на успеваемост в диагностично лечебния процес. Необходимостта от съществуването на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център в Медицински университет – Пловдив беше доказана с още по-голяма сила в условията на усложнена епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 в България и по света. Чрез собствения на Медицински университет – Пловдив канал в YouTube, поддържан на български и на английски език, в отговор на запитвания от студенти по медицина от други медицински училища в страната, в Симулационния център са осъществени pro bono обучения.

              Дейността на Медицински университет – Пловдив е публична и прозрачна. Ето защо не е трудно да се обоснове извод, че твърденията в обсъжданата публикация, са неверни и са интерпретирани злонамерено с цел дискредитиране на управленския екип на това уважавано висше учебно заведение. Управленските екипи, в това число и тези на висшите учебни заведения, имат програма, която се осъществява чрез предвидените в нормативната уредба правни и финансови инструменти.  За целите на дейността си, чрез провеждане на обществени поръчки ректорът на Медицински университет – Пловдив - в качеството си на възложител по смисъла на Закона за обществени поръчки, предоставя възможност за неограничен достъп до публичния ресурс на всички правни субекти, които отговарят на посочените в нормативната уредба изисквания за съответната специфична професионална сфера. Спазването на правния механизъм, регламентиран в Закона за обществени поръчки, гарантира законосъобразното разходване на публични средства.

Общоизвестен и безспорно установен факт е, че всички доставчици на стоки и/или услуги на Медицински университет – Пловдив, са избрани в резултат на проведени процедури, предвидени от законодателя в действащата на територията на Република България нормативна уредба, в това число при спазване правилата на Закона за обществени поръчки. В публикацията от 12.08.2020 година се съдържа признанието на автора й относно изрядното провеждане на обществени поръчки от страна на ръководството на университета. Обективно признание за правилното законосъобразно разходване на публични средства са резултатите от проверките, извършени от страна на Агенция за държавна финансова инспекция към Министерство на финансите и Сметната палата на Република България.

Без да държи сметка за негативните правни последици за МУ – Пловдив, в публикацията на вестник „Марица” от 12.08.2020 година авторският екип изнася неверни данни относно размера на разходваните парични средства за създаване и поетапно оборудване на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център, а също и относно изпълнителите по договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки. Информацията е поднесена умишлено едностранчиво с цел да се създаде несъществуваща компрометираща връзка между възложителя и точно един подбран изпълнител. Акцентира се върху договорите, сключени между учебното заведение и този само един подбран изпълнител. Вместо коректно да бъдат изброени многобройните изпълнители по договори, свързани със създаването, в това число с построяването и оборудването на центъра, злонамерено се цитира името само на д-р Константин Думанов. Той е търговец, за който от справка в публичнодостъпните регистри е видно, че участва сам и като партньор/съдружник в дружества по Закона за задълженията и договорите /т.нар. ДЗЗД-та или консорциуми/ в обществени поръчки и е избиран за изпълнител на договори за доставка на специализирани в областта на медицината и стоматологията стоки и/или услуги както в Медицински Университет – Пловдив, така и при други публичноправни организации на територията на България – медицински университети и лечебни заведения /МУ – София, МУ – Варна, ВМА – София, УМБАЛ „Пловдив“ АД и др./. Не отговаря на истината нито твърдението, че оборудването за Симулационния център на Медицински университет – Пловдив до настоящия момент  възлиза на 7 684 210, 40 лева, нито че всички проведени обществени поръчки са спечелени от д-р Думанов. Част от обществените поръчки са спечелени от „СИМБИОМЕД” ДЗЗД, в който като партньори/съдружници участват „ЕКОС МЕДИКА” ООД с дял от 50% /петдесет процента/ и ЕТ „ДЕНТА – КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ” с дял от 50% /петдесет процента/.  Договори са сключени и с други избрани изпълнители, които обаче не се споменават в статията, а именно: с „ВИВЕНСИС ИНВЕСТ” ЕООД, с „БУЛТЕХНОМЕД” ООД, с „ЕЛПАК ЛИЦИНГ”, с „ЕР ТЕ КОНСУЛТ” ООД, с ДЗЗД КОНСОРЦИУМ БИМЕКС – 2016 /”БИБОВ И КО” ООД, „МЕТАЛСТРОЙ” АД, „КЛИМА ТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, „ЛИФТКОМ” АД.  За да засилят конспиративния ефект на негативното внушение, авторите на статията услужливо са пропуснали да отбележат факта, че при провеждане на обществените поръчки за изграждане на Симулационния център нито едно решение, действие или бездействие на възложителя – ректорът на Медицински университет – Пловдив, не е било обжалвано – нито решенията за откриване на процедурите по Закона за обществени поръчки, нито решенията за избор на изпълнители, нито други действия или бездействия. Този факт сам по себе си е доказателство за правилното и законосъобразно провеждане на процедурите. Действащите правно регламентирани пазарни принципи не позволяват своеволното елиминиране на потенциални участници в надпреварата при провеждане на обществени поръчки. Законодателят е предвидил многобройни механизми за възпиране на възложителите, които са увлечени от желанието да елиминират конкуренцията: от една страна - института на обжалването пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния Административен съд, от друга страна – проверка, извършвана от контролните и административнонаказващи органи - Агенция за държавна финансова инспекция към Министерство на финансите и Сметната палата на Република България.  

Прави впечатление, че съвсем недружелюбно и недоброжелателно, но в същото време доста неуместно и без да се държи сметка за фактите, авторският екип на вестник „Марица” поставя няколко несръчно зададени въпроси, свързани с алгоритъма на провеждане на обсъжданите обществени поръчки. Веднага след въпросите следват още по-смущаващи отговори, предоставени във вид на сводка, досежно предходното и настоящото ръководство на Медицински университет – Пловдив. Умишлено се хвърля тъмна сянка върху доброто име на член-кореспондент проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Председател на Общото събрание на МУ – Пловдив, Ректор на МУ – Пловдив в периода от 2011 до 2019 година, както и върху безспорните професионалисти - проф. д-р Благой Маринов, дм – Заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ – Пловдив и инж. Васил Динков – Помощник-ректор АСК на МУ – Пловдив.

Уважаеми дами и господа,

Ръководният екип на Медицински университет – Пловдив е изпълнен с енергия, ентусиазъм и решимост да осъществи управленската си програма, въпреки неумелите опити за дискредитиране от страна на трети недобронамерени лица. Нещо повече: в навечерието на новата академична година, водени от подбудата да се стори добро от всеки човек, а също и с цел защита на обществения интерес, заявяваме, че очакваме новоприетите студенти, които, подкрепени от своите преподаватели и от по-напредналите в студентската стълбица свои колеги, ще ни заредят с младежки дух и ентусиазъм и ще ни припомнят, че в трудни моменти, какъвто е настоящият за целия свят, трябва да останем почтени и да се грижим един за друг. Бъдете здрави!

На основание и в изпълнение на чл.18 от Закона за радиото и телевизията настояваме нашият отговор на скандалната статия да бъде публикуван без редакторска намеса, незабавно, както на хартиен носител, така и на сайта на Вашата медия, за да може в спешен порядък същият да бъде разгласен и да достигне до обществеността. В противен случай ще упражним гарантираните ни от закона права и ще сезираме компетентните съдебни органи.

 

С уважение,

Член-кореспондент проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Председател на Общото събрание на МУ – Пловдив

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор на МУ – Пловдив

Проф. д-р Благой Маринов, дм – Заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ – Пловдив

Инж. Васил Динков – Помощник-ректор АСК на МУ – Пловдив

 

Още от категорията

Виж всички

Коментари (17)

Ха ха

Ха ха

21.08.2020 | 21:13

Думанов и сие изпускате си нервите.

Отговори
4 0
Никола Даниелов

Никола Даниелов

21.08.2020 | 09:58

Най ми е интересно, когато уволнени заради некъдърност бивши служители ходят да плачат по медиите. Не може по цял ден да търкаш пейките пред ректората с кафе и цигара и да те търпят. А това, че цели адвокатски кантори влизат в ролята на тролове изобщо не ми се коментира...

Отговори
2 4
Този дето търка пейките

Този дето търка пейките

22.08.2020 | 17:45

Той ли прати файла(CAD CAM) от компютъра на Думанов три месеца преди поръчката?Въпроса е кой го е получил,вероятно готвещия пакета с документи.Той ли го качи на сайта на МУ Пловдив,като част от техническа спецификация на обществена поръчка?Този дето търка пейките ли манипулира класирането на кандидатите?Той ли сътвори условието 80 % остатъчен срок на годност и доставка до три дни,иначе санкция за доставчика.Предохранителна мярка,ако случайно не спечели нашия човек.Поръчка на стойност над 2 000 000,00 -стоки с кратки срокове на годност да балансираш такава наличност не е по силите на нормална фирма.Друго си е да знаеш какво ще се поръча и кога,абе друго си е да се казваш Думанов,този е шаман,гадател,провайдър,що не играе тото не мога да схвана?

Отговори
3 0
Муха и министър се убиват с вестник

Муха и министър се убиват с вестник

20.08.2020 | 08:35

Крадливо ръководство също.Браво Марица.На фона на сополивото опровержение с горе подписаните стожери на реда и финансовата дисциплина в МУ Пловдив да цъфне симбиоза между възложител и изпълнител на общественни поръчки си е доста труд,а става дума и за милиони, много при това.Цитираните проверки май трябва да започнат отново.

Отговори
5 1
Май се наиграхте?

Май се наиграхте?

20.08.2020 | 07:41

Такъв левашки провал рядко се вижда отблизо.Абонатите стават невнимателни след първия милион.Добре работеща схема с години се проваля за секунда невнимание.Явно целия мандат на Костянев е за тотална проверка.Прокуратура,Нап,ОЛАФ май са на ход?

Отговори
5 1
Странен казус

Странен казус

19.08.2020 | 18:27

Малко трудно се отваря колона F,но си е баш така.Нагласена работа,не са симулаторите само,в тази група симулатори няма а автор е същия дето ги печели.Явно разпределя порциите.Оди бачкай за заплата.

Отговори
8 0
Такъв му бил късмета на новия ректор.

Такъв му бил късмета на новия ректор.

19.08.2020 | 18:13

Мурджева може нищо да не знае все пак,нали е от скоро?

Отговори
0 5
Костянев,Мурджева,Маринов,Динков и Думанов

Костянев,Мурджева,Маринов,Динков и Думанов

19.08.2020 | 18:02

Коментирайте моля,как така в техническа спецификация на обществена поръчка 00512-2017-0016 ,автор на 25 група е Dumanov? Същия е служител на университета или има привилегията сам да си пише спецификацията три месеца преди обявата? Цените с каква цел са вътре в таблицата(колона F,удобно затворена,на пръв поглед)-уточняване на прогнозна стойност,да не се мине Dumanov?Води се кореспонденция преди отваряне на процедурата?Благодарение на някой светъл ум,объркал файловете при качването на обявата става ясно,че цялата процедура се манипулира.Доставка на сериозна техника за 15-20 дни,всичко е поръчано далеч преди конкурса.Финансовите отчети на печелившия Думанов защо не се публикуват,както е по закон?А с тези симулатори сте направо в космоса по надценките.Цените на производителя са публично достъпни,с отстъпки до 54%-явно са били малко за Вашата организирана група за печелене на обществени поръчки.Потресен съм като обикновен гражданин.Прокуратурата спи зимен сън явно посред лято.....

Отговори
9 2
Добронамерен

Добронамерен

18.08.2020 | 15:47

Та: 00512-2017-0016 /номер на поръчка в архива на МУ Пловдив от 31.07.2017 г. ТС група 25/CAD CAM/ от 01.08.2017 г. отваряме група F-цени??? Ми който печели му разрешават сам да си пише цените..... отваряме автор на документа-dumanov-създаден на 04.05.2017 г.-цели три месеца преди обявата ? Този човек що не играе тото,ми се занимава с Борето Лозанов,аааа него го изгониха май,а поръчката се прекрати..... Видиш ли недобронамерени лица,на сайта Ви е.

Отговори
8 1
Добронамерен

Добронамерен

18.08.2020 | 15:22

Марица,май криете нещо важно? 00512-2017-0016

Отговори
5 2
mitokob765e

mitokob765e

18.08.2020 | 08:58

govniani komentari

Отговори
1 3

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?