Всеки един от нас може да допринесе да се подобри качеството на въздуха

Подмяната на старите печки с екоуреди е една от важните стъпки в тази посока

- Г-жо Найденова, в ход е проектът: „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“. Разкажете ни обаче каква е предисторията му, как Пловдив успя да се класира за това европейско финансиране?

- Пловдив е един от 7-те града в страната, които бяха одобрени и получават европейско финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Заедно със столицата София, Видин, Димитровград, Бургас, Смолян и Монтана.

С този проект хиляди домакинства в Пловдив, които в момента се отопляват с дърва и въглища, могат да заменят старите печки с нови, които горят пелети, или с климатици. Могат също така да се включат към ТЕЦ или газопреносната мрежа.

Елена Найденова, главен експерт в Дирекция “Екология и управление на отпадъците” в Община Пловдив

Пловдив спечели тези европари за изпълнение на мерките, които заложихме в Общинската програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Без тази програма ​- структурата, визията, критериите и детайлите  - нямаше да бъдем включени в това директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на управляващия орган на ОП „Околна среда“.

- Пловдив често влиза в класациите за градове с мръсен въздух. Кои са основните замърсители?

- Основните фактори, които влияят на чистотата на атмосферния въздух в Пловдив, са твърдите горива, транспортният сектор, подсилвани от специфичните климатични особености на града ни. 71,6 процента от замърсяването с фини прахови частици се дължи на битовото отопление, 6,9 на сто - на транспорта. Едва 0,5 процента идва от промишлеността.

Територията на община Пловдив е определена като район, който в определени случаи се наблюдават превишения на нивата на замърсители като ФПЧ10, ФПЧ2.5, ПАВ и азотен диоксид (в непосредствена близост до основните пътни артерии).

Извършва се непрекъснат 24-часов мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града чрез двата пункта: „Каменица“ и  ЖР „Тракия“. В тази връзка от началото на 2021 г. са регистрирани основно превишения на пределната стойност на средноденонощната норма (ПС на СДН) по показател фини прахови частици 10 (ФПЧ10):

 в АИС „Каменица” - пункт, отразяващ общия фон на замърсяване в града, са регистрирани 23 бр. превишения на ПС на СДН.

 в АИС ЖР “Тракия”- пункт, отразяващ замърсяването в непосредствена близост до пътното платно, са регистрирани 37 бр. превишения на ПС на СДН.

 Пунктовете са част от изградената Националната система за мониторинг на атмосферния въздух на територията на България, като информация от тях постъпва в реално време.

Съгласно данните от Годишния бюлетин за КАВ за последните години, публикувани на интернет страницата на ИАОС, се запазва тенденцията за подобряване на качеството на въздуха на територията на общината:

Налице е постигане на нормите за средногодишната концентрация по показател фини прахови частици (ФПЧю) в АИС „Каменица“.

Постигнатото е резултат от усилията на всички страни, имащи отношение към опазването на чистотата на въздуха. Независимо от това Община Пловдив продължава усилено да надгражда в изпълнение на изискванията на законодателството за постигане и поддържане на пределната стойност на средноденонощната стойност по показател ФПЧ10 в норма.

Добре е да се знае, че по показател ФПЧ10 средноденонощната норма е 
50 mg.m3, която не трябва да се надвишава повече от 35 пъти за календарна година. Анализите показват, че за Пловдив превишенията по този показател са основно през зимния период - в периода октомври-март. По това време от годината те се обуславят основно от влиянието на емисии от избора на домакинствата на горива, използвани за битовото отопление, и по-малко на емисии от транспортния поток. Освен това среднодневните нива на концентрациите през студените месеци трайно се задържат при неблагоприятни условия за разсейване в атмосферата (ниска скорост на вятъра, висока влажност, наличие на мъгли, температурни инверсии и др. специфики). Като доказателство ще дам само един пример: за 2020 г. за периода 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г. има регистрирани общо 5 бр. превишения на  пределната стойност на средноденонощната норма (ПС на СДН) по показател ФПЧ10. Подобна тенденция е поддържана за последните години.

-  Откъде идват тези добри резултати?

- Подобрението идва от комплексните дейности, които се изпълняват от различните общински предприятия. Всички те полагат грижа за подобряване на инфраструктурата на града, както и за всекидневното почистване и миене на уличната мрежа. Тези предприятия обновяват техниката си. Пясъкът вече се изключва при зимното поддържане на града, тук можем да добавим и грижите за новото озеленяване в града. Важен момент е, че голяма част от общинските административни сгради ​- училища и детски градини - са газифицирани. Градският транспорт, който по принцип не е общински, пък спазва едни високи критерии, които сме наложили спрямо превозвачите.

Общинската администрация осъществява стриктен контрол върху неконтролираното изхвърляне и изпускане на газови емисии, вещества и материали, които водят до отделянето на емисии, неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух. В този смисъл при нарушение на правилата Общинският инспекторат, при необходимост и районните администрации, както и структури от други ведомства (РЗИ, РИОСВ-Пловдив и др.), извършват съвместни проверки за осъществяване и налагане на контрол.

- И все пак можем ли да обособим зони в града, които са по-рискови по отношение на чистотата на въздуха?

- Може да се каже, че най-сериозно е замърсяването в районите „Източен“ и „Северен“. Това са резултатите от направеното математическо моделиране, което отчита разсейване на ФПЧ на цялата територия на общината. Също в определени дни и в „Централен“, където се наблюдава завишение на нормите и заради трафика. Неслучайно Община Пловдив вече работи по подготовката на забрана за достъп на стари автомобили в центъра.

Това са т.нар. зони с ниски емисии. Бих искала да обърна внимание, че те биха могли да бъдат ориентирани и с включени ограничения и рестрикции относно използване на съоръжения и горива за отопление, използвани от населението. Ето защо реализацията на този проект е важен за населението и управлението на града. Законът за чистотата на атмосферния въздух предоставя това право на общинските съвети.

Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на мерки, забрани и ограничения. Планираме със съдействието на пунктовете за технически прегледи да се маркират автомобилите със специални стикери, които ще ги категоризират по отношение на вредните газове. След това с камери ще бъдат контролирани автомобилите, които нямат право да влизат в тези зони. Особено в дните, когато замърсяването с фини прахови частици надвишава допустимите концентрации.

- Колко домакинства в Пловдив използват твърдо гориво за отопление?

- Около 24 хиляди домакинства в Пловдив се отопляват на твърдо гориво - това поне показаха данните на НСИ от последното преброяване в страната през 2011 г. Към днешна дата цифрата вероятно е съвсем друга. Точните данни ще са налични след предстоящото преброяване през 2021 година.

Процесът е труден и бавен. От една страна, замърсяването на въздуха е резултат от някои дейности, които човек може или не може да си позволи - финансово. Например аз искам да се отоплявам на ТЕЦ, но не мога да си позволя да плащам сметките, затова ползвам твърдо гориво. Ето защо това е проблем не само на ​община Пловдив, а и на повечето по-големи или по-малки общини в България. В случая социално-икономическият статус на населението не е за пренебрегване - напротив. По същия начин е въпросът с качеството и екологичния стандарт на автомобилите и предпочитанията на населението. В крайна сметка, много е важно желанията да съвпадат с възможностите.

Елена Найденова е главен експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците “ в Община Пловдив от 2005 г. до момента. Тя е магистър-еколог от Аграрния университет в периода 1995 г. - 2000 г. Магистър по Управление на проекти ВТУ-София в периода 2018 -2020 г.

Участие като експерт в проект на ЕК, Европейска агенция по околна среда, Генерална дирекция „Околна среда” „Аir implementation pilot”, Копенхаген, Дания, в който през 2013 г. Община Пловдив е избрана да участва като единствен представител за България.

Участие като ​ръководител-проект по ОПОС за проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на ​община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г.”

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?