Подмяната на старата печка подобрява комфорта у дома и въздуха в града

Визитка

Вяра Колева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ специалността „Химия“ и магистратура по екология и консервация. Втората й магистратура е с инженерна насоченост – „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“, която придобива във  Висшия транспортен университет „Тодор Каблешков”.

Преди да започне работа в Община Пловдив е била ръководител отдел „Екология в Район „Северен“, след това еколог на завод „Агрия“. От  2008 г. до 2020 г. е експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в общината, а през септември оглавява дирекцията след спечелен конкурс. 

Участва в редица проекти, сред които „Air implementation pilot” на ЕК, в който община Пловдив участва заедно с Берлин, Дъблин, Мадрид, Малмьо, Милано, Плоещ, Прага и Виена. 

Работи по реализацията на проекта SuWaNu - „Устойчиви водни и хранителни опции за повторно

Използване“, който се реализира от Генерална дирекция за иновации и изследвания на ЕК. 

Ръководи участието на Община Пловдив в проекта „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, който се реализира Националния доверителен фонд в партньорство със сдружението на Норвежките общини (KS) и общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен.

Ръководител на проект за Техническа помощ по програма LIFE

Вяра Колева, Директор на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив

- Г-жо Колева, защо пловдивчани трябва да бъдат активни и да се възползват от възможността да подменят безплатно старите печки с нов екологичен отоплителен уред?

- Всички ние, които живеем в Пловдив искаме да бъдем здрави, да дишаме чист въздух. Възможността да сменим старата си печка екологичен уред е сега.  Община Пловдив реализира този проект по ОП „Околна среда“ и дава шанс на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво да подобрят комфорта в дома си. В същото време ще допринесем към подобряване качество на въздуха в нашия град, което през зимните месеци се влошава драстично в резултат на битовото отопление. Тази промяна в дома е стъпка към намаляване на замърсителите във въздуха. Приканвам всички пловдивчани до 23.05. да бъдат активни и със своя избор да използват екологичен начин на отопление да допринесат за намаляване на емисиите на фини прахови частици и дишаме по-чист въздух в Пловдив. 

- Очаквате ли желаещите да се възползват от безплатната подмяна на печката да се окажат повече от осигурените средства по проекта?

- С всеки изминат ден от стартиране на кампанията интересът към проекта нараства. За сега са осигурени средства за желаещите да сменят начина си на отопление. На сайта на община Пловдив може да намерите критериите за подбор. Насочвам вниманието ви включително към възможността един вход от жилищни сгради да подадат декларации колективно и при наличие на 50 + 1 домакинства, които се отопляват с дърва и въглища, освен уреда, програмата ще финансира и вътрешната инсталация присъединяване към ТЕЦ и газ. Това е начин да стимулираме повече домакинства да се възползват от програмата. Целим максимален екологичен ефект и спестени емисии.

- Кои са допустимите  кандидати и какви са стъпките за кандидатстване?

- Първото условие за допустимост е кандидатите да са собственици на жилища, отопляващи се на твърдо гориво и да се намират на територията на гр. Пловдив. 
Допустими са индивидуални физически лица - собственици или съсобственици на самостоятелни обекти в едноетажни или многоетажни жилищни сгради. Могат да кандидатстват и  група от две или повече физически лица, за общо локално отопление като заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилища.  Група от физически лица, които в момента ползват общо локално отопление с дърва и/или въглища,  могат също да кандидатстват за едно или няколко отоплителни устройства, включително едно общо колективно решение. 

Допустими са и юридически лица, собственици или съсобственици на  самостоятелни обекти в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, отопляващи се на дърва и/или въглища, като те  ще се  считат получатели на минимална държавна помощ (де минимис).

Процедурата е максимално улеснена, кандидатите подават декларация за участие в проекта, която е лесна за попълване. Валидни са всички подадени от 2019 година декларации. В рамките на този месец кандидатите участват в анкетиране, провеждано от енергийни консултанти, които се свързват с тях и изясняват някои подробности  за жилището и домакинството. След валидиране на подадената информация, одобрените кандидати ще бъдат  поканени от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ за сключване на договор за доставка и монтаж на новото отоплително оборудване.

- Губят ли се енергийните помощи при подмяна на отоплителния уред с нов по-екологичен?

- Тези домакинства, които получават помощи за отопление на твърдо гориво -  независимо на какво гориво или енергия преминават,  запазват  помощите за отопление. Тези домакинства, които получават помощи за ел. енергия – не са допустими кандидати, защото де факто те се отопляват на електрическа енергия или топлинна енергия, или на газ, а не се отопляват на твърдо гориво. Целта е да се намалят фините прахови частици от битовото отопление на твърдо гориво и да се елиминира неефективното замърсяващо отопление на твърдо гориво.

- Каква е разликата на проекта, който ще се реализира в Пловдив от този, спечелен от други градове, като София, например?

- На първо място искам да насоча вашето внимание че с избрания подход в община Пловдив се цели максимално улесняване на гражданите при безплатната подмяна на старите печки с нов екологичен отоплителен уред. В рамките на проекта е създадена електронна платформа, чрез която се генерира автоматично договора, който гражданите ще подпишат. До дни проектодоговорите ще бъдат достъпни на сайта на общината. Това ще спести усилия и ще даде възможност за бързо обслужване. В общи линии в останалата част няма разлика в подходите и изпълнението на проекта. Всичките проекти на градове като София, Стара Загора, Бургас, Смолян, Димитровград имат за цел намаляване на фините прахови частици от битовото отопление, които основно замърсяват на въздуха.  

Разликата може да е в нагласите и предпочитанията на гражданите за даден вид алтернативно отопление, което може да бъде обусловено от разликите в климатичните особености. Например, в Смолян, поради по-ниските температури през зимата предпочитанията са към отоплението на пелети, също така към такъв уред, които би отоплявал цялото жилище. В Пловдив засега се очертава по-голям интерес към климатиците, интерес има и към отоплението на газ. Но все пак нека да изчакаме доклада на Обединение „Чист въздух“, който ще даде окончателните нагласи. 

- Едно от важните условия по проекта е одобреният кандидат да предаде старата печка на Община Пловдив. Защо? И какво ще се случи с тези стари отоплителни уреди, след като бъдат събрани?

- Проектът изисква гаранция, че старите печки ще излизат от употреба. Старите уреди за отопление – печки, котли на твърдо гориво  ще бъдат демонтирани, извозени, желязо съдържащите части ще бъдат сепарирани от огнеупорните и други материали и бъдат    предадени за рециклиране. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на други дейности, които допълнително ще допринесат за подобряване качеството на атмосферния въздух. Целим надграждане на приноса на реализирани мерки, които осезаемо ще усети всеки един от пловдивчани.

- Кой ще контролира какво се гори в печката на пелети, след като бъде избрана от кандидата? Не е тайна, че на пазара се предлагат и пелети с ниско качество.

- По проекта ще се предоставят уреди, които ще изгарят само качествени пелети. Уреди за изгаряне са автоматизирани и идват с вграден бункер, чрез който се подава гориво. Не е възможно в такива уреди да бъдат използвани други горива. 

Трябва да се избират пелети  с ENplus® сертификат, за да гарантирате безпроблемната им работа и оптималната им ефективност.

Вече се говори за въвеждането в Пловдив на зони с ниски емисии от замърсители чрез налагане рестрикции за транспортните средства. Предвижда ли Община Пловдив въвеждането на такива рестрикции и за домакинствата, отопляващи се на стари печки?

Ниско емисионните зони предвиждат ограничаване на емисиите от всички видове източници, в това число от битовото отопление и транспорта.  Емисиите от фини прахови частици от битовото отопление имат най-голям дял в общото замърсяване на въздуха, затова те се адресират приоритетно. Първата стъпка към въвеждане на зона с ниски емисии предстои тази година. Ще бъде изработена методика. Общината вече заяви интерес към реализиране на тази мярка и финансиране отново чрез оперативна програма околна среда. Тя ще бъде свързана с рестрикции. Това още веднъж подчертава необходимостта от използване на този безплатен шанс за безплатна подмяна с по-екологичен уред, особено когато най-вероятно ще се наложат рестрикции за домакинствата които се отопляват на дърва и въглища. Рестрикции ще има и по отношение на транспортните средства. С успешната реализация на този проект, чрез ОП „Околна среда“, се дават възможности да се подобри ефективността на последващата вече рестриктивна мярка, а именно въвеждане на зони с ниски емисии. 

- Колко са подадените към момента декларации за промяна на отоплителния уред и от кои райони на града са най-активни?

- Най-активни са районите „Южен“, „Западен“ и „Централен“. Подадени са над 1500 декларации за участие в проекта. Тези кандидати вече се анкетират и консултират, уточняват се детайли по техническите характеристики на жилищата и отоплението. Интересът към програмата с всеки изминат ден расте. 

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?