Кой и как може да кандидатства за смяна на старите печки с по-екологични уреди за отопление

Община Пловдив изпълнява европроект за по-чист въздух в Пловдив

Автор: Лияна Аджарова, ръководител-проект Обедин​ение "Чист въздух за Пловдив”

Проектът на Община Пловдив BG16M1OP002-5.003-006 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление” е насочен към собственици на жилища в еднофамилни и многофамилни сгради, отопляващи се с неефективно и замърсяващо отопление на твърдо гориво.

В поканата на Община Пловдив към гражданите на гр. Пловдив се съдържа подробна информация за допустимите кандидати, начина на кандидатстване и системата за оценяване и точкуване на адрес.

Допустими кандидати са:

 - Индивидуални физически лица - собственици или съсобственици на самостоятелни обекти в едноетажни или многоетажни жилищни сгради; 

 - Група от две или повече физически лица -  собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в жилищна сграда, отопляващи се самостоятелно до момента на кандидатстването, могат да кандидатстват за общо колективно решение за локално отопление, като заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилищни обекти на лицата от групата; 

 - Група от физически лица - собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в многофамилна жилищна сграда, които в момента ползват общо локално отопление с дърва и/или въглища за едно или няколко отоплителни устройства, включително едно общо колективно решение; 

 - Юридически лица, собственици или съсобственици на  самостоятелни обекти в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, отопляващи се на дърва и/или въглища; 

 - Търговските дружества ще се считат за получатели на минимална помощ.

Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Документът се представя за справка при подаване на документи за кандидатстване. Когато кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие на другия или другите съсобственици на имота, заедно с които кандидатът трябва да притежава повече от 51% от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик/ци се удостоверява с декларация.

Лияна Аджарова, Ръководител-проект Обединение  „Чист въздух за Пловдив“ на проведените информационните срещи отговаря на въпроси на граждани 

Как се кандидатства

Попълва се декларация за участие в проекта. В нея се записва желания вид отопление, предоставят се някои данни за жилището и неговото настоящо отопление. 

Декларацията за участие в проекта се подава в деловодствата на районните администрации или деловодството на централната община.Участва се в анкетиране и консултиране от енергиен консултант. С всички кандидати ще се свържат по телефона енергийни консултанти, които ще анкетират и консултират кандидатите за подходящия уред за отопление и неговата мощност.  Енергийните консултанти попълват индивидуален електронен формуляр за анкетиране и консултиране. Допълнително ще се проверяват конкретни обстоятелства за  съществуващата енергийна ефективност на жилището и ще се обсъждат конкретни технически обстоятелства по инсталациите.  Енергийните консултанти изготвя индивидуални технически карти.

След обявяването на одобрените кандидати те ще бъдат поканени от Дирекция “Екология и управление на отпадъците” за сключване на договор за предоставяне на съответните уреди за отопление. Кандидатите носят лична карта, документ за собственост, документ за ТЕЛК, други документи с доказателствена стойност. При пълнота на допълнителните документи на кандидатите електронната система  генерира валидиран формуляр  за кандидатстване, който се подписва заедно с договора.

Накратко, кандидатите попълват собственоръчно само декларацията за участие в проекта, участват в анкетирането, извършвано от енергийни консултанти, като оказват съдействие при валидирането на подадената от тях информация, подготвят необходимите документи, подписват формуляр за кандидатстване и договор за предоставяне на определения уред за отопление въз основа на желания вид отопление. Всичко останало се извършва от енергийните консултанти и Община Пловдив чрез специално създадена електронна система за управление смяната на уредите за отопление.

Допустими нови уреди за отопление

Отоплителни устройства, използващи за отопление пелети:

 •  Топловъздушни камини на пелети с мощности в диапазон 6-12 кВт; 
 •  Камини на пелети, тип “водна риза”, с мощности в диапазон 12-25 кВт;
 •  Пелетни котли с мощности 15 -35 кВт.
 • Отоплителни устройства, използващи за отопление природен газ:
 •  Газови конвектори 3-5 кВт; 
 •  Едноконтурни и двуконтурни кондензационни газови котли с мощности до 33/35 кВт.
 • Отоплителни устройства, използващи за отопление електрическа енергия: 
 •  Климатици за стенен монтаж  с мощности на отопление в диапазон 3.2 КВт (9000 ВТU) - 8.0 КВт (24 000 BTU).

В случай че кандидатът избере отоплително устройство климатик, той има право да кандидатства за максимум три броя климатици, независимо от мощността им. Радиатори (до 3 броя) - в случай на избор на пелетна камина, тип “водна риза”, пелетен или газов котел или при връщане/присъединяване към централна топлофикация.

Изисквания и условия за кандидатстване

Имотът трябва да се намира в регулационните граници на територията на община Пловдив. Кандидатът да потвърди в Декларацията за участие в проекта, че:

 •  желае да подмени отоплителното си устройство на дърва и/или въглища с конкретен вид допустим нов уред за отопление, като две години след доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на новото отоплително устройство придобива безвъзмездно правото на собственост върху отоплителното/ите устройство/ае съгласен да върне безвъзмездно на общината старото отоплително устройство на твърдо гориво по ред и условия, определени от общината съгласно изискванията на ОПОС, ще използва новото отоплително/и устройство/а за отопление на жилището и след монтиране на новото отоплително устройство няма да използва за отопление дърва и/или въглища;
 •  е съгласен да му бъдат извършвани проверки от общината след подмяната на отоплителното оборудване за срок от две години; 
 •  е съгласен със задължението да използва препоръчания от производителя конкретен тип гориво, в имота не са извършени подобни инвестиции, финансирани от друг европейски или национален проект. Да оказва съдействие на лица, посочени от общината, като предоставя физически достъп до жилището във връзка с демонтаж на старото отоплително устройство и доставката и монтажа на новото;
 •  да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта;
 •  да изгради за своя сметка отоплителна инсталация, ако няма такива, преди доставката и монтажа на новото отоплително устройство, ако кандидатства за пелетна камина, тип “водна риза”, пелетен или газов котел, или централна топлофикация. При преминаване към отопление на природен газ да представи потвърждение от газоразпределителното дружество за техническа възможност и съгласие за присъединяване на имота към централната газоразпределителна мрежа и доставка на природен газ, в случай че имотът не е присъединен;
 •  при възстановяване на връзка към централна топлофикационна мрежа, в случаите на многофамилна жилищна сграда да представи решение на общото събрание на етажната собственост или решение на сдружение на собствениците;
 •  да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси върху недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителното оборудване;
 •  ако кандидатът е регистрирано юридическо лице, извършващо дейност на адреса на жилищния обект, в който ще се подменя отоплителен уред на твърдо гориво, трябва да е собственик или съсобственик на имота.

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
НОСТРАДАМУС

НОСТРАДАМУС

23.04.2021 | 23:47

Като чета условията,имам чувството,че ще се кандидатства не за печки,а за самолети Боинг.Простаци.

Отговори
2 0

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?