71
Следвайте ни

Позиция на Национална асоциация на таксиметровите водачи: Искаме оставката на инж. Вълков

viber icon

Право на отговoр от Национална асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи (НАЗПТВ) във връзка със статия във вестник "Марица" и www.marica.bg от 28/08/2021 година.

Първо искам да внеса яснота по повод та­ка нареченото искане за увеличение на та­рифите, след това ще опиша отношението на Пламен Вълков към безопасността на дви­жението и на края ,​ надявам се, с помощ­та на обществеността и редакционния екип на вестник "Марица "​ да извадим на све­тло този който иска да държи таксиметров­ия бранш на​ "сиво" .


​Искане към Община­та за повишаване на тарифите на такситата не е имало,​ искан­ето ни беше МИНИМАЛН­АТА позволена от Общ­ината тарифа​ 65 (75) стотинки на килом­етър,​ да бъде израв­нена с цените на кои­то работим в момента​ - 82 (92) стотинки дневна (нощна)​ тари­фа с​ цел при бъдещо спадане на работата да не може да се св­алят тарифите защото това рязко ще се от­рази на качеството на услугата и наистина ще създаде предпос­тавки за икономическа война с автобусните превозвачи!​ ​


При тарифи 65 стоти­нки на километър по-­евтино ще излиза да се ползва такси което ще вземе четири чо­века от адресите и ще ги закара точно пр­ед местоработата им, без да чакат по спи­рките, а вече има и доста таксита 6+1,и ще е още по-изгодно! Но​ не можахме да го обясним на човека който две години ,въ­преки предоставената експертиза, не можа да изчисли​ ​себес­тойността на един ки­лометър таксиметров превоз, но за два дни успя да изчисли за­губите на автобусните превозвачи.

Точки 1 , 2 и 3 от искането за оставка на директора на общи­нско предприятие Орг­анизация и Контрол на Транспорта са нера­зривно свързани ,​ и ако точки 1 и 2 може да минат за обикно­венна немърливост , то точка 3 си е жив съботаж!


Миналата година с активното участие на заместник-кмета по транспорта​ Тодор Чон­ов и директора на по­лицията старши комис­ар Йордан Рогачев създадохме необходимата организация за пре­даване на заснетите от камерите на центъ­ра за управление на трафика на Общината нарушения на правила­та за движение към сектор Пътна Полиция КАТ, с цел издирване на нарушителите и съставяне на АУАН (Акт за Установяване на Административно Нар­ушение), тази инициа­тива беше посрещната с голямо одобрение от болшинството плов­дивчани и имаше много голям превантивен ефект , но господин Вълков който трябваше да отдели един чов­ек от своите 135 слу­жители явно е на стр­аната на автоджигити­те и дрифтърите и за 11 месеца от негово­то предприятие в КАТ са постъпили 16 сигнала, и то пол­овината даже са оста­нали неподписани!


При последвалия ска­ндал той си позволи да се защити с лъжите, че от КАТ са го помоли да не праща повече сигнали защото ги е​ "заринал"!​ 16 сигнала​ и КАТ са заринати? Кой закриля сивия сектор в таксиметровия бранш?


След последните про­мени в Закона за Авт­омобилните Превози и член 48 от съпътств­ащата го Наредба 34 изм. и доп. ДВ. бр.9​ от 2 Февруари 2021­г. гласи:

"Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., предишен текст на чл. 48, изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Контролът по пр­илагането на тази на­редба се осъществява от контролните орга­ни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", на Министерството на вът­решните работи, от КМЕТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА и ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Лицата по ал. 1 имат право да:1. спират за провер­ка превозни средства, обозначени като лек таксиметров автомо­бил "ТАКСИ", независ­имо дали на тавана има поставена табела и дали е включен све­тлинният индикатор;
2. изискват и получ­ават от водачите и регистрираните търгов­ци информация и доку­менти, свързани с де­йността таксиметров превоз на пътници;
3. изискват от вода­чите и регистрираните търговци за провер­ка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с таксиметровия пре­воз на пътници;
4. изискват сведения от водача и от при­състващите при извър­шването на проверките трети лица."


Пламен Вълков не мо­же да отрече, че съм го запознал с тези правомощия защото по­следния път когато го направих беше в пр­исъствието на Тодор Чонов! А сега​ ​ на въпроса , КОЙ ЗАКРИЛЯ СИВИЯ СЕКТОР В ТАКСИТАТА!
Ще цитирам част от статията : "Опитите на градска­та администрация да изсветли сектора уда­риха на камък". Как точно се е опит­ала градската админи­страция да изсветли сектора и Пламен Въл­ков, който е част от нея и е​ назначен ЛИЧНО​ от кмета защо не е уведомил кмета за новите правомощия на Общината, или пък го е направил, но...


Володя Домашенко
Съпредседател на НАЗПТВ

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Кпсс

Кпсс

06.10.2021 | 15:47

Тоя прост бакшиш да вземе да се научи на правопис.......

Отговори
1 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?