Следвайте ни

Проф. д-р Марияна Иванова: Утвърждаваме ВУАРР като център за учене през целия живот

Ще продължим традициите за висок стандарт в образование с практическа насоченост и 100-процентова професионална реализация на възпитаниците ни

viber icon

Проф. д-р Марияна Иванова е замeстник-ректор по учебна дейност и международно сътрудничество на ВУАРР от 2008 г. до 30 юни 2019 г. Координира и осъществява методически контрол за приемa, обучението и дипломирането на българските и чуждестранните студенти, системата за управление на качество. Пряко ръководи дейността на отдела за международно сътрудничество за организиране на преподавателски и студентски мобилности. Институционален координатор по Програма „Еразъм+". Контролира дейността на отдела за национални и международни проекти, както и Центъра за професионална квалификация. Представител на ръководството за Системата за управление на качеството по ISO 9001:2015. Професор е по растителна защита и е автор на над 100 научни публикации, в т.ч. 28 в чужбина, 7 учебно-методични трудове, 9 учебни помагала, 3 наръчника. Член е на Съюза на учените в България, Научно-техническите съюзи и на Българския научен селекционерско-технически съюз. 

 

- Проф. Иванова, 11 години бяхте зам.-ректор на ВУАРР и познавате отблизо всички процеси, свързани с обучението и мениджмънта на висшето училище. Какви са новите предизвикателства в работата Ви на ректор?-

- Когато през 2001 г. направих тази решителна крачка да напусна държавния университет и да дойда да работя във ВУАРР (тогавашния Земеделски колеж), никога не съм си представяла, че ще постигна кариерата, която сега имам. Вярвах обаче, че ще имам свободата да работя спокойно и да се развивам. От първия ден попаднах в една изключително дружелюбна и продуктивна среда с добри взаимоотношения - с доверие и уважение между хората в екипа. Така вече 18 години съм част от този екип. Благодарна съм на проф. Димитров за възможността и честта да съм част от екипа му. Смятам, че през годините, в които бях заместник-ректор, работихме много, не спряхме да се развиваме и успяхме заедно да наложим ВУАРР като марка за добро образование.

Получихме оценка на институционална акредитация - 9,03 (от максимална 10),

с валидност до 2023 г. Създадохме добри традиции и ще продължим да работим и занапред за издигане престижа на висшето училище.   

 

- Каква е Вашата визия за 4-годишния мандат, който Ви предстои?

-  Ще продължим да предлагаме образование и обучение, базирано на подхода за учене през целия живот, като се започне от обучението в ранна детска възраст, и се стигне до обучението на възрастни. В този контекст ще продължим интеграцията на ВУАРР с Частното средно бизнес училище „Талантите", предлагането на курсове за повишаване на квалификацията чрез Центъра за професионална квалификация и Центъра за професионално обучение. В обучението на ниво бакалавър, магистър и доктор ще продължим да актуализираме учебните планове и програми, като приоритет се дава на иновациите и творчеството, на обучението в предприемачески дух във всички степени на образованието и обучението. Така ВУАРР ще продължи да се утвърждава като център за учене през целия живот.

Ще продължим усилията си да привличаме чуждестранни студенти. За целта разработихме учебни програми и помагала на английски и руски език по редица специалности на бакалавърско и магистърско ниво. Стремим се да предлагаме специалности, които са съобразени с пазара на труда. Ще разширим сътрудничеството си с бизнеса.

Ще работим за утвърждаване на алумни клубове на ВУАРР чрез Центъра за развитие на кариерата, за да се опитаме да си бъдем взаимно полезни с нашите над 30 000 възпитаници. Можем да се похвалим с успешните кариери на стотици наши възпитаници. Ние не прекъсваме връзката с нашите възпитаници! Напротив, учредихме Клуб на възпитаниците на ВУАРР. Такава е практиката в САЩ и тя се развива повече от 100 години. Ние каним всички дипломирани от ВУАРР да се включат в него и сме убедени, че ползата е взаимна. Вече организирахме няколко срещи, които доказаха това. За нас е важно да сме обединени и да работим заедно, за да вървим напред!     

Ще задълбочим международните си контакти в търсене на възможности за двойни дипломи по отделни специалности, както и продължаване на изграждането на университетски мрежи с оглед обмен на добри практики и мобилности на студенти, преподаватели и непреподавателски състав.

В преговори сме с няколко европейски университета за разработване на съвместни магистърски програми    

Ще продължим да предлагаме гъвкави форми на обучение, за да създадем добра среда за нашите студенти едновременно да учат, да работят и да се грижат за семействата си. 

 

- Намираме се в разгара на кандидатстудентската кампания. Какви са предимствата на ВУАРР и защо един млад човек да заложи именно на това висше училище?

 

- Ние водим една изключително позитивна кампания, като се стремим да изтъкнем положителните страни на обучението, което предлагаме във ВУАРР. На първо място, обучението е изцяло практически ориентирано, т.е. студентите изучават толкова теория, колкото е нужно за практиката. През последните години, а това ще се задълбочи и занапред, работим много ефективно с представители на бизнеса, които водят лекции, участват в държавни изпитни комисии и изпълняваме общи проекти - международни и национални. Специалностите, които предлагаме, са съобразени със съвременните тенденции в развитието на пазара на труда и бизнесът ни помага да актуализираме учебните си планове и програми така, че да отговорим на нуждите.  

Академичният състав е от високо ерудирани професори, доценти и асистенти, които получиха академично израстване във ВУАРР благодарение на научните си постижения и активната си преподавателска дейност. Значително подобрихме структурата на академичния състав. През последните 6 години са проведени 45 конкурса за заемане на академични длъжности по Закона за развитие на академичния състав в РБ. От 2016 г. имаме акредитация и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по две докторски програми - „Финанси и банково дело" и „Растениевъдство", които дават възможност на младите ни асистенти за кариерно израстване.            

Административните услуги, които предлагаме, са в голяма степен електронизирани.

Стремим се да доближим максимално обучението до хората

чрез предлагане на гъвкави форми на обучение - дистанционно обучение чрез ЦДО, електронно обучение чрез съвременна платформа, обучение на индивидуален учебен план и разбира се, задочно и редовно обучение. Още от първия учебен ден им казваме какво ще получат във ВУАРР, а именно -възможност да се включат в мобилности по програма „Еразъм+“ за обучение и практики. От 2008 г. ВУАРР притежава разширена Еразъм харта, която ни приобщи към семейството на европейските университети. А за студентите това е възможност да проведат част от своето обучение в други европейски университети, да практикуват във водещи европейски компании и институции.
При дипломиране нашите студенти получават и Европейско дипломно приложение на английски език, издадено съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и одобрено от Министерството на образованието и науката. ВУАРР е сред малкото висши училища в България, които издават ЕДП на ВСИЧКИ свои дипломанти (бакалаври, магистри и доктори) - безплатно и безусловно. 

При първата ни среща с първокурсниците ние ги подготвяме и за това, че ще попаднат в среда, в която трябва да се научат да мислят. Целта на висшето образование НЕ Е да напълни главите им с ненужни факти и информация. Затова нашата мисия е да ги подтикнем да мислят, да се чувстват свободни да отстояват собствената си позиция.

 

- ВУАРР е сред вузовете, които работят изключително успешно по европейски проекти. Ще продължите ли тази тенденция на отваряне към партньорства с държави от ЕС, а и не само?

- Да, международната дейност на ВУАРР винаги е била приоритетна и много успешна. Европейската интеграция и сътрудничеството с чужди университети по международни проекти издигна авторитета на висшето училище. Над 100 са институциите и университетите партньори, с които си сътрудничим. В момента изпълняваме 4 международни проекта, на два от които ВУАРР е координатор. Така че работата по тях продължава до 2021 г. През настоящата година подадохме 4 нови проекта по програма „Еразъм+", за които чакаме резултатите от оценяването. Надявам се част от тях да бъдат одобрени за финансиране, тъй като

процентът на успеваемост на подадените от ВУАРР проекти през последните години е много висок.

Разбира се, ще разширим партньорствата за мобилности по програма „Еразъм+". От 2008 г. притежаваме разширена Еразъм харта, благодарение на която имаме сключени договори с повече от 65 университета от близо 30 страни. Имаме много успешни партньорства с университети и институции не само от ЕС - Германия, Гърция, Италия, Испания, Словакия, Словения, Чехия, Холандия, Полша, Латвия, Литва Унгария и др., но така също и с университети от Русия, Северна Македония, Турция, Южна Корея, Украйна и др.         

 

- Висшето училище, което оглавявате, е организатор и на редица престижни форуми. Какво предстои до края на календарната година?

- Този месец организираме един семинар за разпространение на резултатите от международен проект ViVET. Това е проект за стратегическо партньорство и се изпълнява с партньори от Германия, Италия и Испания. Целта на семинара е да запознае обществеността с иновативна платформа, чрез която ще обучаваме експерти в областта на опазване на околната среда. Курсът на обучение запознава обучаемите с източниците на замърсяване на околната среда (почва вода, въздух), както и с мерки за тяхното опазване. Включени са теми за опазване на биоразнообразието и политиките за околната среда - национални, европейски и регионални. Предимството на този курс е в неговата практическа приложимост. Обучаемите получават знания, умения и компетентности чрез интегриране в процеса на обучение на образователни видеоматериали. Курсът ще се предлага на 9 езика, в т.ч. и на арабски, като целта е да се използва и за обучение на бежанци.               

През есента ще се проведе традиционната за ВУАРР конференция „България на регионите", която тази година е на тема „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие". Конференцията ще се проведе на 22 ноември 2019 г. в Пловдив и се организира от катедра „Финанси".


През декември ще дадем възможност на студентите да представят свои разработки в Студентска научна сесия, която се провежда за пета поредна година. Най-добрите разработки публикуваме в научното списание на ВУАРР -„Ново знание".

Разбира се, отсега работим за организиране на редица други значими форуми, които ще се проведат през 2020 г., и скоро ще ги оповестим. 

 

- Вие какво пожелание отправяте към самата себе си, свързано с новото Ви амплоа?

- Преди всичко си пожелавам да съм здрава и работоспособна, за да мога да оправдая доверието, да отговоря на очакванията и да надграждам постигнатото досега.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?