Следвайте ни

Четирима професори влизат в оспорвана битка за АМТИИ

Всички претенденти, подали документи за участие, отговарят на изискванията

viber icon

Четирима професори ще се конкурират на изборите за ректор в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”.

Комисията по допускане начело с проф. д-р Ромео Смилков е преценила, че всички претенденти, които са подали документи да участват в битката, отговарят на изискванията.

Общото събрание на 12 февруари ще реши кой от тях ще наследи проф. Милчо Василев, който след втория си мандат няма право да се кандидатира повече.

Настоящият зам.-ректор  по учебната дейност проф. Костадин Бураджиев е от катедра „Музикален фолклор”, преподава по дирижиране и е дългогодишен главен диригент на Академичния народен хор.

Проф. Тони Шекерджиева до момента бе зам.-ректор по научната дейност. Тя е от катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене”.

Зам.-ректорът по художествено-творческа дейност проф. Даниела Дженева е от катедра „Хореография” и ръководи ансамбъл „Тракия”.

А проф. Юлиян Куюмджиев е преподавател по история на музиката в катедра „Музикална педагогика и дирижиране”.

Делегатите на Общото събрание са 73-ма. Сред тях са всички професори и доценти във вуза, 15% е квотата на студентите, а останалите членове са нехабилитирани преподаватели и служители от администрацията.

Общото събрание ще се председателства от проф. Любомир Караджов. Преди да гласуват за новия ректор, делегатите ще чуят доклада на проф. Милчо Василев  за изтеклата година. След това е предвидено обсъждане и приемане на заключителния му отчет за мандата от 2016 г. досега.

Проф. Юлиян Куюмджиев:  Знанията са по-скъпи от парите

„Знанията са по-скъпи от парите” е мотото, с което проф. д-р Юлиян Куюмджиев влиза в надпреварата за ректорския пост в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Той подчертава, че целият му трудов стаж е свързан с академията  - от 1984 г. до момента, което му е позволило да натрупа педагогически и административен опит, включително като  председател на Общото събрание и зам.-ректор.

Проф. Куюмджиев заявява, че ще се води от уважение към традициите и отговорност към бъдещето, а сред приоритетните задачи ще е привличането на кандидат-студенти - чрез  организиране на предварителна кампания сред учениците от националните училища по изкуствата, както и от паралелките със засилено изучаване на изкуства и с хуманитарен профил, чрез концерти и изложби на студенти и преподаватели от АМТИИ и Дни на отворените врати във вуза. Планира също изготвяне на рекламни DVD.

Проф. Куюмджиев обещава актуализиране на учебните програми и планове. Предвижда разкриване на нови специалности и активизиране на интереса към специалности с малък или нулев прием през последните години, съобразно съвременните изисквания на пазара на труда. 

Възнамерява и да увеличи възможностите за избираеми дисциплини, които да бъдат съобразени със спецификата на вуза и с новите тенденции в образованието. Ще усъвършенства  методите на преподаване чрез въвеждане на съвременни технологии и дигитални ресурси.

По отношение на научноизследователската дейност проф. Куюмджиев подчертава, че тя трябва да е с пряко и реално участие на преподавателите и студентите. Затова възнамерява да създаде издателски център, подпомагащ научната продукция на преподаватели, докторанти и студенти. Планира подобряване на работата по издаването на Годишника на АМТИИ, Пролетните научни четения, както и на сборниците от други научни форуми. Зарича се да разшири  финансовата подкрепа за участия в значими научни форуми, както и самата академия да организира повече конференции, семинари, кръгли маси.

Проф. Куюмджиев се кани да създаде цялостна рекламна стратегия за художественотворческата дейност, която да се разшири чрез възстановяване на „Артистични срещи в сряда” и Коледния фестивал на изкуствата. Планира майсторски класове и уъркшопове, открити лекции, срещи с утвърдени музиканти, танцови дейци и художници. АМТИИ ще продължи да участва в Нощта на музеите. 

Според кандидат-ректора Кариерният център трябва  да има база данни за професионалната реализация на завършващите, което би подобрило позициите в националната рейтингова система и би довело допълнително финансиране.

Ще търси и разширяване на контактите с работодатели, участия в образователни борси, анкетирането на студенти и на партньори на академията. Ще се разширяват и контактите със сродни чужди висши училища по изкуствата.

Проф. Куюмджиев се зарича да осигури равнопоставеност при финансирането на трите факултета и прозрачна финансова политика. Планира довършване на ремонта на Жълтото училище, осъвременяване на първите два етажа на централната сграда, изграждане на компютърна зала за свободен достъп на студентите и закупуване на нови компютри в лекционните зали, както и увеличаване на учебните зали с мултимедия. Ще търси възможности за разширяване на библиотеката, изграждане на съвременно звуково студио и възстановяване на фонотеката. 

 

Проф. Даниела Дженева: Още една сграда в Старинен Пловдив

 

Проф. Даниела Дженева прави нов прочит на абревиатурата АМТИИ: академичност, мениджмънт, традиция, изкуство, иновации. Като неотложни предизвикателства тя посочва достойни условия за работа на преподавателите, увеличаване броя на студентите, довършване на Жълтото училище, привличане на финансови средства от ЕС за партньорски обмен.

По отношение на учебната дейност проф. Дженева предвижда разкриване на нови модерни специалности, акредитиране на нови докторски програми, евентуално увеличаване на приема в „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ поради повишения интерес. Ще подкрепи и изготвянето на правила за обучението за придобиване на професионалноквалификационни степени за учители по музика, по рисуване, хореографи и корепетитори. 

Проф. Дженева обещава да е в директен контакт със студентите да стимулира тяхната творческа и научноизследователска дейност. Ще подкрепя кандидатстването по проекти, участията в екипи и научни форуми. Ще работи по магистърските програми „Еразмус Мундус“,осигуряващи пълни стипендии за обучаващите се.

Вузът ще кандидатства по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ще работи и по програма „Творческа Европа”. Проф. Дженева възнамерява да създаде Център за подготовка на проекти, в който специалисти да помагат на студенти и преподаватели за оформяне на техните идеи.

По линия на художественотворческата дейност проф. Дженева ще стимулира интеграция между специалностите и създаване на мултижанрови произведения. Ще развива утвърдените национални конкурси, като „Й. С. Бах и неговото съвремие“ и Конкурса за написване на детска и училищна песен, както и съвместни изяви с ученици. Вижда голям потенциал в „Артистични срещи в сряда“ и Коледния фестивал на изкуствата, който да стане общоградски.

50% ръст на заплатите до края на мандата и прозрачна финансова политика обещава проф. Дженева. Наднормените часове да се плащат след края на семестъра, а таксата за изпита по български на чужденци да падне наполовина, предвижда още тя. 

Според нея е крайно наложително да се довърши ремонтът на Жълтото училище, но и АМТИИ да получи още една сграда на територията на ОИ „Старинен Пловдив”. Необходима е нова хореографска зала и оптимизиране на помещенията в Синьото училище с цел създаване на фотографско ателие и обособяване на склад за материали. 

„Ангажиментите, които поемам, се основават на принципите, които винаги съм съблюдавала като ръководител: отговорност, законосъобразност, целесъобразност и екипност. Този опит изградих през годините в АМТИИ като ръководител на катедра „Хореография“, председател на Общото събрание, заместник-ректор по художественотворческата дейност. Повече от 20 г. съм Главен художествен ръководител на ФА „Тракия“ - гр. Пловдив. Поемала съм редица обществени ангажименти, свързани с културата и образованието в нашия град и страната. В името на бъдещето на АМТИИ и ако повярвате в мен, се надявам заедно да осъществим промяна - свобода чрез ясни правила!”, завършва концепцията си проф. Дженева. 

Проф. Шекерджиева-Новак: Дизайн мислене и интердисциплинарност

Кредото на проф. Тони Шекерджиева-Новак е „Обединени в различието”, като се зарича да следва приемственост и иновативност, екипност и индивидуална инициатива, академична свобода, но и организационна дисциплина, стабилност и гъвкавост, диалогичност и толерантност. 

Като стратегическа цел номер 1 тя определя усъвършенстване на качеството на обучение. Постигането му вижда в актуализация на учебните програми, въвеждане на иновативни методи и технологии за обучение, интердисциплинарни връзки между катедрите, разкриване на хибридни специалности, оптимизация на административната и стопанската дейност.

Кандидат-ректорът се зарича да се извършва постоянно проследяване на промените на пазара на труда и актуализиране на учебните програми. Според проф. Шекерджиева-Новак има нужда от засилване на работата на Кариерния център, провеждане на анкети сред студенти, срещи със Студентски съвет, работодатели, културни и образователни институции. Планира допълнителни курсове, майсторски класове, работни семинари, провеждани от изтъкнати творци и преподаватели. 

Проф. Шекерджиева-Новак е за регулярни одити и създаване на механизми за обратна връзка между академичната общност и ръководните структури с цел постигане на консенсус за предприеманите мерки.

Ще поощрява академичното израстване на преподавателския състав. Приоритет ще са кадрови политики, насърчаващи млади специалисти. Ще се стреми към повишаване на доходите, като насърчава разработване на нови  програми и курсове, съчетаващи съществуващи учебни дисциплини.

Обучението ще се фокусира върху новите методи - Tutoring, Design thinking, Problem Based learning, Case learning, Flipped education, Peer learning. Ще се търсят нови възможности за скледдипломна квалификация.

Втората стратегическа цел е развиване на усещане за принадлежност към академичната общност - чрез поддържане на образователна среда, подкрепяща художественото, интелектуалното и личностно развитие на студентите, редовни срещи на ректора със Студентския съвет, включване на студентски предложения в мандатната и годишните програми. Кандидат-ректорът ще обяви композиторски конкурс за създаване на произведение за смесен хор - химн на АМТИИ, с награда лично от ректора.

Проф. Шекерджиева-Новак се зарича да подобри и издателската дейност чрез въвеждане на проектен принцип при реализиране на каталози и издаване на монографии, книги, учебници и учебни пособия на автори от АМТИИ. Всички издания ще се публикуват и онлайн. Ще има каталози на студенти и преподаватели от факултет „Изобразителни изкуства”.

Ще се търсят източници  за материално стимулиране, допълващи редовните доходи, хонорари и стипендии. Увеличение на възнагражденията за придобита научна степен и на хонорарите за лекторски часове, обещава още проф. Шекерджиева-Новак.

Тя смята проектния принцип като най-подходящ при провеждането на утвърдените конкурси “Бах и неговото съвремие”, Международен конкурс по композиция “Проф. Иван Спасов”, Международен конкурс в рамките на фестивала “Славянска вокална музика”, конкурс за написване на училищна песен.

Друга стратегическа цел е сътрудничество, включително създаване на съвместни специалности с други вузове и специалности, ориентирани към възможности за адаптиране на културните промени, участие на академията в креативните индустрии. 

Относно базата планира мониторинг по реконструкцията на Жълтото училище с цел довършването му в кратък срок, строеж на нова хореографска зала и търсене на пари за основен ремонт на Синьото училище. Настоява за повече електронни ресурси в обучението и библиотеката, въвеждане на кабинетна система за някои специалности, използване на облачните технологии. Вижда още възможности и за разгръщане на дейността на Центъра за професионално обучение - с нови курсове в съответствие с пазара на труда и онлайн платформа с учебни материали.

Проф. Костадин Бураджиев: Дигитализация на нотни и учебни материали

Проф. Костадин Бураджиев влиза в битката за ректор с 19  г. преподавателски стаж в АМТИИ и един мандат като зам.-ректор по учебната дейност. В мандатната си програма той прави преглед на свършеното през последните 4 години. 

По отношение на бъдещето неговите амбиции са да привлече средства по оперативни програми за образователни, структурни и научноизследователски проекти, да увеличи основните заплати и да разработи допълнителни критерии за повишаване на дохода чрез  ежегодно атестиране за преподавателска, научна и творческа дейност.

Ще работи да подобри резултатите на АМТИИ в Рейтинговата система чрез постоянно следене на стандартите за контрол на качеството.

По отношение на ограниченията на базата, с която разполага сега академията, планира да завърши ремонта на Жълтото училище и да направи частична реконструкция на Синьото, да се построи нова хореографска зала по създадения вече проект и да се обнови частично централната сграда.

 Сред акцентите в платформата на проф. Бураджиев са още дигитализацията на административните процеси и учебната документация, въвеждане на онлайн подаване на кандидатстудентски документи, кариерно развитие на преподавателския състав, както и увеличаване на собствените приходи на Академията.

Ако получи доверието на колегите си, възнамерява да сключи двустранни споразумения с чуждестранни висши училища и да оборудва учебните зали със съвременна техника.

Зарича се стилът му на управление да стъпи на принципите приемственост, надграждане, прозрачност, академичен дух и колегиалност.

Проф. Бураджиев изтъква, че в предишния мандат като зам.-ректор вече е провел допитвания до студентите за качеството на обучение и е чул техни препоръки. Политиката му ще е бъдещи работодатели да участват активно в образователния процес, да се ограничи прекъсването и отпадането на студенти, а най-добрите да бъдат стимулирани чрез диференциране на стипендиите и академични награди.

Според проф. Бураджиев завършилите магистри е добре да бъдат привличани в докторските програми, за да се осигурят добри и перспективни  преподаватели в академията.

За преоценка на всички „спящи” магистърски програми настоява още кандидат-ректорът.

Категоричен е, че е нужна дигитализация на най-ползваните нотни и учебни материали.

Обявява се също за акредитация на бакалавърска програма в професионално направление „Теория на изкуствата” в областта на артмениджмънта, акредитация на бакалавърска програма в областта на изящните изкуства, създаване и поддържане на актуална, достъпна и динамична база с алумни.

Проф. Бураджиев се зарича да разширява научното сътрудничество и изявите на творческите формации в АМТИИ.

Поставя въпроса и за по-добро представяне на изучаваните специалности и програми в сайта на висшето училище. 

Елица Кандева

Елица Кандева

Журналист - екип "Общество"

Елица Кандева е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 16 г. стаж във в. „24 часа”. Работи като репортер-редактор в екип „Общество”.   Още

Коментари (2)

paul

14.02.2020 | 06:12

Прочетете моите поздрави от показанията на всички вас. ([email protected]) Казвам се Катика Каменич ,, Искам да използвам тази страхотна златна възможност да дам осезаемо свидетелство за това как наскоро получих заем от 60 000 евро. Преди търсех заем и те по-късно ме подлъгаха. Опитах отново и срещнах жена като мен, която желаеше и желаеше да ми помогне да получа заем при 2% лихва. Казаха ми, че е кредитор и жена, на която имах доверие, затова реших да се свържа с нея и тя ми даде възможност да кандидатствам за заем от нейната компания, който лесно получих, но обяснението е, че получих добрият си кредит с добър здраве и с по-малко стрес. Ако се интересувате от заем, можете да се свържете с нея по имейл ([email protected])

Отговори
0 0

Кольо

07.02.2020 | 18:07

Всичките са един дол дренки,тя е пред закриване амтии няма смисъл от ректори

Отговори
0 1

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще помогне ли извънредното положение у нас срещу коронавируса?