49

Кандидатът за ректор на МУ - Пловдив проф. Благой Маринов за акцентите в мандатната си програма: Аз създавам, не се състезавам!

- Медицинският университет-Пловдив безспорно е един от най-успешните университети в България. Смятате ли, че ще успеете да продължите традицията?

- Считам, че за да бъде успешен един университет, трябва да се придържаме към устойчива стратегия с два компонента - от една страна, да отстояваме вече постигнатото, а от друга, да се търсят нови възможности и хоризонти за развитие. Качеството на обучение, публикационната активност, възможностите за кариерно развитие и доходите на работещите в университета са изключително важни и трябва да бъдат стимулирани. Комплексната визия за бъдещето ще ни позволи да разкрием нови възможности за реализация на вече генерираните научни резултати. Това ще бъде в основата на адаптация в една много динамична, променяща се реалност. 

- На какво бихте заложили, за да запазите челните места, които заемате в различни класации на университетите в България?

- Ще запазя приоритетите за развитие на университета, които следвах като част от ректорския екип и които дадоха своите плодове под формата на първи места в Рейтинговата система, включването ни в лигата на изследователските университети, класирането ни на първите места от Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана във висшите училища и научните организации към МОН. Най-същественият тласък за развитието на Университета в следващите няколко години ще бъде изпълнението на дейностите по Програмата за стратегически научни изследвания и иновации за развитие (ПСНИИР) на МУ-Пловдив, част от Плана за възстановяване и устойчивост. Целта на програмата е създаване на нов модел на развитие на научноизследователската дейност и реализирането на иновации в области, в които сме традиционно силни. 

- Как смятате да надградите обучението на студентите в различните факултети на МУ-Пловдив ?

- Студентите в различните факултети на МУ-Пловдив имат различни образователни потребности. Ако искаме да правим персонализирана медицина, трябва да се ориентираме и към персонализирано обучение. Новата библиотека ще предостави несравними възможности за интегриране на книжните и електронните ресурси с възможности за споделено учене и културно-социална дейност. За всички студенти предвиждам увеличаване на дела на практикоприложните дейности.  Присъствието на пациента в учебния процес му придава своята специфична характеристика, но това невинаги е възможно, особено с увеличаване на броя на студентите и загрижеността за безопасността на пациента. Ето защо трябва да се търсят алтернативи, които да осигуряват все по-добро задържане на придобитите знания и умения. Предстои разширяване и трансформиране на Медицинския симулационен тренировъчен център (МСТЦ), в чието управление имам значителен опит като директор. Планирам разширяване на Фарма Сим Центъра и обособяване на голям дентален симулационен център. Предвиждам и създаване на университетски медико-дентален център във ФДМ, с който да се улесни и процесът на специализация в денталната медицина. Успоредно с това ще намерим начин за качествено практическо обучение с интегриране на всички университетски болници. Клиничната практика е незаменима, тъй като осигурява придобиването на професионална компетентност, самочувствие и увереност в предстоящата реализация. Преддипломните стажове ще могат да бъдат провеждани и в партньорски болници в страната и чужбина, като вече имаме сключени договори с четири немски академични институции. Въвеждането и утвърждаването на стандартизирани международни програми като ATLS, ACLS, PALS ще ни позволи да сертифицираме студенти и млади лекари и да се превърнем в международно признат обучителен център за продължаващо медицинско обучение. Не на последно място, смятам да работя за все по-голямо дигитализиране на процесите, свързани с обучението и административното обслужване на всички студенти. Стремежът ще бъде да възприемем зелен/безхартиен подход при обучението, изпитването и регистрирането на оценките на студентите от записването им до завършването. Електронната студентска книжка, електронното студентско досие, електронната главна книга са само някои елементи от тази система, на която вече положихме основите. Ще бъде разработено мобилно приложение за цялостна организация на учебния процес и информация за предстоящи събития. Студентският спорт ще бъде издигнат на ново ниво с реализирането на проекта за многофункционална спортна зала и развитието на студентските спортни клубове.

- Имате ли концепция за развитие на конкурентни приложни научни изследвания, които да доведат до комерсиализация на научни резултати чрез регистриране на обекти на интелектуална собственост?

- Развиването на високотехнологична научна дейност винаги е било и ще бъде едно от основните ни приоритети. Научноизследователския институт на МУ-Пловдив (НИМУ) се утвърди като иновационен център, съчетаващ в себе си десет научни направления, едно от които ръководя и аз самият. Научната дейност ще бъде оптимизирана чрез споделено използване на високотехнологичните изследователски центрове. Ще бъдат стартирани множество съвместни проекти с компании от българската Мед-Тех еко система. Стъпвайки на успехите си досега, ни предстои да разширим още повече дейността в сферата на интелектуалната собственост и комерсиализиране на научните резултати от изследвания, провеждани в Университета. За първи път в МУ-Пловдив започва работа Офис за трансфер на технологии и знания (ОТТЗ), който ще развием, тъй като ще улесни процеса на обработване на всички заявки за регистрация на обекти на интелектуална собственост, патенти и полезни модели. Възнамерявам да продължим традициите по поощряване на предприемачеството и създаване на start-up и spin-off компании. Една от тях ще бъде на основата на единствения създаден в България медицински data center, който има потенциал да се превърне в регионален център за съхранение, интеграция и анализ на медицински данни. В тази област ще задълбочим сътрудничеството си с Община Пловдив, висшите училища в града, Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI cluster) и Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“, част от програмата на Европейската комисия „Цифрова Европа“. Предвиждам стимулиране на проектната дейност чрез създаване на отделна структура, подпомагаща колективите при разработване, оформяне и подаване на проектните предложения, както и отчитане на дейността им пред управляващите органи. Проектната активност ще бъде използвана и за привличане на млади изследователи с цел стимулиране на тяхното кариерно развитие в стратегически научноприложни области. 

- Какви мерки предвиждате в областта на кариерното израстване и развитието на академичния състав?

- Квалифицираните и мотивираните преподаватели са най-големият актив за всеки университет. В мандатната ми програма съм предвидил конкретни мерки за подкрепа и стимулиране както на учебната, така и на научната им дейност. В процес на постоянно обновяване са регламентите за спонсориране на участия в национални и международни конгреси и конференции, публикуване на научни резултати в списания с отворен достъп, отворени за преподаватели, докторанти и студенти. Университетското ни издателство ще разширява дейността си, включително и на електронния книжен пазар. Преподавателската ни академия ще се сдобие с нова мисия и програма за развитие. Ще продължи и политиката за стабилно нарастване на възнагражденията на работещите в МУ-Пловдив. 

- В програмата си залагате изключително на възможностите на дигитализацията за намаляване на административното бреме върху Вашите колеги.

- Увереността ми произтича от това, което вече сме постигнали. Електронната система за отчитане на научноизследователската дейност (е-СОН) има за цел агрегирането на индивидуалните наукометрични данни на академичния състав, така че да могат да бъдат на разположение на всички звена, обработващи тази информация. Данните за учебната заетост също се въвеждат електронно. Благодарение на това вече сме готови да реформираме системата за атестиране на преподавателите. Имаме подробни данни за последните три години, което означава, че нехабилитираният състав още на следващата атестация ще бъде съществено облекчен и няма да се налага да подготвя хартиените документи. След две години ще сме готови да приложим същата методика и при хабилитираните преподаватели.  

- В последните години в МУ-Пловдив израснаха няколко забележителни с архитектурата си сгради. Възнамерявате ли да продължите с инвестиции в тази област? 

- Увеличаването на сградния фонд и създаването на условия за учене, преподаване и научни изследвания винаги ще бъдат на дневен ред. Някои от по-големите проекти, които ще бъдат завършени, са новият многофункционален спортен комплекс на МУ-Пловдив на бул. "Александър Стамболийски", който ще разполага с две спортни зали и необходимите обслужващи помещения. Паркирането ще бъде осигурено с паркинг, достъпен от двата входа на Медицинския колеж. Друг знаков проект ще бъде културно-образователния комплекс, който ще приеме Библиотечно-информационния център, Музея на медицината и Артателието. В същата сграда ще се премести и Медицинският симулационен тренировъчен център, като площта му ще нарасне четири пъти.  Възможностите му ще бъдат обогатени със ситуационна зала, симулационна линейка и мултифункционална зала за умения. Обмисляме и възможностите за разширяване на почивните и рехабилитационните бази на университета в Цигов чарк и с. Велика. 

- МУ-Пловдив е много активен в областта на културната и социалната дейност. Мислите ли да въведете нови инициативи за нейното развитие? 

- В нашия университет беше конституиран Съвет по културна и социална дейност, който успя да обедини усилията на академичния и административния персонал в стремежите му към изяви, различни от пряко професионалните. Активно участие на МУ-Пловдив в културния и социалния живот на регионално и национално ниво е вече факт. Смятаме да заложим на нови културни и социални инициативи чрез проектно финансиране, както и да разширяваме дейността на Alumni клуба с цел утвърждаване на авторитета и идентичността на МУ-Пловдив и привличането на допълнителни инвестиции, каквато е световната практика.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 4 оценки
5/5 от 4 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
4 коментара
Лекар

Лекар

01.11.2023 | 07:09

Създаваш интриги и схеми!

Отговори
3 2
Глист

Глист

31.10.2023 | 10:21

Виждали ли сте. А, ухилен червен глист. Ето го.

Отговори
3 6
Ентеролог

Ентеролог

31.10.2023 | 10:28

Предполагам имате успехите му, знанията му и изглеждате като Ален Делон?!

Отговори
6 0
Хирург

Хирург

31.10.2023 | 11:53

Четете и се учете, г-н Глист.

Отговори
6 0

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?